SAL7383, Act: R°392.2-R°393.1 (593 of 716)
Search Act
previous | next
Act R°392.2-R°393.1  
Act
Date: 1490-05-05

Transcription

2022-11-08 by Walter De Smet
Vand(er) questien op heden gecomen bijd(en) raide/
vand(er) stadt tussche(n) beelken verweerde t(er)/
eenre ende jan van lyere oucleercoep(er)e/
met zijnd(er) werdi(n)nen t(er) ande(r) zijden aengaen(de)/
zeke(re) cateyle(n) en(de) haefflijck(en) goede(n) die de selve/
beelke(n) inde oeghstmaent lestlede(n) tege(n) de/
voirs(creven) gehuyssche(n) gecocht hadde om eene/
zeke(re) so(m)me van pe(n)ninge(n) te weten(e) van vijftich/
rinsgulden(en) te xx stuv(er)s loepend(er) mu(n)ten/
doen t(er) tijt te betalen(e) van weken te weke(n)/
xv stuv(er)s der selv(er) mu(n)ten tot dat de geheele/
so(m)me betaelt soude sijn D(air)af de voirs(creven)/
gehuyssche(n) hoepte(n) van sgheens des zij/
reste(re)n mochte betaelt te wordde(n) in gelde/
nu loepen(de) D(air)op de selve gehuyssche(n) kinde(n)/
genoech nae zeke(re) kerve(n) d(air)af wesen(de) ontfange(n)/
te hebben vijfwerf xv stuv(er)s zwairs gelts/
nu cours hebben(de) Versueken(de) alsoe vanden/
surplus en(de) reste betaelt te wordde(n) ind(en)/
weerde(n) van zwa(r)en gelde Dair tege(n) de/
voirs(creven) beele hoepte te gestaene met gelde/
en(de) de weerde in dien van pe(n)ningen/
nu cours hebben(de) ind(en) weerde(n) ende mate(n)
//
als die cours hadden ten tijde vand(en) coma(n)scape(n)/
te weten(e) in lichte(n) gelde ende dat sgheens/
des zij in zwa(r)en gelde betaelt mocht hebbe(n)/
huer in rekeni(n)g(en) en(de) cortsele van huer(er) scult/
en(de) ten lichte(n) prijse gerekent soude wordde(n)/
en(de) afslach ind(en) geheeld(er) so(m)men doen ende/
vanden surplus in dien te moegen gestaene/
van weken te weke(n) navolgen(de) den vorweerde(n)/
voirs(creven) met xv stuv(er)s lichts gelts te weten(e)/
alsnu vijff stuv(er)s zwairs gelts en(de) loepend(er)/
mu(n)ten Hopen(de) d(air)mede te gestaene zond(er)/
voirde(r) in dien gepraemt te wordde(n) Dair/
tege(n) de voirs(creven) gehuyssche(n) replice(re)nde p(re)sen/
teerde(n) en(de) seyden dat zij liev(er) de v(er)cochte/
goede weder hadde(n) te nemen(e) en(de) dat deselve/
beele huer gave voir tgebruyck van dien/
een pont gr(oot) vlaems dair zij hoepte(n) mett(er)/
weerde(n) vand(en) pe(n)ninge(n) als zij sustineerden/
te vrede(n) te moete(n) wesen Dair tegen de/
selve beele bleef bij hue(r) voirs(creven) conclusien/
niet aenveerden(de) noch te vreden wesende/
mett(er) voirs(creven) p(rese)ntacien mair als bove(n) te/
gestaene met lichte(n) gelde van weke(n) te weke(n)/
Es geappointeert en(de) uuytgesproke(n) bijd(er)/
stadt notabelijck v(er)gadert sijnde dat/
de voirs(creven) beele gestaen sal betalen(de) tsurplus/
reste(re)ne navolgen(de) d(er) come(n)scap van weke(n)/
te weke(n) in lichte(n) gelde te weten(e) vijff/
stuv(er)s nu cours hebben(de) voe(r) de xv ende/
sgheens des d(air)op betaelt mocht zijn in/
zwa(r)en gelde dat dat in lichte(n) prijse/
afgerekent soude wordde(n) ende tsurplus/
reste(re)nde vanden weken voirleden sal/
de selve beele sculdich zijn opte leggen(e)/
ende voirtaene te betalen(e) als boven
//
tott(er) geheelder so(m)men toe van vijftich rinsguld(en)/
lichts gelts oft hier af ov(er)comen met malcande(re)n/
op dat zij com(en) bij tussche(n) spreken(de) va(n) goed(en)/
ma(n)nen hen des verstaen(de) Actu(m) in pleno/
consilio maii v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt