SAL7384, Act: R°125.1-R°131.1 (214 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°125.1-R°131.1  
Act
Date: 1490-09-11

Transcription

2018-12-15 by fernand BERTRAND
Een deylinghe en(de) sceydinghe gesciet zijnde/
tussche(n) goessen(en) willem(me) marien m(ar)grieten yden/
van baussele wettige kinde(re)n wilen willems/
va(n) baussele en(de) jouffr(ouwe) alit van goessenhove(n) weduwe/
jans wile(n) van baussele brued(er) als hij leefde/
der voirs(creven) bruede(re)n en(de) suste(re)n inden name van/
goirde(n) aliten katlijne(n) en(de) marien van baussele/
hue(r) wettige en(de) o(n)mondige kinde(re)n die zij hadde/
vande(n) voirs(creven) wilen ja(n)ne van baussele welke/
kinde(re) hier inne v(er)vangen sijn en(de) v(er)momboirt/
van ja(n)ne van voshem en(de) reyne(re)n daems/
welke mo(m)bo(r)en inden name als voe(r) dese deyli(n)ge/
en(de) sceydi(n)ghe voir goet vast gestentich en(de) van/
weerde(n) te houde(n) en(de) deselve kinde(re)n dair inne/
te hebbe(n) en(de) te verva(n)ge(n) dat soe wa(n)neer zij tot/
hue(re)n mondige(n) dage(n) come(n) sulle(n) sijn dat sij dese/
deylinghe approbe(re)n en(de) ratifice(re)n sulle(n) en(de) d(air)op/
behoirlijck renu(n)cie(re)n en(de) verthide(n) t(er) eenre en(de) jouffr(ouwe)/
heylwigen en(de) wilen lijsbetten vand(er) valpoirte(n)/
gesuste(re)n beghijne inde(n) grote(n) beghijnhove te/
loven(en) t(er) ande(r) zijden op ende vande(n) goeden/
en(de) rinten hen gebleve(n) en(de) verstorve(n) bij en(de) vand(er)/
doot en(de) aflivich(eit) jouffr(ouwe) heylwige(n) wile(n) van/
baussele weduwe als zij leefde jans wilen/
blanckarts Te deylen/
Soe sijn bleve(n) en(de) gevallen den voirs(creven) wettige(n)/
kinde(re)n willems wile(n) van baussele de goede(n)/
en(de) rinte(n) nae bescreve(n) Ierst eene(n) beempt gelege(n)/
toplynthe(r) int lynt(er)hout houden(de) omtrint seve(n)/
zille(n) aen de strate It(em) een zille beempts gelege(n)/
int groot eeussel ald(air) neve(n) de goede vand(en) outair/
s(in)te berbele(n) inde kercke van oplynthe(r) It(em) de/
hellicht van eene(n) halve(n) boende(r) beempts gelege(n)/
toplynthe(r) inden eertwech neve(n) giel(is) luekers/
van diest d(air)af dand(er) hellicht d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe)/
heylwige(n) en(de) hue(re)r wile(n) sust(er) in deylinghen/
gevalle(n) es It(em) een derdendeel lants gelegen
//
toplynthe(r) opde cu(m)men(en) neve(n) der kercke(n) goet/
van oplynthe(r) It(em) een dachmael lants toplynthe(r)/
gelegen t(er) plaetssen geheete(n) toppene(n) neven/
de goede liebrechts van wange It(em) een der/
dendeel lants gelege(n) int rot toplynthe(r)/
neve(n) de strate It(em) een dachmael lants geleg(en)/
toppene(n) toplynthe(r) neve(n) de goede loenijs/
crauwels It(em) i(½) dach(mael) lants gelege(n) ald(air) opt/
cruyske(n) neve(n) de goede denijs wouters It(em)/
een half boend(er) lants te ned(er)lynthe(r) geleg(en)/
opten ned(er)sten bruel opten co(m)mer en(de) last/
dair uutgaen(de) It(em) een mudde corens d(er) mate(n)/
van thiene(n) erfpachts op een huys gelege(n) toplynthe(r)/
inde plaetsse toebehoiren(de) machiele vande(n) hove/
It(em) een mudde corens d(er) mate(n) van thiene(n) erfpachts/
op eene(n) hof gel(egen) toplynthe(r) inde broeck strate/
toebehoiren(de) he(re)n woute(re)n van he(re)ntals prieste(r)/
neve(n) tscuttershof It(em) de hellicht [va(n)] xxxv stuv(er)s/
erfchijs op een huys toplynthe(r) gelege(n) inde/
putstrate toebehoiren(de) wile(n) henr(icke) eelens d(air)af/
dand(er) hellicht der voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwige(n)/
en(de) lijsbette(n) in hue(r) deylinghe gevalle(n) es Hanc/
quoq(ue) Et sat(is) cor(am) buetsele vynck septe(m)br(is) xi/
Item sijn der voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwig(en) en(de) lijsbette(n)/
vand(er) valporte(n) gesuste(re)n gebleve(n) en(de) gevallen/
in hue(r) deylinghe de goede(n) en(de) rinte(n) h(ier)nae/
verclaert Ierst drie dach(mael) lants gelege(n) toplynthe(r)/
opde stranghe It(em) een half boend(er) lants ald(air)/
gelege(n) aen symoens boemkens It(em) een half/
boend(er) lants ald(air) gelege(n) aende steyne(n) stichele/
neve(n) raese daneels It(em) de hellicht van eene(n)/
halve(n) boend(er) beempts gelege(n) toplynthe(r) ind(en)/
ertwech neve(n) giel(is) luekers va(n) dyest d(air)af/
dande(r) hellicht den voirs(creven) kinde(re)n willems/
wile(n) van baussele in hue(r) deylinghe gevalle(n)/
es opten co(m)mer en(de) last dair uutgaen(de) It(em)/
de hellicht van xxxv stuv(er)s erfchijs op een
//
huys toplynthe(r) gelegen inde putstrate toebeh(oirende)/
wile(n) henr(icke) eele(n) en(de) d(air)af dand(er) hellicht de(n) voirs(creven)/
kinde(re)n willems wile(n) va(n) baussele in hue(r)/
deylinghe oick gevalle(n) es Hanc quoq(ue) Et/
sat(is) eisdem/
Item es tussche(n) de voirs(creven) twee p(ar)tien ond(er)sproke(n)/
dat de voirs(creven) ierste p(ar)tie drage(n) sal de drie/
deele(n) en(de) de leste p(ar)tie tvie(re)ndeel vande(n) co(m)me(r)/
h(ier)nae verclaert Ierst vand(en) drie sacken corens/
lijfpen(sien) de twee d(air)af aen jouffr(ouwe) heylwige(n) en(de)/
katlijne(n) van baussele gesuste(re)n professen inde(n) goidsh(uys)/
van meechdendale bij oplynthe(r) en(de) tderde aen/
willem(me) va(n) baussele natuerlijck Ende voirts een/
croene lijfpen(sien) aen heylke(n) roelofs welke drie/
sacke(n) corens en(de) een croene lijfpen(sien) hen bijd(en) testa/
me(n)te des voirs(creven) wile(n) jans blanckarts jouffr(ouwe)/
heylwige(n) van baussele sijns wijfs gemaect/
en(de) gelaten sijn It(em) noch vande(n) tsestich rinsguld(en)/
eens en(de) twee rinssche gulden(en) lijftochte(n) die deselve/
jouffr(ouwe) heylwich wilen van baussele nae des/
voirs(creven) jans blanckarts huers mans doot/
met scepen(en) brieve(n) van loven(en) te div(er)sen tijde(n)/
bekint en(de) geloeft heeft den voirs(creven) willem(me)/
va(n) baussele natuerlijck en(de) heylwig(en) roelofs/
wile(n) hue(r) marte Met condicien voirts wairt/
tsake dat den selve(n) willem(me) met rechte ontoge(n)/
oft afgewonne(n) wordde alsulke(n) mudde corens/
love(n)s erffelijck te duysborch v(er)pant vand(en) twee/
mudde(n) aldair alse deselve jouffr(ouwe) heylwich/
bove(n) des voirs(creven) steet hem met scepen(en) brieve(n) va(n)/
loven(en) toegevueght heeft te volge(n) ende de/
selve twee p(ar)tien hem dat goet doen moeste(n)/
dat dierste p(ar)tie d(air)af de drie deelen en(de) de/
leste p(ar)tie tvierdel d(air)af dragen soude(n) en(de) malca(n)de(re)n/
van al dese(n) acht(er)volgen(de) d(air)af lossen en(de) alless(ins) ont/
heffen al opte vuege en(de) condicien en(de) mett(er) d(is)tinctien?/
naerd(er) begrepe(n) en(de) nae de(n) deylinge(n) hier nae volgen(de)/
cor(am) eisd(em)
//
Item een deylinghe ende sceydinghe gemaect/
sijnde tusschen goessen(en) et en(de) willem(me) van baussele/
gebruede(re)n wettige soene willems wile(n) van/
baussele salig(er) gedachten marien margrieten/
en(de) yden hue(re)n suste(re)n oick wettighe dochte(re)n/
desselfs wile(n) willems en(de) jouffr(ouwe) alitte(n)/
van goetsenove(n) weduwe jans wile(n) van/
baussele soene wile(n) willems oick brued(er)/
was der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) zust(ere)n va(n) baussele/
voir huer en(de) ind(en) naem van goerde alet/
lijnken en(de) marien hue(re)n wettige(n) ombejaerd(en)/
kinde(re)n die zij va(n)d(en) voirs(creven) ja(n)ne van baussele/
behoude(n) heeft welke kinde(re) hier inne bevange(n)/
zijn en(de) vermomboert van ja(n)ne van voshem en(de)/
reyne(re) daems welke mo(m)bo(r)en voe(r) de selve kinde(re)/
geloeft hebbe(n) dese deylinghe voir goet en(de)/
van werden te houden(e) en(de) die selve kinde(re)/
te vervangen(e) elck als zij te hue(re)n mu(n)digen/
jae(re)n come(n) sulle(n) sijn dat zij des(en) deylinge(n)/
acht(er)volgen(de) renu(n)cie(re)n zulle(n) en(de) selv(er) verthien/
vande(n) goede(n) en(de) rinte(n) he(n) gebleve(n) nae en(de)/
vand(er) doot willems wile(n) van baussele en(de)/
jouffr(ouwe) katlijne(n) boene sijns wijfs vad(er) en(de)/
moed(er) d(er) voirs(creven) gebruede(re)n en(de) suste(re)n en(de) oud(er)vad(er)/
en(de) oud(er)moed(er) vande(n) voirs(creven) ombejairden/
kinde(re)n Desgelijcx vande(n) goede(n) hen verstorve(n)/
van jouffr(ouwe) heylwig(en) wile(n) van baussele wed(uw)[e]/
jans wile(n) blanckart moeye d(er) voirs(creven) bruede(re)n/
en(de) suste(re)n en(de) oudemoeye d(er) voirs(creven) ombejaird(en)/
kinde(re)n Te deylen(e)/
Soe sijn bleve(n) en(de) gevallen den voirs(creven) goessen(en)/
van baussele in sijn deylinghe en(de) voir sijn/
porcie die goed(en) en(de) rinte(n) h(ier)nae vercleert/
Ierst die woeni(n)ghe wile(n) der ouders gelege(n)/
te oplinte(r) aend(en) kerchoff mette(n) heertsted(en) die/
wae(re)n jans van hege(r) en(de) jacops van wout(er)linge(n)/
zoe zij dair gelege(n) zij(n) tussche(n) den selve(n) kerchoff/
en(de) de goed(en) henr(ix) colen strecken(de) acht(er) tot opt
//
straetke(n) aldair en(de) die goed(en) jacops noyen Item/
een half boend(er) lants gelege(n) te oplynte(r) op die/
cu(m)men(en) neve(n) die goed(en) gerarts van baussele/
en(de) die erfgename(n) goerts wile(n) ansems It(em)/
ond(er)halff zille lants oick ald(air) gelegen toetsnaken/
tussche(n) die goed(en) goessens wijle(n) vand(en) velde/
en(de) wout(er)s tsertoge(n) It(em) vijffentseve(n)tich roed(en)/
lants gelege(n) bij tsymoens boemken tussche(n)/
die goed(en) die toebehoiren plage(n) ja(n)ne wile(n) boene/
It(em) i(½) zille beemps gelege(n) insgelijcx toplynthe(r)/
opde beke neve(n) de beke It(em) eene(n) hoff oick gelege(n)/
op de selve beke neve(n) de goede raes daneels/
en(de) andr(ies) van broecke It(em) de hellicht van eene(n)/
stucke beemps gelege(n) toplynthe(r) int lynt(er)hout/
houden(de) omtrint seve(n) zille(n) aen de strate It(em) de/
hellicht van eend(er) zille(n) beempts gelege(n) int/
groot eeussel neve(n) de goede vand(en) outair s(in)te/
berbele(n) inde kercke toplynthe(r) van welke(n) twee/
leste p(ar)tien dand(er) hellicht o(n)verdeylt gebleve(n)/
es in deylinge(n) den voirs(creven) willem(me) op alle last/
en(de) co(m)mer uute(n) selve(n) goed(en) gaen(de) ten behoirl(iken)/
tijde(n) te betalen(e) It(em) sal noch hebbe(n) de voirs(creven)/
goessen in sijn deylinghe een mudde corens/
d(er) mate(n) van thiene(n) erfpachts staen(de) en(de) verpant/
op een huys en(de) hoff met zijne(n) toebehoirte(n)/
h(er) goirt colarts priest(er)s gelege(n) toplynthe(r) inde/
putstrate It(em) sal noch hebbe(n) deselve goessen/
in sijn deylinghe xxvii stuv(er)s erfchijs de welke/
willem wijlen sijn vad(er) houden(de) was/
jairlicx en(de) erffelijck aen en(de) op zeke(re) goede/
en(de) ond(er)pande willems vand(er) lynde(n) gelege(n)/
te hoelede It(em) den selve(n) sijn noch gevalle(n)/
in sijn deylinghe twee en(de) eene(n) halve(n) rinssche/
gulden(en) erfchijs aen en(de) op alle de goede chijse/
en(de) rinte(n) soet h(ier)nae blijckt gebleve(n) en(de) gevalle(n)/
in deylinge(n) der voirs(creven) wed(uwe) jans van baussele/
en(de) hue(r) kinde(re)n die deselve wed(uwe) en(de) hue(r) naco/
meling(en) altijt sulle(n) moege(n) quijte(n) tot eene(n) male elke(n)/
geheele(n) pe(n)ninck met xviii Hanc quoq(ue) Et sat(is) cor(am)/
buetsele vynck septembr(is) xi
//
Item sijn gebleve(n) en(de) gevalle(n) den voirs(creven) willem(me)/
in sijn deylinghe een half boend(er) lants gelege(n)/
toplynthe(r) opde hegmee(r) neve(n) de goede der/
erfgename(n) ph(ilip)s wile(n) hubrechts It(em) tderdel/
van eene(n) boend(er) lants gelege(n) ald(air) op trot neve(n)/
de goede wout(er)s fierens It(em) een half boend(er)/
lants gelege(n) toplynthe(r) aen symoens boemke(n)/
neve(n) de goede/
It(em) een half boend(er) beempts gelege(n) ald(air) aende/
cu(m)men(en) neve(n) de goede der poirte(n) scloest(er)s va(n)/
lynthe(r) It(em) een grote zille beempts gelege(n) ald(air)/
aende leygrecht inde(n) eertwech It(em) de hellicht/
va(n) eene(n) stucke beempts gelege(n) toplynthe(r) int/
lynt(er)hout houden(de) omtr(int) vii zille(n) aende/
strate It(em) de hellicht van eend(er) zille(n) beempts/
gelege(n) int groot eeussel neve(n) de goede va(n)d(en)/
outair van s(in)te berbele(n) inde kerke van oplynthe(r)/
van welke(n) twee leste p(ar)tien dand(er) hellicht/
onverdeylt gebleve(n) es de(n) voirs(creven) goessen(en) in/
sijn deylinghe It(em) tderdel van eend(er) halver/
zille(n) beempts gelege(n) te lynthe(r) int ov(er)broeck/
op doude ghete dairaf dande(r) twee derde(n)/
deele bleve(n) sijn den voirs(creven) ombejaird(en) kinde(re)n/
deen derdel en(de) der voirs(creven) yden va(n) baussele/
dande(r) derdel opde(n) last en(de) co(m)mer uute(n) voirs(creven)/
goede(n) gaen(de) It(em) sijn noch gevalle(n) den voirs(creven)/
willem(me) in sijn deylinghe vi rinsgulden(en)/
erffelijck de welke wile(n) sijn moed(er) vercreech/
in hue(re)n wed(uwe)stoele aen en(de) op de stadt van/
loven(en) en(de) dingeseten(en) d(er) zelv(er) It(em) sal oick/
hebbe(n) de voirs(creven) wille(m) in sijn deylinghe/
thien stuv(er)s drie plecke(n) brabants voe(r) den/
stuv(er) erff(elijcker) rinte(n) vallen(de) alle jae(re) opte(n) xi[te(n)] dach van/
septembri de welke de selve wille(m) behoude(n)/
sal aen en(de) op alle de goede en(de) rinte(n) die/
den voirs(creven) o(m)bejairde(n) kinde(re)n jans wile(n)/
va(n) baussele in deylinge(n) sijn gevalle(n) dieme(n)/
altijt quiten sal moeghen elken stuver/
met xviii en(de) met volle(n) rinte(n) Hanc quoq(ue)/
Et sat(is) eisdem
//
Item sijn bleve(n) en(de) gevalle(n) der voirs(creven) marien/
van baussele in hue(r) deylinghe de goede en(de)/
rinte(n) hier nae verclaert Ierst een derdel van/
eene(n) boende(r) lants gelege(n) toplynthe(r) opt molevelt/
neve(n) de goede scloest(er)s van lynthe(r) It(em) een zille/
en(de) twintich roede(n) lants gelege(n) ald(air) opt cloest(er)velt/
neve(n) de goede d(er) erfg(enamen) daneels wile(n) daneels/
It(em) ii(½) zille(n) lants gelege(n) ald(air) opden berch neve(n)/
de goede jan lod(ewijcx) en(de) giel(is) van loon It(em) een derdel/
va(n) eene(n) boende(r) lants geleg(en) ald(air) opde cortbeke/
neve(n) de goede sheerscaps va(n) ned(er)lynthe(r) It(em) vijff/
zille(n) beempts geleg(en) ald(air) int lynt(er)hout neve(n) de/
goede ingels vande(n) berghe It(em) de hellicht va(n)/
eene(n) halve(n) boende(r) beempts gelege(n) toplynthe(r)/
inde(n) ertwech neve(n) de goede gielis luekers/
va(n) diest op alle laste(n) en(de) co(m)mer uute(n) voirs(creven)/
goede(n) gaen(de) It(em) sijn noch der voirs(creven) marien/
gebleve(n) in hue(r) deylinge de hellicht van/
xxxv stuv(er)s erfchijs staende en(de) v(er)pant op een/
geleghe en(de) ande(r) ond(er)pande toebehoire(n)de henr(icke)/
eelens gelege(n) toplynthe(r) van welke twee/
leste p(ar)tien jouffr(ouwe) heylwich vand(er) valpoirte(n)/
beghijne dand(er) hellicht houden(de) es It(em) noch/
xvii cap(puijnen) iiii s(hillingen) x(½) d(enieren) bone twee mottoene en(de)/
xxviii tpont pay(ments) die de voirs(creven) [wile(n)] wille(m) en(de) sijn/
huysvrouwe in grontchijse en(de) erfchijse houden(de)/
wae(re)n opde div(er)se goede en(de) ond(er)pande div(er)se(n)/
p(er)soene(n) toebehoi(r)ende te thiene(n) te vissenaeck/
en(de) d(air) omtrint gelege(n) It(em) vi gulden(en) erfchijs thien/
stuv(er)s voe(r) den gulden(en) aen en(de) op de woeni(n)ghe/
machiels der kinde(re)n gelege(n) toplynthe(r) opde beke/
d(air)uut men jairlix gelde(n) moet een erf mudde/
corens d(er) mate(n) van thiene(n) It(em) een croene erfchijs/
aen en(de) op een gelege mette(n) toebehoirte(n) gelege(n)/
toplynthe(r) inde putstrate toebehoi(r)ende he(re)n/
goirde colarts prieste(r) It(em) xxv stuv(er)s erff(chijs) aen/
en(de) op een gelege met zijnd(er) toebehoirte(n) wille(m)s/
vyncke inde putstrate voirs(creven) gelegen Hanc/
quoq(ue) Et sat(is) eisdem
//
Item sijn bleve(n) der voirs(creven) m(ar)griete(n) in hue(r)/
deylinghe de goede en(de) rinte(n) h(ier)nae v(er)claert/
Ierst een huys en(de) hof met omtrint xi(½) zille(n)/
lants gelege(n) te vissenaeck s(in)te ermele(n) bij de/
kercke op eene(n) pertskuer en(de) ande(r) laste(n) d(air)uutgaen(de)/
It(em) een half boend(er) lants dertscoefs gelege(n) te/
dijne(n)? aende beemde te dancbroeck? It(em) ii(½) boende(re)n/
bosch gelege(n) te thielt It(em) een zille beempts geleg(en)/
toplynthe(r) aende cu(m)mene(n) bij de goede gerarts/
van baussele It(em) i(½) dachmael lants gelege(n) toplynthe(r)/
aen tcruyske(n) neve(n) de goede denijs de smet/
It(em) een half boend(er) lants gelege(n) te ned(er)lynthe(r)/
aend(en) ned(er)ste(n) bruel op alle laste(n) en(de) co(m)mer uut/
de voirs(creven) goede gaen(de) It(em) noch xxxvi stuv(er)s/
erfchijs aen en(de) op een huys en(de) hof met zijnd(er)/
toebehoirte(n) reyners van houthem gelegen/
bynne(n) der stadt van thiene(n) inde veltborne/
strate It(em) een croene erfchijs op eene(n) beempt/
yngels vanden berghe toplynthe(r) int lynt(er)/
hout It(em) xviii stuv(er)s erfchijs aen ende op een/
huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n) arnts wa/
gemans gelege(n) toplynthe(r) It(em) eene(n) hollansguld(en)/
erffelijck aen en(de) op een huys en(de) hoff met zijnd(er)/
toebehoirte(n) reyners seers gelege(n) te thiene(n) bijde/
moutmoelen It(em) vier gulden(en) erfchijs aen en(de) op/
een huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n) jans/
calays gelege(n) te thiene(n) inde cabbeecstrate It(em)/
thien oude grote ende eene(n) halve(n) cap(puijn) erfchijs/
aen en(de) op twee woeni(n)g(en) met hue(re)n toebeh(oirten)/
wout(er)s qui(n)tens gelege(n) toplynthe(r) op den braembeke/
Hanc quoq(ue) Et sat(is) eisdem/
Item sijn bleve(n) der voirs(creven) ydeke(n) in hue(r) dey/
linghe de goede en(de) rinten h(ier)nae verclaert/
Ierst een derdel van eene(n) boende(r) lants gelege(n)/
toplynthe(r) opde cu(m)mene(n) neve(n) de goede willems/
baekem It(em) een half boend(er) lants gelege(n) ald(air)/
aent scaepeeussel neve(n) de goede scloest(er)s van/
lynthe(r) It(em) een derdel lants gelege(n) te buensbeke
//
neve(n) de goede jans van redingen It(em) een half/
boend(er) beempts gelege(n) toplynthe(r) inden zijpe/
neve(n) de goede der kerke(n) van oplynthe(r) ende/
gheerts speelmans It(em) een half boend(er) beempts/
gelege(n) toplynthe(r) in dijsscher beemde neve(n)/
de goede jans vande(n) steene It(em) een zille beempts/
gelege(n) toplynthe(r) opde vorste nyeuwe beemde/
neve(n) de goede gheerts speelmans It(em) een grote/
zille beempts gelege(n) opde acht(er)ste nubeemde/
toplynthe(r) neve(n) de goede der tafele(n) van thiene(n)/
It(em) een dachmael lants gelegen toplynthe(r) t(er)/
plaetss(en) gehete(n) toppene(n) neve(n) de goede loenijs/
crauwels It(em) een derdel van eene(n) boende(r) lants/
gelege(n) int rot bijde strate It(em) tderdel van eend(er)/
halv(er) zille(n) beempts gelege(n) te lynthe(r) int ov(er)broeck/
op doude gheete d(air)af dande(r) twee derdendeele/
bleve(n) sijn den voirs(creven) ombejairde(n) kinde(re)n deen/
derdel en(de) den voirs(creven) willem(me) van bauss(ele) dand(er)/
op alle de laste(n) en(de) co(m)me(r) uut(er) voirs(creven) goeden/
gaende It(em) sal noch hebbe(n) d(er) voirs(creven) ydeke(n) in/
hue(r) deylinghe een mudde corens d(er) mate(n) van/
thiene(n) aen en(de) op eene(n) hof h(er) wout(er)s va(n) he(re)nthout/
priest(er)s gelege(n) toplynthe(r) inde broeke(n)strate neve(n)/
scutt(er)shof It(em) drie mudde(n) tarwe(n) thienscher/
mate(n) aen en(de) op zeke(re) goede en(de) ond(er)pande jans/
trullekens gelege(n) te hugairde(n) nae uutwijsen/
d(er) brieve(n) die d(air)af zijn It(em) noch vii ziste(re)n en(de) een/
vierdel corens erfpachts aen en(de) op zeke(re) ond(er)pa(n)de/
wout(er)s scleersnyders gelege(n) te zittert hanc quoq(ue)/
Et sat(is) eisd(em)/
Item sijn bleve(n) der voirs(creven) jouffr(ouwe) alijte(n) en(de) hue(re)n/
o(m)mondige(n) kinde(re)n de goede en(de) rinte(n) h(ier)nae/
verclairt Ierst iii(½) zille(n) lants dertscoefs geleg(en)/
ond(er) hake(n)devel bijde to(m)me It(em) een zille lants/
mette(n) hake gelege(n) toplynthe(r) opde hegmee(r) opde(n)/
wech It(em) een derdel van eene(n) boend(er) beempts/
gelege(n) toplynthe(r) int ov(er)broeck acht(er) tcloest(er)
//
It(em) een zille beempts int selve broeck gelegen/
aen doude ghete neve(n) de goede goirts wile(n)/
ansems It(em) vijf zille(n) beemps gelege(n) toplynthe(r)/
opde cortbeke neve(n) de goede sheerscaps van/
ned(er)lynthe(r) It(em) een derdel lants gelege(n) ald(air)/
opde cu(m)mene neve(n) de goede d(er) kercke(n) va(n) op/
lynthe(r) It(em) een dachmael lants gelege(n) toplynthe(r)/
t(er) plaetss(en) geheete(n) toppene(n) bijde goede liebr(echts)/
van wanghe op den pertskue(r) uute(n) yerste(n)/
stucke(n) voirs(creven) en(de) ande(re)n chijse(n) en(de) laste(n) uut/
dien en(de) ande(r) goede(n) voirs(creven) gaen(de) It(em) tderdel/
van eend(er) halv(er) zille(n) beempts gelege(n) te lynthe(r)/
int ov(er)broeck op doude ghete d(air)af dande(r)/
twee derdendeele bleve(n) sijn den voirs(creven) willem(me)/
van baussele deen derdel en(de) der voirs(creven) ydeken/
van bauss(ele) dand(er) derdel It(em) sijn noch bleve(n)/
der voirs(creven) wed(uwe) en(de) hue(re)n kinde(re)n acht mudde(n)/
corens erfpachts te thiene(n) te leve(re)n aen en(de) op/
zeke(re) goede en(de) ond(er)pande gelege(n) te zittert/
willem(me) bastijns toebehoi(r)ende nae uutwijse(n)/
d(er) brieve(n) d(air)af sijnde It(em) een mudde corens/
erfpachts aen en(de) op een huys en(de) hof met/
zijnd(er) toebehoirte(n) gelege(n) toplynthe(r) aende/
plaetsse Hanc quoq(ue) Et sat(is) cor(am) eisd(em)/
It(em) es tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tien in erfvorweerde(n)/
ond(er)sproke(n) toegeseeght en(de) geloeft dat elck van/
hen drage(n) sal en(de) alsoe betale(n) jairlix een achste/
deel van twee mudden corens d(er) mate(n) va(n)/
thiene(n) lijfpen(sien) als de voirs(creven) jouffr(ouwe) heylwich/
weduwe jans wile(n) blanckart met consente/
huers voirs(creven) mans besedt heeft en(de) gelate(n) in/
hue(re)n testame(n)te jouffr(ouwe) heylwige(n) en(de) katlijne(n)/
van baussele professe int cloest(er) van meechde(n)/
dale bij oplynthe(r) suste(re)n der voirs(creven) bruede(re)n/
en(de) zuste(re)n soe langhe zij leve(n) sulle(n) en(de) de/
lancxst leven(de) van hen beyde(n) leve(n) sal desgelijcx/
een mudde corens d(er) mate(n) van thiene(n) lijfpen(sien)
//
gelaten willem(me) van baussele natuerlijck tot/
zijne(n) live Ende oick een crone oick lijftochte(n)/
gelate(n) heylen roelofs hue(re)r marte(n) hue(r) leefdage/
lanck It(em) noch sal elck van hen drage(n) en(de)/
betalen sijn vi[te] deel mits d(er) voirs(creven) deyli(n)g(he)/
en(de) op dypotheque zijnd(er) aengedeyld(er) goede/
die xii rinsgulden(en) erff(elijck) den pe(n)ninck xviii/
die de voirs(creven) weduwe willems wile(n) van/
baussele in hue(re)n wed(uwe) stoele en(de) corts voir/
hue(r) doot vercocht gerarde van baussele en(de)/
die twee rinsgulden(en) lijftochte(n) die de voirs(creven)/
weduwe jans wile(n) blanckart oick voir/
scepen(en) van loven(en) en(de) met scepen(en) brieve(n) bekint/
heeft den voirs(creven) willem(me) van baussele natuerlijck/
en(de) dat sij he(m) oick d(air)voe(r) v(er)oblige(re)n sulle(n) aen/
gerard(en) met en(de) gelijck den ghene(n) die dair/
voe(r) staen en(de) hen verobligeert hebben Ende/
alsoe in tijts dat deen bij sculte(n) van des and(er)s/
betalinge(n) niet bescadicht en wordde Ende/
oft dat gebuerde soude die bescadichde des/
gebreckelijckens quote met coste en(de) co(m)me(r)/
aen zijn voirs(creven) aengedeylde goede met rechte/
moege(n) v(er)reycken en(de) verhalen cor(am) eisd(em)/
It(em) de voirs(creven) zesse p(ar)tien deylen(de) hebbe(n) voirts/
malcande(re)n geloeft en(de) toegeseeght dat zij alsulk(en)/
last alse zij enichss(ins) van desen daighe voirt/
aene hebbe(n) oft lijden moeste(n) van dien tfestich/
rinsgulden(en) eens te betalen(e) die de voirs(creven)/
weduwe blanckarts den voirs(creven) willem(me)/
van baussele natuerlijck en(de) heylen roelofs/
met scepen(en) brieve(n) van loven(en) bekint heeft/
oft oick van dien twee rinsguld(en) lijftochte(n)/
die oick met scep(enen) br(ieven) heylen gemaect sijn/
oft dat die crone lijftocht(en) die heyle(n) oick/
gemaect es met testame(n)te afgeleeght moeste/
wordde(n) dat zij dien last elck sijn achste deel gelijck/
voe(r) drage(n) sal eisdem
//
Hebben oick de voirs(creven) p(ar)tien deylen(de) malcande(re)n/
geloeft en(de) toegeseeght dat zij tsame(n)d(er) hant sulle(n)/
aflegghe(n) alsulke(n) xii rinsgulden(en) erff(elijck) aen gerarde/
van baussele tussche(n) dit en(de) van sint jacops/
dage naistcomen(de) ov(er) een jair d(air)nae volgen(de)/
Ende ofter yema(n)t van hen wa(r)e die des alsoe/
niet doen en woude oft en dade datmen/
sijn aengedeel van dien sal moege(n) v(er)hale(n)/
aen sijn voirs(creven) gebleven(en) goede met coste en(de)/
co(m)me(r) die uut saken van dien soude(n) moege(n)/
rijsen eisdem
//
Item de voirs(creven) p(ar)tien deylen(de) hebbe(n) malcande(re)n/
voirts toegeseeght wes vande(n) gemeyne(n)/
o(m)beruerlijck(en) goede(n) vo(r)e gedeylt gevalle(n) es/
nae de doot jouffr(ouwe) katlijne(n) wile(n) boene/
d(er) moed(er) totte(n) xiiii[te] dage van meye lestlede(n)/
a(n)no xc dat sij dat gelijc deyle(n) sulle(n)/
desgelijcx des bi(n)ne(n) dien tijde verschene(n)/
mocht sijn vande(n) leenen dat zij dat deyle(n)/
zulle(n) elck nae dat hij d(air)inne gericht es nade(n)/
lantrechte eisdem/
Item alle de voirs(creven) p(ar)tien hebbe(n) gelaudeert/
en(de) geapprobeert alsulke(n) testame(n)t als de wed(uw)[e]/
des voirs(creven) willems va(n) baussele in hue(re)n/
ut(er)sten gemaect heeft en(de) geloeft d(air)tege(n) niet/
te doene in toecomen(de) tijde(n) te doen doene/
oft te late(n) gescien bij he(n) selve(n) oft yeman(de) in/
gheene(n) rechte(n) gheestelijck en(de) [noch] weerlijck in/
egheend(er) wijs eisdem/
Ende t(er) meerd(er) zekerheyt van alle [desen] en(de) van/
elke(n) besund(er) heeft elck hue(re)r sijn gedeelte voirs(creven)/
aende(n) ande(re)n [delictu(m) velici] in tytele van wettige(n) ond(er)pa(n)de/
v(er)obligeert en(de) tond(er)pande gesedt Ende sijn/
de selve deylinge(n) geschiet op condicie(n) en(de)/
voirw(er)de dat gheen van hen zijn gedeelte/
voirs(creven) in al noch in deele en sal moege(n)
//
versette(n) vercoepen belasten noch verthie(re)n/
voir aen d(er)re tijt toe dat alle de voirs(creven) geluste(n)/
condicien en(de) voirwerde(n) [die] tussche(n) hen gesciet/
sijn gansselic sulle(n) sijn voldaen en(de) volbracht/
sond(er) argelist Ende oft t(er) contrarien van/
desen yet gebuerde dat dat machteloes/
en(de) van onweerde(n) zijn en(de) blive(n) soude en(de)/
gehoude(n) werdde(n) alle fraude en(de) argelist/
uutgesceyde(n) het en wa(r)e alleene dat e(n)nich/
van hen des behoeven(de) iet dairaf versetten/
belaste(n) oft vercoepe(n) woude dat hij dat soude/
moege(n) doen tott(er) so(m)men toe van sesse rinssche/
gulden(en) erflick sond(er) meer cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters