SAL7384, Act: R°111.1 (187 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°111.1  
Act
Date: 1490-08-25

Transcription

2018-11-08 by fernand BERTRAND
Item jan herreket zone willems die wynne/
es cornelis van berghe(n) van zijne(n) hove en(de) goed(en)/
te mille bij doerne thoff te haze(n)b(er)ghe en(de) bekindt/
heeft de(n) selve(n) cornelise d(air)af sculdich en(de) tacht(er) te/
zijne de so(m)me van twee en(de) twintich mudde/
corens lovensch pag(abilis) cu(m) va(n)no sond(er) den pacht/
die d(air)af nu wed(er)valle(n) sal heeft gekindt en(de)/
gelijdt dat hij de(n) selve(n) cornelijse voe(r) tvoldoe(n)/
van dese(n) ov(er)gelevert en(de) in hande(n) gestelt heeft/
en(de) mits desen ov(er)levert en(de) stelt in zijne(n) hande(n)/
om zijne(n) eygene(n) wille en(de) prouffijte d(air)mede te/
doene met vercoepe en(de) and(er)ssins als van zijne(n)/
prope(re)n eygene(n) goede alle zijn haeflijcke ende/
gereede goed(en) die hij tegewoirdichlijck heeft/
en(de) besitten(de) es namelijck vier p(er)den twee coyen/
een kalf drie bedde(n) mette(n) toebehoirte(n) en(de) voirt/
alle dande(re) haeflijcke goed(en) d(air) tegewoirdichl(ijck)/
zijnde bekynde deselve jan dat die de(n) selve(n) cornel(ise)/
geheelijck toebehoire(n) en(de) dat hij he(m) d(air)inne noch d(air)ae(n)/
gheen voird(er) recht en vermeet en(de) oft cornel(ise) he(m)/
die laet gebruycke(n) dat dat es alleen in leeni(n)g(en)/
van gracien en(de) nyet van recht geloven(de) die ghee(n)ss(ins)/
te mynde(re)n noch te depostue(re)n in gheend(er) wijs/
verbinden(de) hem selve(n) en(de) alle zijn ande(re) erffelijcke/
goed(en) aen den selve(n) cornel(ise) voir theene dat de/
selve haeflijcke goede nyet goet genoech en zijn/
voe(r) de voirs(creven) xxii mudde corens nu gevallen/
en(de) oick voe(r) de xxvi mudde die d(air)af nu s(in)te/
andriesmesse naistcomen(de) valle(n) sulle(n) en(de) oick voe(r)/
tvoldoen van allen den ande(re)n vorweerde(n) en(de)/
condicien d(air)op hij die goede tande(re)n tijde(n) in/
pechtinge(n) teghen he(m) genome(n) heeft en(de) elck bezund(er)t/
cor(am) hoeve(n) vynck augusti xxv
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters