SAL7383, Act: V°91.3-R°92.1 (126 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°91.3-R°92.1  
Act
Date: 1489-10-18

Transcription

2021-01-01 by Walter De Smet
It(em) jouffr(ouwe) katlijne pynnocx docht(er) emonts wijle(n) py(n)nocx met/
eene(n) vreemde(n) mo(m)boir huer hier toe met rechte v(er)leent ende oic/
ten bijsijne van enige(n) hue(re)n magen van svaders zijden t(er) eend(er)/
ende henr(ick) pynnock hue(re)n oem t(er) ande(re) sijn come(n) voe(r) scepen(en)/
van loven(e) hier nae bescreve(n) kynnen(de) ende lijden(de) dat zij/
met malcande(re)n ov(er)come(n) v(er)accordeert ende eensworden/
zijn va(n) hen hue(re)n erve(n) ende nacomeli(n)gen der poente(n) condicien/
ende vorweerde(n) hier nae verclaert die zij malcande(re)n voe(r)/
hen hue(re)n erve(n) ende nacomeli(n)gen elc hue(re)r soe v(er)re he(n) dat
//
aencleeft geloeft hebbe(n) tond(er)houde(n) tacht(er)volge(n) te doen en(de) late(n) gesciede(n)/
zond(er) dair tege(n) te come(n) te doene oft te zijne oft late(n) oft doen come(n)/
oft zijn in enig(er) wijs ende deen den ande(re)n d(air)af altijt v(er)maent voirde(r)/
vestich(eit) d(air)af te doene Inden yersten soe sal de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne beki(n)nen(de) de eere jonst liefde dueght en(de) g(ro)te vrientscap/
die huer gesciet zijn vanden selve(n) henr(icken) hue(re)n oem niet alleene/
als van hue(re)n oem mair oic dat meer es al oft hij huer eyge(n)/
vader wae(r) en(de) die huer alnoch oft god wilt gesciede(n) sal hebbe(n)/
voir alsulke(n) actie(n) oft recht als zij nae doode heurs voirs(creven) vaders/
meynde te hebbe(n) aende rinte van eynierez vanden selve(n) henr(icken)/
hue(re)n oem en(de) ph(i)l(ips)e sijne(n) sone p(ri)us emancipat(us) die huer dat alsoe/
geloeft ende bekint hebbe(n) ende mits desen geloven ende/
beki(n)nen sessentwintich rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck drie/
plecke(n) voe(r) den stuv(er) tot hue(re)n live alleene en(de) niet langhe(r)/
Ende mits desen heeft zij met den voirs(creven) gelev(er)den mo(m)boe(r)/
ende met consente als voe(r) geheelic gerenu(n)cieert en(de) v(er)tege(n)/
vand(en) selv(en) heur(en) actien ende rechte ende die geheelic en(de)/
ganselijck dair mede quijtgescouwen ende nae hue(r) doot/
soe zal die selve actie oft erffelicheyt versterven te weten(e) de/
sestien rinsgulden(en) d(air)aff opden voirs(creven) henr(icken) hue(re)n oem ende/
ph(i)l(ips)e zijne(n) zone en(de) hue(r) naeste oir Ende dande(r) thiene d(air)aff/
op amelrijcke(n) pynnock oic hue(re)n oem ende zijne(n) naisten oir/
Ende oft amelrijck zonder oir storve ende henr(ick) voirs(creven) oir/
hadde dat d(air)op versterve(n) soude ende van henr(ick) wed(er)om/
aen amelr(ijcken) oir desgelijcx It(em) vand(en) xxi rinsg(uldenen) erffelijck die/
op borgen staen aenden voirs(creven) henr(icken) en(de) zijn medepleg(er)s es/
vorweerde ende heeft de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne geconsenteert en(de)/
ov(er)gegeven met eene(n) gelev(er)den momboe(r) en(de) oic met consente/
als voe(r) soe verre zij met raide vanden voirs(creven) henr(icken) en(de)/
amelr(ijcken) hue(re)n oems nae staet der heylig(er) kercken tot/
huwelike huer vueghde en(de) zij wettige gebuerte hadde soe/
souden die xxi rinsgulden(en) erffelijck hen volgen behoudelijck/
dat die kinde(re) de voirs(creven) xxi rinsgul(denen) erffelijck niet en soude(n)/
moege(n) vercoepen noch versette(n) de voirs(creven) rinte en soude/
altijt kee(re)n wed(er)om van dair zij come(n) wae(r) zoe v(er)re die/
oic zond(er) oir storve(n) It(em) soe wa(n)neer den voirs(creven) henr(ick) belieft de/
voirs(creven) rinte te bewijsen op ande(re) erfpande oft gronde van/
erve goet genoech zijnde dat sal hij moege(n) doen en(de) die altijt/
moege(n) quijte(n) nae inhoud der brieven ende dan soude(n) henr(ick)/
voirs(creven) en(de) zijn goede d(air)af los zijn It(em) en(de) oft van hue(r) egheene/
wettige gebuerte en quame soe zulle(n) die xxi rinsg(uldenen) henr(icke) en(de)/
amelr(ijcke) volge(n) half en(de) half cor(am) berghe donct octobr(is) xviii Sen(tentiatum) p(er) joh(ann)em de duffle et do(micel)[la(m)] ka(thari)[na(m)] py(n)nocx eius uxorem cor(am) blanckart bouchout februarii septima a(nn)[o] xv[c] p(ri)mo stilo braban(tie)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt