SAL7383, Act: V°394.1-R°395.1 (595 of 716)
Search Act
previous | next
Act V°394.1-R°395.1  
Act
Date: 1490-05-05

Transcription

2022-11-10 by Walter De Smet
Vand(er) questien die voe(r) den raide vand(er) stadt/
geweest heeft tussche(n) willem(me) vand(en) steenbrugg(en)/
met henr(icke) de becke(re) ty(m)merlude(n) t(er) eend(er) en(de) h(er)/
reyne(re) vand(er) elst prochiaen joes(en) van oirbeke en(de)/
giel(isen) crol kerckmeest(er)s en(de) giel(isen) de mu(n)te(re) den/
jonghe clerck vand(er) kerck(en) van s(in)te jacops/
opde biest t(er) ande(re) ald(air) acht(er)volgen(de) seke(re)n voe(r)/
t(er)mi(n)acien bijd(er) stadt gegeve(n) tussche(n) de selve/
p(ar)tien d(air)mede deselve stadt dese questie/
vand(en) valo(r)en vand(en) pe(n)ninge(n) d(air)af hier nae/
geruert wordt thuer(en) weert behouden/
hadde en(de) vand(en) gebreke(n) die de kerckmeest(er)s/
allige(re)n te hebben vand(en) voirs(creven) ty(m)merlude(n)/
den selve(n) raid p(ar)tien versonde(n) hadde(n)/
inde banck voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) de selve/
ty(m)merlude(n) begeerde(n) betalinghe te hebbe(n)/
vand(en) verdingden wercke dat zij gemaeckt/
hadden aengaen(de) d(er) cappe en(de) des dair/
aencleeft van des heylichs cruys capelle/
inde selve kercke besundert vande(n) twee/
payen en(de) t(er)mijne(n) d(air)aff alnoch ombetaelt/
uuytstaen(de) in zwa(r)en gelde en(de) mu(n)te nu/
loopen(de) Te voirde(r) want he(n) vande(n) gelijcke(n)/
bijd(er) stadt namelijc vand(en) houte dat zij/
selve hadde(n) moete(n) coope(n) en(de) totte(n) wercke/
beseghen geleert en(de) get(er)mineert was geweest/
met meer reden(en) d(air)toe bij he(n) int langhe/
in gescrifte gealligeert Dair tegen de/
prochiaen mette(n) kerckmeest(er)s in gescrifte/
vele div(er)se reden(en) t(er) (con)trar(ien) allige(re)nde/
namelijc en(de) ond(er) den ande(re)n dat zij/
tselve werck wel om mynd(er) prijs gemaict/
soud(en) hebbe(n) gehadt oick stoende(n) d(air)op/
pene(n) op dat dat te kersmesse lestleden/
niet volmaect en wa(r)e geweest soe dat
//
en was d(air)nae allen weken van een(en) rinsguld(en)/
d(air)aen te cortte(n) Oick hadde(n) de wercluden/
seke(re) p(rese)ntac(ien) in hue(re) gescrifte(n) gedaen van/
goede(n) mans te neme(n) en(de) dwerck te visente(re)n/
om te weten(e) wes d(air)aen verdient mocht/
wesen met meer ande(re)n lange(n) reden(en) ende/
lengaige(n) d(air)bij zij tendeerde(n) met lichte(n)/
gelde te gestaen(e) oft ten mi(n)sten dat dwerck/
gelijc voe(r) gevisenteert soude wordd(en) Tege(n)/
dwelcke de ty(m)merlud(en) replice(re)nde al mochte(n)/
zij e(n)nighe p(rese)ntac(ien) voirs(creven) gedae(n) hebbe(n) soe en/
hadden de kerckmeest(er)s die niet willen/
aenneme(n) noch d(air)mede te vrede(n) wesen/
oick al hadde de ty(m)meringhe te kersmesse/
bereet geweest om te richte(n) die metselrie/
d(air)men die op soude hebbe(n) gericht en was/
nyet bereet voe(r) xiiii nachte(n) voe(r) paessche(n)/
lestlede(n) en(de) alsoe en conste(n) de kerckmeest(er)s/
die he(n) gheen ghereetscap vand(er) metselrie(n)/
en hadden conne(n) gedoen niet v(er)let gesijn/
mett(er) ty(m)meringhe(n) Es get(er)mineert ende/
uuytgesproken p(ar)tien en(de) hue(r) voirs(creven) ov(er)gegeve(n)/
gescriften in wed(er)zijden int langhe gehoert/
dat dyerste payment te weten(e) tderdeel/
van hondert lxxii rinssche gulden(en) betaelt/
zijnde met licht(en) gelde int beghinssel/
alsmen dwerck verborghde betaelt soude/
blive(n) en(de) betalinghe maken en(de) cortsel doen/
aen de geheel so(m)me voirs(creven) en(de) dat de kerckmeest(er)s/
ae(n)gaen(de) den tweeste(n) payme(n)te oft tderdendeel/
dat de selve kerckmeest(er)s oick gestae(n) sulle(n)/
dat te betale(n) met lichte(n) gelde en(de) dat zij/
tderde payme(n)te betale(n) sulle(n) in zwa(r)en mu(n)te/
nu cours en(de) loop hebben(de) In cons(ili)[o] op(idi) maii/
v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt