SAL7383, Act: R°25.2-V°25.1 (48 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°25.2-V°25.1  
Act
Date: 1489-07-29

Transcription

2019-12-02 by Walter De Smet
Acht(er)volgen(de) der t(er)minacien vand(er) stadt gegeve(n) junii xix/
lestleden tusschen claese de kersmake(re) ter eend(er) ende/
hee(re)n jacoppe vanden breyne prieste(r) inden name(n) m(ijn) vrouwe(n)/
der weduwe(n) he(re)n augustijns wilen vanden borchove(n) ridd(er)s/
ter ande(r) zijden sijn partien op hede(n) comen voe(r) den/
raide vand(er) stadt Aldair de voirs(creven) claes versocht voldaen/
te wordden de selve t(er)minacie ende dat m(ijn) vrouwe(n) soe/
vele dade aende sculd(er)s vand(en) boschpayen dat die pe(n)ni(n)gen/
gebracht wordde(n) nae uutwijsen(en) der zelv(er) t(er)minacien/
onder de wet oft opden wissel om te comen in betali(n)gen/
van zijne(n) pachte ende rinten ald(air) geruert ende al nae/
inhouden ende begrijp der selv(er) t(er)minacien Dair tegen/
de voirs(creven) h(er) jacop die met hem bracht eene(n) vand(en) ghenen/
die de boschpayen sculdich was antwerde dat de sculde(r)/
dair was ende woude tegen de betali(n)ge der zelver/
bospayen seggen ende alsoe hoepte hij inden name van/
m(ijn) vrouwen der t(er)minacien in dien genoech te zijne de sculde(r)/
vand(en) bospayen ald(air) wesen(de) alligeerde hoe enige wae(re)n nu/
bijder hant niet wesende die met hem gedeylt hadde(n) inden/
coop vand(en) bossche ende alsoe en conste hij gheen volle/
betali(n)ge gedoen met meer woirden in alle(n) zijden geallig(er)t/
Es bijder stadt geappointeert dat m(ijn) vrouwe soe vele doen/
zal moeten dat de bospaye bracht wordde navolgen(de) der/
voir t(er)minacien onder de wet oft opden wissel om dair te/
blive(n) navolgen(de) der selv(en) voir t(er)minacien oft dat m(ijn) vrouwe/
gehouden sal zijn te dier meyni(n)gen soe vele pe(n)ni(n)gen ald(air)/
te bringen ende te setten en(de) in gebreke van dien dat de
//
voirs(creven) claes met execucien vand(en) voirs(creven) t(er)minacien ov(er) der/
zelv(en) m(ijn) vrouwen oft hue(r) goede om dairtoe te come(n) dat/
sal moege(n) vervolgen Ende om dat te doene heeft de/
voirs(creven) claes bij bidde(n) ende ond(er)wijse vand(er) stadt ende bij/
ae(n)nemen vand(en) wed(er)partien eene(n) dach geconsenteert van/
drie weken tijts In consilio opidi julii xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt