SAL7383, Act: R°158.2-V°158.1 (241 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°158.2-V°158.1  
Act
Date: 1489-12-09

Transcription

2021-04-29 by Walter De Smet
Nae dien dat op hede(n) come(n) zijn voe(r) den raide vand(er)/
stadt jorijs hubrechts t(er) eend(er) ende symoen de scepe(re)/
en(de) laur(ijs) van thiene(n) zijn zwag(er)s t(er) ande(r) zijde(n) als/
vand(en) gelufte(n) en(de) toeseggen(en) d(air)op de voirs(creven) jorijs voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) tege(n) hen procede(r)ende was uuyt/
sake(n) van xxiiii rinsguld(en) die hem in tijde(n) voirled(en)/
tot zijnd(er) duwarien geloeft soude(n) zijn geweest met/
zijnd(er) yerster huysvrouwe(n) zust(er) des voirs(creven) symoe(n)s/
en(de) dat navolgen(de) der t(er)mi(n)acien bijd(en) stadt in dese(n)/
gegeve(n) decembr(is) iiii[ta] lestled(en) hem willen(de) in dien/
behulpe(n) met levend(er) wairheyt ende hoe dat in/
contrarien van dien de voirs(creven) zijne wed(er)p(ar)tie hem/
verboidt hadde gedaen met zeke(re)n inhibicien ald(air)/
niet te moge(n) procede(re)n met zijnd(er) geluften en(de) leven(der)/
wairheyt In dien wesen(de) in contrarien van des(er)/
stadt recht en(de) afnemen(de) den gerichte voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) d(air) dat behoorde te voirde(r) oic want/
hij hem in desen mett(en) huwelijck(er) vorweerde(n) voe(r)/
notar(is) gemaect niet behulpen en woude dan alleene/
opde p(er)soenele gelufte hem gedaen ende der voirs(creven)/
levend(er) wairheyt d(air)af zijnde Bege(re)nde alsoe en(de)/
aensueken(de) zijne voirs(creven) wed(er)p(ar)tie ond(er)wese(n) te hebben(e)/
dat zij he(m) d(air)af ongemoeyt liete(n) te voirde(r) oick wa(n)t/
hij alnoch sijn aensprake niet gedaen en hadde voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) ende alsoe qualic conste(n) geweten/
wairop hij hem funde(re)n soude(n) Dair tege(n) de voirs(creven)/
zijne wed(er)p(ar)tie sustineerde want der huwelik(er)/
voirweerde(n) aenghinc dat die geremitteert soude/
worde(n) dair dat behoorde bliven(de) ende doende
//
in dien d(air)af tverbot van huer(en) inhibicien in dien/
verwerve(n) hopen(de) d(air)af geremitteert te wordden/
ende gefundeert te zijne te moege(n) procede(re)n ter/
plaetsen dair deselve inhibicie vercrege(n) mochte/
wesen De voirs(creven) hue(r) wed(er)p(ar)tie de contrarie sustine(re)nde/
naeden lantrechte ende ouden onderhouden(en) alhier/
soe v(er)re hij hem alhier niet en behielp mette(n) instrume(n)te/
der zelv(er) huwelijcker voirweerde(n) mair zijn aensprake/
fundeerde op personele(n) gelufte(n) bij leven(de) p(er)soene(n) te/
thoene(n) dair hij hem soude moege(n) toe gedragen/
dat hij alhier soude moege(n) procede(re)n ende sijn p(ar)tie/
tselve niet en soude conne(n) belette(n) ende oft zij van/
hue(re)n voirnemen(en) in dien niet en cesseerden dat/
beval hij der hoech(eyt) vand(er) rechte Es geappointeert/
dat de voirs(creven) jorijs navolgen(de) der voirgaen(de) t(er)mi(n)acie(n)/
sal moege(n) procede(re)n voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
zijnd(er) geintenteerd(en) actien op gelufte en(de) leven(der)/
wairheyt gefundeert zijnde sond(er) belet va(n) zijnd(er)/
p(ar)tien behalve(n) in dien soe verre hij hem dair met/
instrume(n)te der huwelijcker vorwerde(n) behulpe(n)/
woude der wed(er)p(ar)tien huer(en) excepcie om die/
gerevoyeert te wordden(e) dair dat behoorde/
der weerde(n) en(de) onweerde(n) aengaen(de) Ende oft zijn/
wed(er)p(ar)tie and(er)ssins den selve(n) jorijse enich belet/
dede met inhibicien oft and(er)ssins en(de) d(air) inne p(er)se/
vereerde tegen zijne(n) voirnemen(en) van gelufte(n) en(de)/
levend(er) wairheyt dat de stadt in dien gevalle/
op zijn p(ar)tie alsoe soude pijne(n) te v(er)siene nae den/
ond(er)houden(en) vand(er) stadt rechte zoe zij bevi(n)den/
soude(n) behoiren(de) Actu(m) in consilio opidi dece(m)br(is) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt