SAL7382, Act: V°29.3-R°31.1 (50 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°29.3-R°31.1  
Act

Transcription

2020-07-30 by 
Wij kersmake(re) vynck scepen(en) te loven(en) doen condt ende te weten(e)/
eenen yegeliken dat opden dach van heden voe(r) ons comen zijn de/
eerbae(re) personnen hee(re)n ende meeste(re)n anthonius perk nycholaus de/
amst(er)da(m)mis licenciaet in rechten raes van borchoven arnoldus kyp/
meester b(ar)tholomeus kyp secretar(is) der stadt van loven(en) ende (christ)iaen/
de nausnyde(re) als segghers ende appointeerders bij machte van eend(er)/
co(m)promissien voe(r) onse voirseten(e) scepen(en) van loven(en) opten xxiii[sten]/
dach van meye lestleden geschiet ende gepasseert ende oick dair/
nae opten yersten dach julii oic lestleden katlijnen van butsele v(er)lingt/
tusschen janne van daelhem als man en(de) momboir katlijne(n) va(n) butsele/
zijnder werdynnen t(er) eender meeste(re)n peete(re)n rivo professeur inder/
heyligher scrifturen arnoldese trot en(de) peete(re)n van dormale als/
executeurs vanden testamente ende uut(er)sten wille jans wijlen/
van velpe en(de) momboe(re)n m(ar)grieten van velpe naturlike dochte(re) de/
voirs(creven) wijlen jans van weghen der selver m(ar)grieten t(er) ande(re) lijsbette(n)/
lyemincx weduwe des voirs(creven) jans wijlen van velpe ter derder/
ende peete(re)n rogghe ter vierd(er) zijden als van zeke(re)n questien/
twiste ende differencien die de voirs(creven) partien tegen malcande(re)n/
uutstaende hadden Te weten(e) de voirs(creven) jan van daelhem inden/
name als voe(r) tegen de voirs(creven) ande(re) partien uut saken vand(en) lant rechte/
he(m) competerende vanden goeden nabescreven ende oick van/
zeke(re)n testamenten ende uut(er)sten willen gemaict bijden voirs(creven)/
wijlen janne van velpe ende geertruyden van butsele zijnder/
yerster werdynne(n) ende oick naemaels bijden selven janne bij
//
sijnder lester huysvrouwen lijsbetten lyemincx voirs(creven) en(de) yerst/
aengaende den groeten huyse de selven wijlen gehuyschen toebehoiren(de)/
gelegen inder predeke(re)n strate gecomen vander zijden ende struycke/
der voirs(creven) geertruyden van butsele dairaf de voirs(creven) jan van daelhem/
inden name als boven van wegen zijnder werdynne(n) naeste erfman/
pretendeerde te zijne segghende ende sustine(re)nde mids div(er)sen redenen/
bij he(m) ov(er)gegeve(n) dat tvoirs(creven) huys hem inden name van sijnd(er) w(er)dynne(n)/
allene sculdich wae(re) te volghen(e) nae den lantrechte ende als naeste/
erfgename der voirs(creven) geertruyden van butsele moeye van zijnd(er) w(er)dynne(n)/
opten co(m)mer d(air)mede tselve belast mocht wesen te voirde(re) want al/
mochten de gehuyschen voirs(creven) tsamen dairaf gedisponeert hebben ind(er) mat(en)/
tselve huer testament dat uutwijsde dair hijs hem toe gedroech hoepte/
nochtan dat naeden tijt inden selven testamente begrepen aengaen(de) den/
selve(n) grooten huyse bynnen den welken dat gelaten mocht wesen m(ar)grieten/
van velpe en(de) lijsbetten lyemincx alsoe tselve testament dat uutwijst/
hem sculdich wae(re) te volghen(e) als naeste oir vand(er) zijden dairt selve huys/
af come(n) es ende dat jans wijlen van velpe leste testament d(air)op dat/
zijn wed(er)partie hen in des(er) funde(re)n woud(en) t(er) (con)trarien hem egheen onstade/
oft belet in desen en soud(en) connen gedoen contrarie(n) den lantrechte Ten/
tweesten als vanden cleynen huyse desselfs wijlen jans en(de) gheertruden/
zijnder yerster werdynne(n) gelegen inde selve strate oic van huer(er) sijden/
gecomen dairaf hoepte de selve jan dat testament bijde(n) voirs(creven) gehuysche(n)/
tsamen gemaect dien aengaen(de) egheene stad gripen en soude o(m)mers soe/
verre dat aenginc m(ar)grieten van velpe naturlike dochte(re) des voirs(creven) jans/
Ten derden aengaen(de) zeke(re)n coren pachten bijden voirs(creven) wijlen janne van/
velpe getogen van zeke(re)n leengoeden gelegen onder leefdale ende dair/
omtrint dieme(n) hult vanden hee(re) van merode nu opden selven janne/
van daelhem voirs(creven) als van zijnder werdynnen wegen verschenen/
ende dat van vi oft van vii jae(re)n zed(er) der aflivicheyt des voirs(creven)/
geertruyden jans wijlen van velpe yerste w(er)dynne dairaf de/
selve leengoeden gecomen zijn Ende ten lesten als van drie rijd(er)s/
erflijc aen geerlecken vand(er) stocke gecomen van jouffrouwen/
katlijne(n) van butsele begijne dair inne de voirs(creven) jan inden name als/
boven hoepte geheel gericht te zijne naeden lantrechte ende dat hem/
dair o(m)me volgen souden de brieven vander selver rinten staen(de) onder/
de wet alhier ende dit al mits div(er)sen reden(en) bij hem int langhe/
den selven arbiters overgegeven op alle de pointen voirs(creven)
//
dair tegen de voir(screven) ande(re) partien tsamen en(de) elc soe verre hem dat/
aenghinc sustineerden de contrarie vanden voirnemen(e) desselfs jans/
vanden pointen voirs(creven) nemen(de) tot huer(er) baten de makingen en(de) testame(n)ten/
voe(r) geruert (contra)rie den lantrechte ende voirnemen(e) des voirs(creven) jans van/
daelhem als zij sustineerden en(de) alles scheens des hen [oic] dienen mochte/
int lange bij zeke(re)n reden(en) bij hen in dien ov(er)gegeven in werssijden/
bij gescrifte p(rese)nterende [van beid(en) de zijden] thoen van hue(re)n feyten ende pointen in hue(re)n/
gescriften alsoe geruert dair toe zij bijden selve(n) arbiters bynnen/
behoirlijcken tijde geadmitteert wae(re)n welke(n) thoen geleydt zijnde/
ende op al gelet bijden arbiters ende wel ov(er)sien hebben(de) des de selve/
partien gheexhibeert hebben van testamenten scepen(en) brieven en(de)/
ande(re) documenten ende thoenissen bij he(n) geleyt oic gelet op/
dlantrecht soe verre dat desen aengaen mochte hebben de selve/
arbiters opde voirs(creven) gescillen ende al des dair an cleeft tusschen/
de voirs(creven) partien op de manie(re) hier nae v(er)claert huer eendrachtige/
uutsprake ged(aen) inden yersten aengaen(de) den grooten huyse/
dat de weduwe tselve huys houden sal van wande en(de) van/
dake alsoe een tochtersse sculdich es te doene ende dat zij/
tselve huys besitten sal hue(re)n leefdach lanck en(de) geven den/
erfgename(n) jans wijlen van velpe ende geertruden zijnd(er) w(er)dynne(n)/
half ende half jairlijcx sint jansmisse seven rinsgulden te/
xx st(uvers) dairaf dierste betalinge inne gaen sal tsint jansmisse/
naestcomen(de) ende tot dien sal zij jairlijcx oic moeten betalen/
en(de) dragen hue(re)n duerdach lanck allen den co(m)mer ende last/
uuten selven grooten huyse gaende ende dat de erflijcheyt/
vanden selve(n) groeten huyse sal gaen nae inhoudt vanden/
testamente jans wijlen van velpe bij zijnd(er) lester w(er)dynne(n)/
gemaect half t(er) eend(er) zijden ende half t(er) ande(re) Ende aengaende den/
cleynen huyse sal tselve gaen ende volgen navolghen(de) den testame(n)te/
bijden voirs(creven) janne ende geertruden sijnd(er) werdynne(n) tsamen gemaect/
aengaen(de) den vruchten ende geeyschte pachten vanden leengoeden/
bij janne wijlen van velpe getogen zeder der aflivicheyt zijnd(er) yerster/
w(er)dynne(n) es duytsprake dat de [ver]werd(en) ongehoude(n) sulle(n) zijn enige/
restitucie dair af te doene Ende als vand(en) drie rijders erfelijck/
voirs(creven) op borghen staen(de) es duytsprake dat de brieve sullen bliven/
onder de wet tot alsulken meyni(n)gen dat deen helicht vander
//
selver rinte(n) van nu voirtane erflijck volgen sal janne van/
daelhem als mo(m)boir zijn wijfs Ende als vander ande(re) helicht dat/
lijsbet lyemincx leste huysvrouwe jans wijlen van velpe dair inne/
hebben sal ende behouden huer tocht soe langhe zij leeft ende nae/
huer doot sal de selve hellicht volgend de helicht van dier hellicht den/
naesten erfgenamen geertruden wijlen van butsele ende dand(er) helicht/
den erfgename(n) jans wijlen van velpe nae inhoudt vanden testamente/
desselfs wijlen jans vander daet lxxxvi indictione quarta mens(is)/
decembr(is) die decimatertia sub johanne calentin notario confecto/
Ende tot dier meyni(n)gen sal elc partie dair inne bij des(er) recht/
hebben(de) dier mogen gebruycken ende dier halen op caucie van/
weder te bringhen(e) soe wanneer sij dier behoeven zullen Ende/
oft gebuerde dat in deser uuytspraken e(n)nige doncker v(er)stant/
oft div(er)siteyt gebuerde tusschen den partien voirs(creven) oft naerd(er) clernisse/
behoefde dairaf hebben de selve arbiters huer v(er)clee(re)n en(de) int(er)pretacie/
van dien hen altijt gereserveert ac cor(am) kersmake(re) vynck julii x[a]
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-07-04 by Inge Moris