SAL7383, Act: R°5.3-V°5.1 (12 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°5.3-V°5.1  
Act
Date: 1489-07-03

Transcription

2019-05-04 by Walter De Smet
It(em) al es dese voirs(creven) guedinge aldus simpelijck geschiet soe es die/
nochtan gedaen te dier meyni(n)gen want de voirs(creven) h(er) jan naest/
erfgename sijn soude nae zijnder moeder doot vanden voirs(creven) goessen/
dat de selve h(er) jan mette(n) mede erfgename(n) vanden selven goeden
//
erfdeylinghen ende v(er)thijdingen uuyt crachte vand(en) voirscr(even)/
guedingen niet tegestaen(de) der absen(cie) des voirs(creven) goessens sal/
moege(n) aengaen en(de) sijn derdendeel voirs(creven) erfe(lick) aenveerde(n) en(de) oft he(m)/
gelieft moege(n) versette(n) vercoepen verthie(re)n ende ten hoochten/
bringen behalven dat de selve h(er) jan den selven goessen(en)/
zijne(n) oem en(de) zijne(n) tegewoirdige(n) wive hue(r) beyd(er) leefdaghe/
lanck ende de leste leven(de) van hen beyden sal laten heffen ende/
bue(re)n de profijten ende emolume(n)ten vanden selve(n) goeden gecomen/
boven de co(m)me(re)n ende lasten oft van tgene dat hij d(air)mede oft die/
verthiert word(en) gelijc voe(r) vercregen sal hebben cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt