SAL7382, Act: V°125.4-V°129.1 (239 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°125.4-V°129.1  
Act

Transcription

2019-11-21 by Dirk De Wever
It(em) de voirs(creven) verobligeerde p(er)soenen hebben hen alsnu v(er)oblig(er)t/
voe(r) de so(m)me van thien duysent rinsguld(en) eens te [lx] pl(a)c(ken) tstuck/
diemen ten yersten datmen zal connen en(de) moegen vinde(n) zal/
in erfeliken rinten den d(enier) achtien en(de) in lijfpen(sien) te twee/
liven den d(enier) thiene d(air) aff den valdach zijn zall ten zelve(n)/
dage als tghelt gegeve(n) zijn zall oft in geleende(n) gelde/
tott(er) zelv(er) so(m)men voirs(creven) en(de) niet voirde(r) en(de) al navolgen(de)/
der cedullen bijden leden vanden bynnen en(de) buyte(n) raide
//
geconcipieert en(de) navolgen(de) oick den brieve(n) van ontheffen(e) hen/
bijd(er) stadt dairaf gegeven van welken cedullen en(de) brieven/
hier ond(er) volgen(de) es de tenure ende hebben geloeft de voirs(creven)/
verobligeerde persone indivisim en(de) yegelijck van hen den ande(re)n/
in gevalle zij oft e(n)nich van hen hier naemaels voe(r) de betali(n)ge/
der voirs(creven) co(m)meren ende lasten bescadicht wordde(n) oft werde/
dat zij d(air)aff malcande(re)n t(er) stont d(air)nae t(er) hant staen zulle(n)/
ten gelijcken laste om de voirs(creven) co(m)me(re)n costen ende lasten die zij/
uut saken van dien geleden souden moegen hebben opde/
stat ingeseten(en) en(de) hue(re) goede navolgen(de) voirg(enoemt) ende zoe/
zij and(er)ssins best zulle(n) come(n) en(de) moegen te verhalen alsoe/
dat hen en(de) elken van hen dat tot eeuwigen dagen genoech/
zal moegen zijn cor(am) eisdem/
Hier nae volgt de cedulle dairaff boven mencie/
gemaect es/
Avijs ende rami(n)ge vand(en) stadt ende buyten raide om te/
vervallen(e) de groote lasten dair de stadt nu inne steet gesciet/
octobr(is) x anno lxxxviii/
Ierst datmen tcleyn bier setten zal op eene plecke den pot/
tgroot bier nae advenant/
Item wantmen van elken brousel vanden cleynen biere aldus/
geven soude drie croonen metter eend(er) croenen te voe(re)n dairop/
gesedt ende boven de ass(ijsen) soe es de meyni(n)ge dat den peghel/
alsoe vele gecort zall worden van elken brousel als de een/
croene soude moegen gedragen ende alsoe zalmen betalen/
van elken brousel cleyns biers opden sack ende t(er) stont sonder/
de loepen(de) ass(ijsen) twee croenen/
Ende tdobbel bier nae advenant/
Item datmen van elken osse boven de loepen(de) en(de) vercochte/
ass(ijsen) betalen sal drie stuvers/
Item de coeye ende rinden twee stuv(er)s/
Item tscaep een plecke/
Item van elken verkene boven de ass(ijsen) te weten(e) den xvi[te(n)]/
pe(n)ninck salmen geven eenen halven stuver
//
Ende alle ande(re) beesten gelijc calve(re)n la(m)meren (et)c(etera) nae avenant/
ende al boven de vercochte ende gewoenlike ass(ijsen) tderdendeel/
vand(er) selv(er) ass(ijsen) op elc stuck staende/
Item van elker amen groefs wijns gelijc rinssche beanen der gelike/
ende sueten dranck etc(etera) diemen hier bynnen zall inne leggen/
het zij tappers oft ande(re) boven de ass(ijsen) eenen rinsguld(en)/
Item dese lasten sullen alle de ingeseten(en) moeten drage(n) vanden/
beesten voirs(creven) die zij zullen moegen slaen alsoe wel als de/
vleeschouwers ende t(er) stont tselve moeten opleggen en(de) betalen/
boven de vercochte ende gewoenlike ass(ijsen) en(de) tselve moete(n) voirts/
bringen op eenen cuer bynne(n) eenen zeke(re)n daige nae dat zijt/
alsoe geslagen zullen moegen hebben/
It(em) hieraf te bidden(e) de hee(re)n vander univ(er)siteyt dat zij de hant/
hier ane houden willen tot dat de jegewoirdige lasten die nu zijn/
ende uut saken van desen souden moegen gebue(re)n vervange(n) zullen/
wesen oft e(m)mers ten mynsten eenen seke(re)n tijt ende van gracien/
aengesien dat dese lasten gemeyn zijn en(de) om elcx besorch/
It(em) de meyni(n)ge es datmen t(er) stont om de lasten vande(n) soudeniers/
diemen alhier onderhult bij avijse vanden capiteyn loepen(de) tusschen/
de vi en(de) vii hondert te voete zonder de peerde en(de) ande(re) lasten/
die toevallen(e) souden moegen zijn vercoepen zall tot duysent/
rinssche gulden(en) tsjaers in lijfpen(sien) te twee liven ende den pe(n)ninck/
thiene oft erfelic den pe(n)ninck achtiene oft bij leeni(n)gen tott(er) so(m)men/
van thien duysent rinsgulden(en) eens ende met dair boven ende/
al ter quitingen in welker so(m)men van thien duysent rinsguld(en)/
eens begrepen zullen wesen de pe(n)ningen diemen aen de ingeseten(en)/
alhier geestelijc ende weerlijc ontleent heeft ten tijde van desen/
tegewoirdigen noode/
Item dat o(m)me de voirs(creven) so(m)me te gecrigen(e) hen veroblige(re)n/
souden zeke(re) private persoenen vanden raide en(de) buyte(n) raide/
vander stadt diemen dair toe noemen soude te weten(e)/
raes van graven et alii prout habentur in obligatione p(re)ceden(tes)/
incip(ere) Item raso de gravio arnoldus vande(n) hove burgim(a)g(istre)n (et)c(etera)/
die dbewint van desen pe(n)ningen comen(de) vanden hoochsele(n) voirs(creven)/
zulle(n) hebbe(n) ende d(air)toe stellen dient hen belieft om die te/
toblige(re)n ende inne te halen om de p(ri)ncipale d(air) en(de) co(m)me(re)n totte(n)/
voirs(creven) x[m] toe af te leggen(e) hen d(air)mede te lossen(e)
//
Item dat desen voirs(creven) last op dbier ende vleeschuys en(de) ande(re)/
ingeseten(en) zal bliven staen(e) tot dat allen den co(m)mer ende last/
totter so(m)men voirs(creven) die als voirs(creven) steet om den noot tegewordich/
oft die toecomen(de) soude moege(n) zijn gedaen ende gemaect zal werden/
het zij bij vercoepen(e) ontleenen(e) oft anderssins v(er)va(n)gen zall wesen/
ende vernueght ende de persoenen dair voe(r) staen(de) gelost ende/
niet afgestelt werden oft bezweert zonder tconsent vande(n) genen/
die hen als voe(r) veroblige(re)n zullen ende elken van dien/
Item de persoenen die hen verbinden zulle(n) voe(r) den voirs(creven) co(m)mer/
ende der stadt zullen dbewint hebben ende toesien met dien/
vanden registre oft e(n)nige die zij d(air)toe zulle(n) co(m)mitte(re)n om de/
pe(n)ningen diemen ten co(m)me(re) oft and(er)ssins zal moegen crighen/
totter voirs(creven) so(m)men van thien duysent rinsgulden(en) eens en(de)/
niet voirde(r) die te geven(e) dair dat van noode wesen zall en(de)/
behoiren desen tegewoirdigen noode aengaen(de) ende nergens els/
ende dairaf houden eene(n) boec ende registre bij hen selven/
van ontfange ende uutgeven(e) dair mede dat zij de rekeni(n)ge/
ende dbewint van dien zullen moegen doen alst tijt geve(n) zal/
tot huer(er) ontlastingen ende dair toe nemen eenen clerc vanden/
registre die dbewint vanden zelven uutgeven(e) ende ontfanghe/
met eenen contrereg(ist)re ende boeke houden zal ende al van/
eender hant/
Item men zal den persoenen die hen veroblige(re)n zullen/
boven dien dat zij dbewint vanden inheffe(re)n hebben zullen/
oft doen doen (et)c(etera) geve(n) behoirlike brieven onder d(er) stadt zegel/
van ontheffe(re)n ende de selve behoefte teken(en) inder stadt boeke(n)/
tot huer(er) ontlastingen/
Item hoe wel de stadt int verleggen ende maken(e) van desen/
co(m)me(re) comen moet mits den loep vanden tijde soe es nochtan/
de meyni(n)ge ende tvoirneme(n) der zelv(er) want gemeyne lasten/
zijn alsoe wel den buyten lieden aengaen(de) als den bynnen lieden/
datmen die naemaels eensdeels opdat doenlijc zij r(e)convere(re)n? zal/
aen de steden ende platten landen onder den bedrive van des(e) stadt/
alsoe oic e(n)nige toegeseet hebben te weten(e) die van thienen etc(etera)/
en(de) den raidt alsdan in dien gedragen zall
//
It(em) dat de gesworen(en) scepen(en) ende raidt vand(en) stadt en(de)/
den geheele(n) buyte(n) raidt nu zijnde ende die toecomen(de) zullen/
wesen ende oic de gemeyne ambachten op sinte loys dach jairlijcx/
op hue(re)n eedt swe(re)n zullen dese tegewoirdige ass(ijsen) ende hoechselen/
niet af te stellen oft te bezwee(re)n tott(er) tijt toe dat desen tegewoirdige(n)/
co(m)mer ende last vervalle(n) zall wesen ende de selve p(er)soene(n) gelost/
noch zonder consent vanden selve(n) verobligeerde(n) persoenen in/
egheend(er) manie(re)n/
Nae dien dat e(n)nige zwarich(eyt) gebuert es inde twee crone(n) comen(de)/
vande(n) cleyne(n) byere ende oic int avenant vanden g[(r)o]ten byere mits/
dien dat die vanden regi(ste)re vander stadt hielde(n) dat hen deen/
crone hen volgen soude tot behoef van zeke(re)n co(m)me(re)n hier voirmaels/
gemaect d(air)af de borgen vande(n) thien duysent r(insch)g(ulden) voirs(creven) navolgen(de)/
den ov(er)drage ende cedulle(n) voirs(creven) sustineerden dat de twee crone(n)/
voirs(creven) ende oic davena(n)t vande(n) groten byere in dien hen volgen soude/
tot huer(er) lossingen es gecleert ende ov(er)dragen bijden raide vander/
stadt dat de voirs(creven) twee croone(n) vanden cleynen byere en(de) oic davena(n)t/
in dien vanden g[(r)o]ten byere navolgen(de) der voirs(creven) cedulle(n) den borgen/
vanden thien duysent voirs(creven) volge(n) ende blive(n) zulle(n) tot huer(er) lossingen/
act(um) in (con)silio novembr(is) iii[ta]/
Hier nae volgen de brieve/
Wij borg(er)meeste(re)n scepen(en) gesworen(en) raet guldeken(en) rintmeeste(re)n/
goede ma(n)nen vanden geslechten geswoe(re)ne vand(en) ambachten/
en(de) alle ande(re) ingeseten(en) der stadt van loven(en) doen condt ende/
kenlijck allen ende yegeliken die dese onse tegewoirdige l(ette)ren/
zullen zien oft hoiren lesen want onse lieve ende wel/
geminde medebrued(er)s in raide en(de) buyten raide te weten(e)/
raes van graven arnt vanden hove borg(er)meest(er)s m(er)ten van/
oppendorp meest(er) reynier van lyefkenrode claes de kersmake(re)/
peet(er) vander hoeve(n) scepen(en) roelof van berthem lonijs va(n) udeke(m)/
(christ)iaen de nausnyde(re) jan vanden hoevelde jan van hoelair/
symoen h(er)mans geswoe(re)ne h(er) jan pynnock ridde(re) cornelis roelofs/
jan de wairsege(re) van wegen der goeder ma(n)nen vand(en) geslechte(n)/
cornelis van berghen jan van coelen deken(en) henr(ic) oege platij(n)make(re)/
jan moeleman briede(r) gheert zeels molde(re) anthonijs van wynge/
vleeschouwe(re) joes van caversoen pelsmake(re) arnt vand(er) moelen geheete(n)
//
m(er)celis vette(re) henrick vander horst barbier henr(ic)/
van vlaenderen vetwarier willem hubrechts/
fruytenier ende jan hubrechts cleermake(r)/
als gesworene vanden ambachten van wege(n)/
der nacien represente(re)nde alle de vier leden/
vander stadt voirs(creven) hen in onsen noode/
ende tegewoirdigen lasten tonser begheerten/
ende navolgende zeke(re)n onsen overdrage ende/
concepten bij ons gemeynlijck d(air) op gemaect/
opden dach van heden verobligeert hebben/
aen diverse persoenen ende ingesetenen van/
des(e) stadt soe in erffeliken rinten den pe(n)ninck/
achtien in lijfpensien te twee liven den/
pe(n)ninck thiene soe in geleenden ghelde/
totter so(m)men toe van thien duysent rinsgulden(en)/
te tsestich plecken elken rinssche gulden(en) soe/
eest dat wij geloeft hebben ende mits/
desen onsen tegewoirdigen l(ette)ren geloven in/
goeden trouwen alle de voirs(creven) persoenen/
ende hue(re) nacomelingen en(de) elken besundert/
ende hue(re) goede tegewoirdich ende toecomen(de)/
beruerlijck ende omberuerlijck mair die belegen/
zijn oft bevonden zullen moegen wordden/
scadeloes te houden ende tontheffen van/
allen den co(m)meren ende lasten voirs(creven)/
die zij totter so(m)men voirg(enoemt) ende niet voirde(r)/
in onsen noot ende orbe(re) wille eensdeels/
gedaen hebben ende noch doen zullen/
met oick allen costen ende lasten die zij
//
oft e(n)nich van hen oft huere nacomelinghen/
in persoene oft goeden in e(n)nigher manieren/
lijden zullen moegen alsoe dat hen ende/
hue(re)n nacomelingen genoech zall moege(n) zijn/
geloven(de) voirts mits desen de hoochselen/
vand(en) assisen vanden byere en(de) vleeschuyse/
ende andere hoechselen ind(en) maten tselve/
bijden leden overdragen es te laten hue(re)n/
ganck hebben ende te doen comen in der/
voirs(creven) persoenen handen oft hue(re)n geco(m)mitteerden/
tot ontlastingen vanden voirs(creven) co(m)me(re)n navolgen(de)/
den selven overdrage bij zekeren cedullen/
dairaff gemaect sonder die(n) af te stellen/
oft voirde(r) te belasten in e(n)niger manieren/
het en zij bij huer(er) allen consente ende/
oic tot dat zij vanden lasten voirscr(even)/
gelost zullen zijn metgaders oic van/
allen costen ende lasten die zij dair om/
als voe(r) geleden souden he moege(n) hebben/
ende oft zij oft e(n)nich van hen hier voe(r)/
gepraemt wordden oft wordde oft scadeloes/
bevonden dat wij dat ter stont zullen doen/
opleggen ende betalen het zij van pachten/
costen oft lasten ende anderssins tot hueren/
simpelen seggen(e) zonder eedt oft ande(re) proeve/
dair toe te derven doene verbinden(de) oick/
mits desen hier voe(r) alle onse en(de) der voirs(creven)/
ingesetenen goede beruerlijck en(de) omberuerlijck/
wair die gelegen zijn oft bevonden zullen
//
moegen wordden in allen behoirlike(n) formen/
ende manieren dat doenlijck zij om alle/
co(m)meren scaden ende lasten die zij oft e(n)nich/
van hen als voe(r) dairom souden moege(n) lijden/
te verhalen onder wat gerichte gheestelijck oft/
weerlijck dat dat gebueren mochte geloven(de)/
oick te doen insereren ende innesetten/
ind(en) eedt die de raetsluden scepenen/
van deser stadt ende buyten raide jairlijcx/
in tijden toecomende doen zullen int/
aencomen van huer(er) officien dat zij de/
lasten comende uuyten co(m)mere ende finan(cien)/
voirs(creven) metten principalen zulle(n) doen drage(n)/
ende betalen vander stadt wegen ende/
de voirs(creven) persoene ende elc van hen huere/
goede ende nacomelingen costeloes ende/
scadeloes houden ende dairaff ontheffen/
in alle der manieren voirscreven alsoe/
dat den zelven genoech zall moegen/
wesen ende dat wij den voirs(creven)/
verobligeerden persoenen oft hueren/
nacomelingen ende elken van hen ten/
coste vander stadt zullen doen hebben/
oft hen gelieft ende zijs begheeren zullen/
dese onse tegewoirdighe brieve behoirlijck/
geexpedieert om hen tegen ons en(de) onse/
ende der innegeseten(en) goede voirs(creven) wair/
die bevonden zullen moegen wordden
//
te behulpen(e) ter ontlastingen voirscreven/
des ter kynnessen hebben wij borg(er)meeste(re)n/
scepenen ende raidt der stadt van loven(e)/
voirs(creven) den zeghel ten saken der zelver/
stadt aen dese lettren doen hanghen/
opten vijftiensten dach der maent van/
octobri int jair ons hee(re)n duysentvierhond(er)t/
ende achtentachtentich
ContributorsSabrina Keyaerts , Dieter Peeters , Inge Moris , Agata Dierick
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-01-24 by Sabrina Keyaerts