SAL7383, Act: R°400.1-V°402.1 (602 of 716)
Search Act
previous | next
Act R°400.1-V°402.1  
Act
Date: 1490-05-07

Transcription

2022-11-19 by Walter De Smet
Tractaet gemaect ende gesciet tusschen he(re)n/
ende meeste(re)n ja(n)ne de thymo doctoir inden/
rechten en(de) deken he(re)n gheerde de thymo zijne(n)/
brued(er) canonick der collegiate kercken van/
sinte pet(er)s te loven(e) met lijsbette(n) crijckels weduwe/
henricx wilen vanden male en(de) gerarde de/
thymo al(ia)s vanden male hue(re)n sone behoirlijck/
in desen uut hue(re)n broede gedaen wesende/
t(er) eenre ende henricu(m) hanckart secretar(is)/
der stadt van loven(e) met yden vand(er) beken/
zijnder huysvrouwe(n) t(er) ande(re) opden toecomen(de)/
huwelijck die t(er) e(r)en goids nae staet der/
heylig(er) kercke(n) geconcipieert begrepe(n) en(de) ov(er)come(n)/
es tusschen den voirs(creven) gerarde de thymo/
toecomen(de) brudegom t(er) eenre ende marien/
wettige docht(er) des voirs(creven) henrici hanckart/
ende zijnd(er) werdi(n)nen t(er) ande(re) Ierst heeft/
de voirs(creven) yerste p(ar)tie in ond(er)stande vanden/
selve(n) huwelike toecomen(de) brudegom innebracht/
alsulken sesse rinsgulden(en) erffelijck als/
deselve gerardt opte(n) xxii dach van merte/
lestleden v(er)crege(n) heeft met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) aen janne en(de) willem(me) crijckels/
gebruede(re)n zonder dat deselve gerardt die/
naemaels t(er) deylinge(n) sal derve(n) bringe(n) met/
zijne(n) brued(er)s en(de) susters als deylinghe gebue(re)n/
soude van zijne(n) ouders goede(n) Item noch/
heeft de voirs(creven) moed(er) vanden toecomen(de) brudegom/
in ond(er)stande desselfs innebracht ende/
geloeft vier rinsgulden(en) lijftochte(n) ten live/
vanden voirs(creven) toecomen(de) gehuysschen et sup(er)stit(is)/
eoru(n)dem die welke bynne(n) jairs valle(n) sulle(n)/
en(de) jairlijcx betaelt wordden ende zekerlijck/
bij huer gecocht ten lancxsten bynne(n) twee/
ja(r)en naistcomen(de) Dair voe(r) mijn hee(re) de deken/
en(de) her gheert sijn brued(er) voirs(creven) met henricke
//
vanden male brued(er) des voirs(creven) toecomen(de) brudegoms/
oft dair inne gebreck wae(r) v(er)antwert hebben/
en(de) elck van hen besundert ende een voir/
al en(de) mits desen verantwerde(n) Voirtmeer/
heeft mijn hee(re) de deken voirs(creven) in ond(er)stande/
als voer innebracht ende geloeft alsulken/
elff en(de) een(en) halve(n) rinsgulden(en) lijfpen(sien) als hij/
te div(er)sen stonde(n) v(er)crege(n) heeft opde stadt/
van loven(e) dair altijt de voirs(creven) gerardt deen/
lijff aff es Ende de voirs(creven) h(er) gheert heeft/
innebracht en(de) geloeft in ond(er)stande desselfs/
de thien rinsgulden(en) lijftochte(n) die hij/
ov(er)langhe v(er)cregen heeft met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) voir djair van lxxxvii de/
sesse d(air)aff aen zeke(re) p(er)soene(n) dair mede/
ond(er) den ande(re)n voer staen denijs laukens/
ende arnt van rode ende dande(r) viere/
aen roelande van wezemale en(de) zijn borge(n)/
Voirts heeft de selve her gheert innebracht/
en(de) geloeft in ond(er)stande als voe(r) noch thien/
rinsgulden(en) lijfpen(sien) te xx stuv(er)s [tstuc] zwairder/
mu(n)ten nu loepen(de) die bynne(n) jairs valle(n)/
sulle(n) en(de) jairlijcx bij hem betaelt wordden/
en(de) heeft geloeft die te coepe(n) zekerlijck tot/
beyder toecomen(de) gehuyssche(n) live et sup(er)stit(is)/
eoru(n)dem ten lancxsten bynne(n) twee ja(r)en/
naistcomen(de) Ende van alle(n) den lijfpen(sien)/
voirs(creven) die noch ten live der voirs(creven) toecomen(de)/
brudegoms en(de) bruyt et sup(er)stit(is) niet en/
staen zulle(n) de voirs(creven) he(re)n deken ende/
her gheert en(de) oick die voirs(creven) henr(ick) vande(n)/
male innestaen een voir al dat die tot/
beyder der zelv(er) toecomen(de) gehuysschen/
live et sup(er)stit(is) eoru(n)d(em) gestelt sulle(n) wordde(n)/
ende dit oick ten lancxten bynnen/
twee ja(r)en naistcomen(de) uutgenome(n) de/
xi(½) rinsgulden(en) voirs(creven) d(air)af mijn hee(re) de/

//
deken ende her gheert geerne alle behulp/
doen zullen alsoe v(er)re alst in hen es mette(n)/
vriende(n) vander and(er) zijden om te verwerve(n)/
bijder stadt dat die opder selv(er) toecomen(de)/
gehuyssche(n) live et sup(er)stit(is) eoru(n)d(em) gestelt/
wordden Ende dit al en(de) elck besundert hebbe(n)/
de voirs(creven) he(re)n deken her gheert renu(n)cie(re)nde/
alle beyde tot allen desen en(de) tot elke(n) besund(er)t/
den p(ri)vilegien en(de) vrijheyd(en) der eerwerdig(er)/
univ(er)siteyt der stadt van loven(e) en(de) allen/
ande(re)n ind(er) best(er) formen lijsbeth crijckels henrick/
vanden male ende de toecomen(de) brudegom/
voirs(creven) en(de) elck van hen een voir al aldus/
innebracht v(er)obligeert ende geloeft henrico/
hanckart den vader der voirs(creven) toecomen(de)/
bruyt ende arnde hanckart zijne(n) brued(er)/
oem als magen en(de) vriende(n) der zelv(er) toecomen(de)/
bruyt in onderstande als voe(r) altijt te voldoene/
alsoe dat genoech zij ind(en) mate(n) en(de) manie(re)n/
als voe(r) Ende oft gebuerde dat de voirs(creven)/
toecomen(de) brudegom aflivich wordde voir/
sijn toecomen(de) bruyt zonder wettige gebuerte/
van huer acht(er) te laten dat zij dan voir huer/
duwarie hebben ende behoude(n) sal vive(n)twintich/
rinssche gulden(en) tsjaers hue(r) leefdage lanck/
vand(en) rinte(n) voirs(creven) ende tsurplus vande(n)/
selven rinten bove(n) de voirs(creven) duwarie/
sup(er)cresce(re)nde sal in dien gevalle wed(er)om/
toecome(n) totten gene(n) die de ghifte dairaff/
gedaen moegen hebben oft tot den hue(re)n/
oft dair zij dat and(er)ssins gedisponeert/
hadden Ter ander zijden hebben de voirs(creven)/
henricus en(de) sijn werdi(n)ne in onderstande/
vanden selve(n) huwelijcke innebracht en(de)/
geloeft t(er) stont te laten volgen den selven/
toecomen(de) gehuyssche(n) alsulke(n) thien hollansguld(en)/
erffelijck als der voirs(creven) yden zijnd(er) werdi(n)nen
//
bij wijlen hue(re)n voirman in testame(n)te tot hue(re)n/
wille te beke(re)n gemaect en(de) gelaten sijn aen/
ende op tgodshuys van vlierbeke ende alle/
de goede desselfs vanden twintich gelijcke(n)/
hollansgulden(en) erffelijck d(air)af dande(r) thiene/
alleene hue(re)n leefdach huer gelate(n) sijn bijd(en)/
selve(n) testame(n)te Ende t(er) meerd(er) zekerheyt/
van desen ghiften wederroepen en(de) revoce(re)n/
de selve gehuyssche(n) alsulke(n) legaet van testame(n)te/
als zij besundert van eene(n) rinsgulden(en)/
erffelijck uut dier rinten tande(re)n tijden/
gemaect moege(n) hebbe(n) en(de) des in dien in/
enig(er) manie(re)n desen soude moege(n) p(re)iudicie(re)n/
Item noch alsulken twee peet(er)s erffelijck als/
de selve gehuyssche(n) hebben tsinte pet(er)s rode/
den eene(n) aen aelbrecht tants goede ald(air)/
ende den ande(re)n aen pet(er)s taenhouts goede/
en(de) zijnd(er) medeplege(re)n Item noch eene(n) pet(er)/
erffelijck aen roelove wilen van berthem [Item] noch/
neghen rinsgulden(en) lijfpen(sien) op de demainen/
ons genad(ichs) he(re)n dair de stadt van loven(e)/
voe(r) v(er)obligeert es It(em) noch sesse pet(er)s lijf(pensien)/
aen meest(er) jan van pullerbosch dair symon/
h(er)mans en(de) meer ande(re) voir staen It(em) noch/
xxviii stuv(er)s lijfpen(sien) aen gheerde speelma(n)s/
woenen(de) te thiene(n) Ende van desen lijfpen(sien)/
voirs(creven) die noch ten live des voirs(creven) gerarts/
toecomen(de) brudegoms niet en staen hebben/
geloeft en(de) toegeseeght de selve gehuyssche(n)/
die tot beyde der voirs(creven) toecomen(de)/
gehuyssche(n) live et sup(er)stit(is) eoru(n)dem te stelle(n)/
bynne(n) twee ja(r)en naistcomen(de) ten lancxste(n)/
Ende oft de voirs(creven) toecomen(de) bruyt aflivich/
wordde voe(r) hue(re)n voirs(creven) toecomen(de) brudegom/
zond(er) wettige gebuerte van hem acht(er)/
te late(n) soe sal deselve toecomen(de) brudegom/
hebben en(de) behoude(n) voir sijn duwarie
//
twintich rinsgulden(en) tsjaers sijn leefdaghe/
lanck vand(en) rinte(n) van hue(re)r zijden innebracht/
ende tsurplus vande(n) rinte(n) voirs(creven) bove(n)/
de voirs(creven) duwarie sup(er)cresce(re)nde sal in/
dien gevalle wed(er)om toecome(n) totte(n) voirs(creven)/
henricu(m) en(de) zijnd(er) werdi(n)nen oft totten/
gene(n) dair zij dat gedisponeert hadden/
Ende oft gebuerde dat enige vanden/
rinte(n) voirs(creven) lijftochte(n) ende erffelijck va(n)d(en)/
eend(er) zijden oft vand(en) ande(re) afgequeten/
wordde(n) soe sulle(n) de pe(n)ninge(n) vand(en)/
selv(er) afquiti(n)ge(n) comen(de) wed(er)om aengeleeght/
wordde(n) t(er) selv(er) natu(r)en oft and(er)ssins totte(n)/
meeste(n) profijte der selv(er) toecomen(de) gehuyssche(n) en(de) hue(re)n kinde(re)n oft zij enige hadden altijt/
bij weten(e) en(de) consente van tween vanden/
naiste(n) vriende(n) van elker zijden Oick en/
sulle(n) de voirs(creven) toecomen(de) gehuyssche(n) egheene/
vande(n) voirs(creven) rinte(n) moege(n) v(er)thie(re)n noch/
v(er)sette(n) zonder weten(e) wille en(de) consente/
der zelver magen en(de) vrienden van beyde/
zijden noch enige quijtscellinge doen in/
toecomen(de) tijden desen in enig(er) manie(re)n/
p(re)iudicie(re)nde noch deen noch dande(re) Ende/
oft dair(af) yet t(er) contrarien gebuert wae(r)/
oft namaels gebuerde dat tselve gheen stat/
en sal moege(n) grijpen noch desen hynderlijck/
wesen alle fraude ende argelist uuytgesceyde(n) Item sulle(n) de voirs(creven) he(n)ricus en(de) sijn werdi(n)ne/
dyerste toecomen(de) jair de selve toecomen(de)/
gehuyssche(n) houde(n) van hue(re)n montcoste/
Ende mijn he(r)e de deken renu(n)cie(re)nde als/
voe(r) heeft geloeft inde stat van dien/
hen te transporte(re)n en(de) ov(er) tegeve(n) behoirlijck/
voir wet en(de) mits desen transporteert/
en(de) ov(er)geeft alsulke(n) hofstadt mette(n) goede
//
mue(re)n gestichte en(de) hove en(de) allen den/
toebehoirte(n) als gelegen es inde stadt/
van arschot bijd(en) kercke(n) ald(air) t(er) plaetss(en)/
geheete(n) bonewijt Ende t(er) meerd(er) zekerheyt/
van allen desen en(de) elke(n) besundert salme(n)/
de brieve(n) die van alle(n) den rinte(n) en(de)/
goeden sijn voirs(creven) [sijn] oft dieme(n) naemaels/
sal moege(n) maken mits v(er)anderingen/
oft afquiti(n)gen der zelv(er) altijt bringen/
stelle(n) en(de) laten beruste(n) ond(er) de wet te/
loven(e) op dat deselve gelufte(n) en(de) condicien/
te bat geacht(er)volght wordde(n) ende die/
van dair niet te transporte(re)n zonder/
weten(e) vande(n) twee naiste(n) vrienden/
in wed(er)zijde(n) cor(am) berghe donct maii/
vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt