SAL7383, Act: R°224.3-R°225.1 (353 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°224.3-R°225.1  
Act
Date: 1490-01-18

Transcription

2021-11-19 by Walter De Smet
Item valentijn baten woenen(de) te berchsem heeft/
genome(n) ende bekint genome(n) te hebben(e) teghen/
arnoldu(m) fabri als procur(eur) jouffr(ouwen) m(ar)griete(n) wittema(n)s/

//
weduwe joes wijle(n) absoloens thoff der zelv(er)/
weduwe(n) gelegen te berchsem bijd(en) kercken/
metten wynnen(de) lande(n) ende beempde(n) totten/
selve(n) hove behoiren(de) in ald(er) manie(re)n gelijc jan/
helscheviers dat tot h(ier)toe gehoude(n) heeft Te/
houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte/
lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) middel v(er)volgen(de) Elcx/
jairs dae(re)nbinne(n) te weten(e) dyerste jair vand(en)/
voirs(creven) t(er)mijne om en(de) voe(r) een half mudde rocx/
goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) vlogele wel/
bereyt ende van dan voirtaene te weten(e) va(n)d(en)/
acht jae(re) d(air) nae volgen(de) elcx jairs dae(re)nbinne(n)/
te weten(e) elc boend(er) lants soe v(er)re die mete(n)/
zulle(n) om en(de) voe(r) twintich molevate(n) rocx goet/
en(de) payabel met wa(n)ne ende vlogele wel bereyt/
pacht ende mate van loven(e) tsinte andries/
messe apostels te betalen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n/
der voirs(creven) weduwe(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde ende de voirs(creven) beempde te weten(e)/
elc boend(er) d(air)af soe v(er)re die mete(n) sulle(n) om en(de)/
voe(r) twee croenen te xxiiii stuv(er)s tstuck drie/
pl(a)c(ken) pro st(uver) Ende voirts op de voirwerde(n) en(de)/
condicien hier nae bescreve(n) Te weten(e) dat de/
voirs(creven) wynne gehoude(n) sal zijn de voirs(creven) lande/
jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loffelijck/
te wynne(n) te werve(n) en(de) te mesten gelijc reengenoete(n)/
bove(n) ende benede(n) te weten(e) den wijnt(er)art met/
vier voren en(de) den som(er)art met drie voren/
It(em) dat de voirs(creven) wynne sal tzijne(n) afsceyden(en)/
besaeyt laten alsoe vele lande(n) als hij besaeyt/
bevonde(n) heeft tsijne(n) aencome(n) te weten(e) vier/
boende(re)n oft d(air)omtr(int) [vacat] ende de storte eens o(m)megedaen It(em) dat de/
voirs(creven) wynne jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde
//
leve(re)n sal int voirs(creven) hof twintich busselen walms/
om de huysinghe vand(en) voirs(creven) hove mede te decken(e)/
en(de) te r(e)p(ar)e(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne sculdich zijn/
de huysinghe vand(en) zelve(n) hove wel en(de) loffelijck/
tond(er)houde(n) vand(en) und(er)ster rijckele(n) ned(er)wert/
als die huyse gerepareert zijn zulle(n) en(de) alsmen/
ald(air) plect oft dect van dan voirtaene soe sal de/
selve wynne den wercluden den montcost geve(n)/
ende de voirs(creven) weduwe de dachue(re)n betalen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne moege(n) struncke(n) strunchout/
wassen(de) opde termpte(n) vand(en) voirs(creven) land(en) en(de) beempde(n)/
It(em) oft ald(air) enige willeghen v(er)droeghde(n) oft ned(er)viele(n)/
die sal de voirs(creven) wynne moege(n) te hemw(er)ts nemen/
en(de) des sal hij gehoude(n) zijn voe(r) elke willege alsoe/
v(er)drooght oft ned(er)gevalle(n) twee jonge poten te setten/
Ende alle dese voirwerden condicien en(de) geluften (et)c(etera)/
cor(am) b(er)ghe nausnijde(re) januarii xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt