SAL7382, Act: V°40.3-V°41.1 (70 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°40.3-V°41.1  
Act

Transcription

2019-10-24 by Dirk De Wever
Eene deylinge en(de) sceydinge geschiet en(de) gemaict sijnde/
tusschen pete(re)n van arenberghe sone wijlen pet(er)s t(er)/
eend(er) goirde van arenberghe brued(er) desselfs peters ter/
ande(re) paesschijne(n) yden wed(uwe) wout(er)s wijlen van/
arenberghe brued(er)s als hij leefde d(er) voirscr(even) gebruede(re)n/
inden naeme va(n) huer en(de) van pete(re)n en(de) ja(n)ne hue(re)n/
sonen ond(er) hue(re) dagen sijnde de welke zij en(de) jan yden/
huer brued(er) gelove(n) hier inne te v(er)vangen soe wa(n)neer
//
zij tot hue(re)n mondigen dagen gecome(n) selen sijn dat sij/
gelijcke v(er)thidenisse doen selen t(er) derder marien van/
arenb(er)ge sust(er) d(er) voirs(creven) bruede(re)n inden name va(n) huer/
en(de) van hue(re)n vier wettige(n) kinde(re)n die sij heeft van/
wijlen janne gherijs ond(er) hue(re) dagen wesen(de) de welke/
zij en(de) pet(er) van arenb(er)ge huer brued(er) voirs(creven) gelove(n) te/
v(er)vange(n) uts(upra) t(er) vierd(er) ja(n)ne yden en(de) lijsbette(n) van/
arenb(er)ge sijnd(er) huysvr(ouwe) sust(er) d(er) voirs(creven) gebruede(re)n en(de)/
suste(re)n ter vijfster en(de) katlijne(n) van arenberghe suster/
d(er) voirs(creven) p(er)sone(n) met (con)sente wille en(de) ov(er)stane wout(er)s/
van arenb(er)ge huers oems van svaders wegen en(de)/
jans herbouts maechs d(er) selv(er) katlijne(n) vand(er) moeder/
wegen affirme(re)nde dat dit gedaen wert totte(n)/
meeste(n) orbe(re) en(de) p(ro)fijte der selv(er) katlijne(n) t(er) sester sijde(n)/
vanden goeden chijsen rinte(n) en(de) pachten hen v(er)schene(n)/
en(de) toecome(n) bij en(de) nae d(er) doot des voirs(creven) wijlen/
pet(er)s van arenb(er)ge en(de) lijsbette(n) vand(er) bueken sijnder/
huysvr(ouwe) vader en(de) moeder der voirscr(even) kinde(re)n te deylen(e)/
Soe sijn gebleve(n) en(de) gevallen den voirs(creven) pete(re)n van/
arenb(er)ge in sijn deylinge de goede hier nae bescr(even)/
te weten(e) inde(n) yerste(n) een half boend(er) lants gelege(n)/
buyte(n) d(er) groefpoirte(n) t(er) wijng(ar)t porte(n) weert tussche(n)/
de goede gorts van balen t(er) eende(re) en(de) de goede des/
groote heylige gheest van loven(en) t(er) and(er) sijden It(em) een/
half boend(er) lants gelege(n) opt groen(er)velt tussche(n) de/
goede d(er) kinde(re)n beckers t(er) eende(re) en(de) de goede vand(er)/
banck t(er) ande(re) It(em) een boend(er) lants gelege(n) in een block/
aende herstrate bijde strate geh(eeten) verlore(n) cost tusschen/
de goede jans vyncx t(er) eende(re) en(de) tsh(er)toge(n) wech t(er) ande(re)/
de wijng(ar)tstrate opde derde sijde It(em) i(½) dach(mael) lants/
gelegen bove(n) tsteenken op v(er)loren cost tusschen de goede/
jans pynnock t(er) eende(re) en(de) steve(n) van aelst t(er) ande(re) en(de)/
d(er) jouffr(ouwe) vand(er) borch goede t(er) derd(er) sijden It(em) neghen/
vie(re)ndeel lants gelege(n) in twee stucken opde graumee(re)/
deen houden(de) i(½) dach(mael) gelegen neve(n) de goede smuysers
//
op beyde de zijden en(de) dand(er) stuck houden(de) iii vie(re)ndeel is/
gelegen neven de goede smuysers voirs(creven) te ii sijden It(em)/
noch xl roeden wijng(ar)ts gelegen opde bollarts laghe/
tusschen de goede der kinde(re)n jans wijlen van thiene(n) en(de)/
de goede bernarts [vacat] opde co(m)me(re)n en(de) lasten d(air)/
voe(r) uutgaen(de) hanc quoq(ue) et sat(is) cor(am) oppendorp/
vynck julii xv/
ContributorsInge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-16 by Inge Moris