SAL7383, Act: V°93.4-R°94.1 (130 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°93.4-R°94.1  
Act
Date: 1489-10-22

Transcription

2021-02-04 by Walter De Smet
Want jan ende gielis pescial gebruede(re)n geleydt zijnde nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieven van loven(e) tot allen den goeden beyde have/
ende erve jan [wijle(n)] pescial huers vaders wair die gelege(n) zijn/
hen met eene(n) oepen(en) brieve van des(er) stadt gescreven/
aen alle officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n alle de selve goede/
behoorlijck heeft doen leve(re)n [oft pauwelse bierman des(er) stadt bode in hueren name] ende den erfgename(n) des/
voirs(creven) wijle(n) jans huers vaders dach van rechte te compare(re)n/

//
inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e) oft zij tege(n)/
de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde(n) wille(n) allige(re)n doen besceyden/
te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
ald(air) zij niet en compareerde(n) noch en opponeerde(n) noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wege(n) den voirs(creven) geleydde(n) compare(re)nde en(de) trecht/
voirt v(er)sueken(de) Soe hebbe(n) scepen(en) van loven(e) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen bij rapporte des voirs(creven) bode(n) behoirlijck/
hadde gebleke(n) de voirs(creven) execucie gesciet te zijne gewese(n) voir/
een vo(n)nisse datme(n) de voirs(creven) geleydde vande(n) voirscr(even)/
goeden houde(n) soude inde macht van hue(re)n voirs(creven) scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es/
In scampno octobr(is) xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt