SAL7383, Act: R°387.1-V°387.1 (588 of 716)
Search Act
previous | next
Act R°387.1-V°387.1  
Act
Date: 1490-05-04

Transcription

2022-10-25 by Walter De Smet
Nae dien dat comen zijn inde banck voe(r)/
meye(re) en(de) scepen(en) ingelbert egnoy t(er) eenre en(de)/
de weduwe henricx wijle(n) van loete(re)n/
t(er) ande(re) aldair de voirs(creven) ingelb(er)t aenspreken(de)/
was de selve weduwe van eene(n) p(er)de dwelck/
hij voirmaels tege(n) den voirs(creven) henr(icke) in manie(re)van mangelinghe gecrege(n) hadde dwelc hij met/
rechte hadde v(er)lore(n) en(de) hem afgewonne(n) es geweest/
bij ja(n)ne van scoenvorst alshe(m) oft zijne(n) wynne toebe/
hoiren(de) dwelc ten tijde vand(en) orloge(n) genome(n) mocht/
wese(n) coan welke(n) gedinghe hij huer de conde hadde/
doen doen nae recht soe dat behoerde Aldair zij niet/
en comp(ar)eerde om tselve peert te v(er)antweerde(n) nae/
die(n) hij met rechte aengesproke(n) es geweest bijd(en)/
gheene(n) dien hijt vercocht hadde vande(n) welke(n)/
deselve scoenvorst als voe(r) tselve p(er)t met recht/
vervolcht hadde en(de) he(m) alsoe aengewese(n) was/
extime(re)nde tselve en(de) zijn verlies in dien va(n)de(n)/
selve(n) p(er)de op xviii rinssche guld(en) en(de) oick vier/
rinssche guld(en) van coste(n) die hij d(air) voe(r) betaelt/
hadde Bege(re)nde de selve met rechte d(air)toe bedwonge(n)/
te wordde(n) om he(m) in dese(n) genoech te zijne/
en(de) zijne(n) eyssche in dien te voldoen(e) Dairop de/
de voers(creven) weduwe kynde genoech in alsoe/
verre de voirs(creven) ingelb(er)t tpeert met rechte/
verlo(r)en hadde als hij gedaen hadde dat zij/
he(m) dairaff genoech zijn moste Bekynde oick/
genoech de conde gedaen te zijne en(de) dat/
zij in meyni(n)g(en) wae(r) op dat zij tselve met/
rechte moeste voldoen hue(r) gebreck in dien/
te verhale(n) op hue(re)n man en(de) den gheene(n)/
d(air) zij actie toe meynde te hebbe(n) ten naiste(n)/
dat zij soude conne(n) en(de) moege(n) hoepen(en) nochta(n)s/
in dien ongehouden te wesen Es gewesen
//
t(er) manissen smeyers nae div(er)se woerde(n) in/
desen bij p(ar)tien gealligeert bij scepen(en) dat de/
voirs(creven) weduwe sculdich soude zijn den voirs(creven)/
ingelb(er)de zijne(n) eyssche te voldoene oft zijne(n) goed(en)/
moet in dien te hebbe(n) In scampno maii q(ua)rta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Add. 1
, in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-25 by Walter De Smet
Ingelbeert egnoy heeft bekint gehave(n) te hebbe(n) va(n) sijne(n) eysche i(n) des(en) xiiii r(ins) guld(en) mits den welken hij de wed(uwe) geheel quite schelden(de) es act(um) januarii iii[a] a(nn)[o] xc stilo braban(tie) en(de) (con)sent(eer)t dit te nyeute ged(aen) te werden(e)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt