SAL7383, Act: V°143.3-V°144.1 (215 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°143.3-V°144.1  
Act
Date: 1489-12-02

Transcription

2021-04-14 by Walter De Smet
It(em) jacop da(m)moede va(n) grave(n) zone jans heeft genome(n)/
ende bekint genome(n) te hebbe(n) va(n) ja(n)ne de mortsain/
de woeni(n)ge mette(n) huyse(n) hove en(de) wi(n)nen(de) lande(n)/
dairtoe behoi(re)nde houden(de) omtrint xiiii boende(re)n/
ten arde en(de) alle(n) den ande(re)n toebehoirte(n) geheete(n)/
en(de) gelege(n) te mortsan ond(er) de prochie van grave(n) met/
oick alsulken beempden ende eeussele(n) houden(de) omtrint/
vier boende(re)n gelegen in vier stucken als die tot h(ier)toe/
gehoude(n) heeft jehan de bo(m)male Te houden te/
hebben te wi(n)nen en(de) te werve(n) eene(n) t(er)mijn van tweelf/
jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel/
vervolgen(de) innegaen(de) op ald(er)heylige(n) dach lestled(en)/
a(n)no lxxxix behoudelijck dat zij ten ynde(n) vande(n)/
sesse ierste(n) jae(re)n van malcandere(n) sulle(n) moege(n) sceyde(n)/
behalve(n) dat de gene die alsoe sceyde(n) sal wille(n)/
dat den ande(re)n sculdich zijn sal te cu(n)digen/
een half jair te voren Elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
te weten(e) de voirs(creven) lande(n) om ende voe(r) de hellicht/
van alle(n) den vruchte(n) en(de) coren(en) wassen(de) jairlijcx/
opde selve lande welke coren zij jairlijcx opt/
velt deylen sulle(n) ende gedeylt zijnde soe sal/
de voirs(creven) wynne gehoude(n) zijn des voirs(creven) jans
//
mortsain hellicht yerstwerf in zijne schue(r) ald(air)/
te vue(re)n D(air)toe de selve jan sculdich sal zijn te/
stellen op zijne(n) cost eene(n) man om tselve coren opde/
voirs(creven) velde te hulpe(n) deylen en(de) zijn hellicht d(air)af/
inde schue(r) te hulpen doene ende oick de hellicht/
van alle(n) den ande(re)n vruchten appele(n) pee(re)n en(de)/
and(er)ssins op de selve goede wassen(de) Ende de/
voirs(creven) beempde(n) en(de) eussele(n) om en(de) voe(r) vier en(de) eene(n)/
halve(n) rinsguld(en) te lx pl(a)c(ken) den geheele(n) den/
voirs(creven) ja(n)ne te betalen(e) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde Met conditien dat de voirs(creven) wynne/
sculdich sal zijn de voirs(creven) lande te wynne(n)/
en(de) te werve(n) gelijck reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
te weten(e) den wijngaert met vier voe(re)n ende/
den som(er)aert met twee voren ende de selve/
te mesten soe wel de verste als de naiste met/
allen den meste comen(de) van allen den stroe/
jairlijcx vand(en) voirs(creven) lande(n) comen(de) It(em) sal/
de voirs(creven) wynne sculdich zijn te laten alle/
de voirs(creven) lande(n) tzijne(n) afsceyden besaeyt xiiii/
boende(re)n lants soe met terwe(n) rogge ende/
spelte(n) It(em) es bevoirwert dat de voirs(creven) jan/
van mortsain sculdich zal zijn den voirs(creven)/
wynne jairlijcx te leve(re)n de hellicht vand(en)/
coren(en) ende zade datme(n) jairlijcx opde selve/
lande(n) bezaeyen sal den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
soe in tijt dat de selve wynne dair bij gheen/
scade en lijde It(em) de voirs(creven) wynne sal sculd(ich)/
zijn jairlijcx te m(er)gele(n) twee boende(re)n lants/
vande(n) voirs(creven) lande(n) d(air)toe de voirs(creven) jan/
van mortsain sculdich sal zijn te betalen(e) voe(r)/
den m(er)ghel eene(n) rinsgulden(en) te lx pl(a)c(ken) It(em) de/
voirs(creven) jan van mortsain heeft gedaen den voirs(creven)/
wynne twee rinde(re)n de welke hij sculdich/
zal zijn te houde(n) gelijck den zijne(n) ende oick/
twee verken(en) en(de) eene(n) haeswint It(em) noch
//
een coe oft vijf clinckarts It(em) de voirs(creven) jan/
heeft geleent den voirs(creven) wynne tzijne(n)/
aencome(n) twee peerden de welke de selve(n)/
ten uuytgaene va(n) zijne(n) t(er)mijne den voirs(creven)/
ja(n)ne sculdich sal zijn wed(er) te leve(re)n oft inde/
stat van dien hem te geven(e) de so(m)me van/
xxxiiii rinsgulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck It(em) de/
voirs(creven) jan heeft noch geleent den voirs(creven)/
wynne vier mudde(n) corens en(de) drie mudde(n)/
even(en) rugge(n) mate(n) om de voirs(creven) lande(n) te besaeyen/
d(air)af hij de twee mudde(n) core(n)s hem sculdich/
zijn sal te leve(re)n en(de) wed(er)geve(n) inde oegstmae(n)t/
naistcomen(de) ende dande(r) twee mudde(n) core(n)s/
en(de) drie mudde(n) evene(n) opt leste jair van zijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijne It(em) noch heeft geleent de voirs(creven)/
jan den voirs(creven) wynne eene(n) wagen en(de) een ploech/
wel bereit de welcke hij hem oick int leste/
jair van zijne(n) t(er)mijne sculdich sal zijn le leve(re)n/
en(de) wed(er) te geve(n) alsoe goet als hij hem die/
ghelevert heeft It(em) de voirs(creven) wynne sal/
gehoude(n) sijn jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
den voirs(creven) ja(n)ne te leve(re)n vi[c] walms om de/
huysinge(n) desselfs jans soe te grave(n) so te/
mortsain mede tond(er)houden(e) en(de) te rep(ar)e(re)n/
Ende alsme(n) die ald(air) verdect soe sal de/
voirs(creven) wynne den werckliede(n) den montcost/
geve(n) en(de) jan de dachue(re)n betale(n) It(em) sal de/
voirs(creven) wynne noch gehoude(n) zijn den voirs(creven)/
ja(n)ne jairlijcx te loven(e) te vue(re)n tzijne(n) huys/
een hondert mutsarts It(em) oft d(air) enige willege(n)/
v(er)droechde(n) oft t(er) ned(er) viele(n) die sal de wynne/
moege(n) aenveerden en(de) voir elke wed(er)om twee/
jonge poten planten It(em) sal de voirs(creven) wynne/
oick moege(n) zijn berrehout neme(n) aende/
hage(n) ende voirle(n) vanden voirs(creven) landen/
alle jae(re) een deel soe v(er)re dat tijtverdich/
zijn sal te houde(n) en(de) niet voirde(r) cor(am) b(er)ghe/
h(er)meys decembr(is) secu(n)da
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt