SAL7384, Act: R°155.1-R°156.1 (267 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°155.1-R°156.1  
Act
Date: 1490-09-28

Transcription

2019-01-28 by fernand BERTRAND
Cond zij allen lieden dat henric vande(n) vekene en(de) beatrijs vand(er)/
heyden zijn wijf wonen(de) te wesemale hebben genome(n) en(de) bekent dat/
zij genome(n) hebben van arnold(us) kyps zijn huys en(de) woenstat schue(re)n/
stalle(n) en(de) weyden vanden bog(ar)de metten vierendele vande(n) oefte dair/
inne wassende gelegen te wesemale aen den pleyn tussce(n) de strate/
gaen(de) tarscot w(er)t en(de) de strate streckende te bexhem w(er)t behoudelic dat/
de voirs(creven) arnoldus voir hem en(de) de sijne sal behouden tgebruyc vander/
came(re)n boven mett(er) scouwen en(de) deen voute oft hem gelieft It(em) alle/
de wynnen(de) lande die henric lodewijx lestwerf als wynne gehoude(n)/
heeft te wesemale en(de) dair ontrent gelegen It(em) de eeusele en(de) bemde/
na verclairt te weten deeusel metten bog(ar)de en(de) schue(re)n d(air)op staen(de)/
sond(er) in doeft van dien bogarde e(n)nich recht te hebbe(n) It(em) de weyde/
vanden hofwege mette(n) euselken d(air)aen gelegen opte zijde te pete(r) loefs/
w(er)t It(em) tvorste eeusel op deinde vanden hofwege comen(de) aen de hofgrecht/
en(de) aen delften metten gaesbemde d(air) dopgaen(de) hout opsteet It(em) de/
nederbemde mett(er) vlotterien comen(de) tot aen thoegheusel des voirs(creven) arnol(di)/
It(em) de p(ar)tien van beemden die de voirs(creven) arnoldus heeft inde gemeyn/
kerchov(er)beemde met eene(n) dach(mael) xxv roeden beemts gelegen ov(er) de/
leygrecht en(de) i(½) dach(mael) beemts gelegen in helchte te houden te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) van halfm(er)te a(nn)[o] xc naestcomen(de) eenen t(er)mijn van/
neghen jae(re)n lang elx jairs de voirs(creven) wynnen(de) lande gemete(n) also v(er)re/
men die mett(er) ploech wynne(n) mach elc boender om een mudde/
en(de) twee halst(er) rox goet en(de) payabel der maten van loven s(in)[t] andries/
misse te betale(n) en(de) te loven te leve(re)n behoudelic dat hij gestaen sal/
dierste drie jair om dat de lande insdeels niet wael gesuvert en/
sijn betalen(de) voir elc boend(er) een mudde en(de) ii mol(evate) en(de) de voirscr(even)/
eusele en(de) bemde jairlijx om xxiiii holl(ansche) g(ulden) tstuc te xvi st(uvers) ts(in)[te] m(er)tens/
misse te bet(alen) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout behoudelic dat hij/
dierste drie jair gestaen sal jairlijx met xx holl(ansche) g(ulden) om dat die insdeels/
mids den orloge sijn bliven liggende ongemaeytt It(em) is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) henric de voirs(creven) lande die de voirs(creven) arnold(us) tot noch/
toe heeft doen wynne(n) ter stont aenverden sal de voirs(creven) bemde/
en(de) eeusele te gronde doen maeyen en(de) hebben oic dair voe(r) den/
groten beemt eens te mayen en(de) hoyen tsijnen p(ro)fite nu dit jege/
woirdich jair en(de) voertaen de voirs(creven) lande bedriven wynne(n) meste(n)/
en(de) besaeyen met wynt(er) coerne dair toe de voirs(creven) arnold(us) hem/
alle dmest dat hij aldair heeft van hem selven en(de) gecocht mette(n)/
saetco(r)en leve(re)n sal en(de) also vele lants als de voirs(creven) wynne nu/
besaeyen sal bij (con)sente des voirs(creven) arnoldi sal de selve wy(n)ne tsijne(n)/
afscheiden wel en(de) loflijc metten meste aldair dan zijnde besaeyt/
laten en(de) den saet dair toe leve(re)n en(de) tsijnen afscheiden egheen/
stroe [noch] mest noch hoey uut den hove mogen vue(re)n en(de) de vruchte(n)/
nu desen zomer a(nn)[o] xc va(n) e(n)nigen vande(n) voirs(creven) landen gecome(n)/
selen volgen den voirs(creven) arnold(us) behoudelic dat den wynne tstroe sonder de(n) [walm]/
van dien en(de) oic alle dander stroe ald(air) ongesleten liggende volge(n)/
sal tot ettingen en(de) meste te maken It(em) en(de) mids desen heeft/
de voirs(creven) arnold(us) den voirs(creven) henric gegeve(n) vier mudde rox eens
//
en(de) tot dien oic geleent iiii mudde rox en(de) in ghelde xxv r(insch) g(ulden)/
tstuc te xx st(uvers) te beke(re)n aen scape en(de) beesten te coepen en(de) op/
tgoet te houden meer dan hij nu heeft It(em) heeft oic de voirs(creven)/
henr(ic) vanden voirs(creven) arnold(us) gehadt eene(n) wage(n) ploech eeghde en(de)/
ii p(er)den metten getouwe d(air)af hij hem bij scattinge(n) sculdich is/
xxv r(insch) g(ulden) ten prijse als vo(r)e Welke scattinge en(de) leeni(n)ge voirs(creven)/
in gelde en(de) coerne gedragen(de) x lv r(insch) g(ulden) [viii st(uvers)] de voirs(creven) henr(ic) den voirs(creven)/
arnold(us) betalen sal [bynnen vi t(er)mijne(n)] te weten ix gul(den) [iiii st(uvers)] dair af te kersmisse xcii/
en(de) also voirt alle jae(re) ix g(ulden) [iiii st(uvers)] tot dat de volso(m)me betaelt sal wese(n)/
It(em) en(de) oft de voirs(creven) arnold(us) oft henr(ic) van malcande(re)n scheyden/
woude(n) ten yersten drien oft vi jae(re)n dat de ghene die scheyde(n)/
wille dat den ande(re)n cu(n)digen sal een jair te vo(r)en en(de) oft/
henric scheyden woude sal hij den voirs(creven) arnold(us) vand(en) voirs(creven)/
geheelder leeni(n)gen alsdan voldoen sonder lang(er) uutset vanden/
voirs(creven) t(er)mijne(n) mair oft arnold(us) scheyden woude sal hij nochtan/
sijn betalinge vanden geleenden en(de) scattinge(n) voirs(creven) verbeyden/
de t(er)mijne(n) vo(r)e gexpressert It(em) sal de voirs(creven) wynne sijnen/
t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) lande wel en(de) loflic wynne(n) bedrive(n)/
mesten en(de) besaeyen op getidege vo(r)en en(de) negheene mogen/
hoirvruchte(n) noch oic de ettingen breken om te besaeyen sond(er)/
(con)sent des voirs(creven) arnoldi It(em) de voirs(creven) wynne en sal ghee(n)rehande/
hout opte goede oft grechten staen(de) mogen afhouwe(n) tot b(er)ringe(n)/
noch anders dan alleen hebben de verdroeghde willege(n) en(de) popele(re)n/
planten(de) voir elken ii poten vanden selven arnde en(de) den afval/
van gaespen als henr(ic) op tgoet truncken sal ter plaetsen dairt/
arnold(us) hem bewijst om tsijnen [tot henrix] laste de goede mede te bevrede(n)/
en(de) de wege d(air)aen liggen(de) te maken en(de) niet voirder en(de) de voirs(creven)/
henr(ic) sal jairlijx tot desen opte voirs(creven) goede setten xxv onder willege(n)/
en(de) popele(re)n poten poten en(de) tot dien ofter meer valt int/
truncken sal hij die oic planten en(de) die metgaders de(n) jonge(n)/
oeftbome(n) inde bog(ar)de verdoirnen jegen de beesten neme(n)de die/
op tgoet t(er) mynst(er) scaden It(em) de voirs(creven) wynne sal de grechte(n)/
en(de) wat(er)leyen aen de voirs(creven) goede veghen en(de) v(er)heffen also dat arnol(dus)/
d(air) om niet bescadicht en wordde en(de) de voirs(creven) arnol(dus) sal den voirs(creven)/
henr(icke) jairlijx corten aen sijn hue(r) vanden beemden iii g(ulden) te xx st(uvers)/
tot sijnre b(er)ringen behoeff It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlijx leve(re)n/
xl bolste(re)n walms om de huse mede te versien en(de) alsmen die/
verdect oft anders plect va(n) ouden wercke sal henr(ic) den mont/
cost gheve(n) en(de) arnold(us) de dachue(re)n bet(alen) en(de) de wynne sal/
de wande houde(n) vande(n) husen vand(er) onderster rijkele(n) ned(er)w(er)t/
in goeden state also hij die veyndt It(em) de wynne sal alle tstroe/
come(n)de vanden voirs(creven) goeden en(de) oic van ontr(ent) v dach(mael) lants/
henr(icke) toebehoe(re)nde bringen int hoff en(de) dat ald(air) etten en(de) te/
meste maken en(de) op dlant vue(re)n sonder e(n)nich te v(er)coepe(n) oft/
elswair te beke(re)n in walm noch anders It(em) de voirs(creven) wynne
//
sal oic de arde vande(n) lande(n) geliken na sijne(n) v(er)moge(n) omdat/
die bijden orloge ongelijct sijn It(em) de voirs(creven) wynne sal jairlijx/
halen t(er) plaetsen dair arnold(us) hem bewijse(n) sal vi vi voeder/
leems en(de) die int hof vue(re)n te verwerken en(de) tot dien den/
selven arnol(dus) doen met sijne(n) wagen en(de) p(er)den tsjaers ii corweyde(n)/
met froyte oft anders tot loven en(de) om dat de voirs(creven) henr(ic)/
voir tvoldoen van des voirs(creven) steet egheen borchtocht en/
stelt sal [heeft] hij den voirs(creven) arnold(us) bekent voir scep(enen) van loven naebescr(even)/
de so(m)me van hondert r(insch) g(ulden) om dat hij d(air) mede hij gebrec/
hebbe(n)de van voldoen van dese(n) (con)tracte dat mette(n) selven/
brieve soude mogen v(er)halen en(de) tot dien selen de wy(n)ne/
en(de) sijn wijf hue(r) erve onder wesemale en(de) vorst [oic] stellen/
t(er) vesticheit va(n) dese(n) en(de) ten onderhouden vande(n) selven/
alle fraude in desen uutgeslote(n) en(de) geloven(de) beyde voirs(creven) p(ar)tien malc/
ande(re)n h(ier)af te voldoen als schout metten rechte verwo(n)nen/
cor(am) hoeven buetsele septembr(is) xxix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters