SAL7384, Act: R°222.5-V°222.1 (404 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°222.5-V°222.1  
Act
Date: 1490-11-23

Transcription

2019-04-23 by fernand BERTRAND
Item amant de longpreit woenen(de) te longpreit inde prochie/
van yncourt heeft geloeft hee(re)n ja(n)ne ambrasas canonick van/
s(in)te jacops op de biest als procur(eur) vand(er) cap(it)len van s(in)t jacops/
voirs(creven) ende tot behoeff der selv(er) drie ende een halff mudd(en)/
corens pag(abilis) cu(m) va(n)no mate van loven(en) te bamisse naist/
comen(de) te betalen(e) ende te longpreit te leve(re)n ta(m)q(uam) ass(ecu)[tu(m)]/
Ende dit t(er) causen van zeke(re)n lande(n) die deselve cap(it)le/
tyncourt voirs(creven) liggen(de) heeft te weten(e) vande(n) twee jae(re)n/
nu lestleden ende oick voe(r) den derden jae(r) te weten(e) ts(in)te/
andriesmesse nu naistcomen(de) ende dair mede heeft/
de voirs(creven) procur(eur) den selve(n) amande geloeft quijt te houd(en)/
erga quoscu(m)q(ue) It(em) de voirs(creven) h(er) jan inden name als vo(r)e
//
heeft insgelijcx den voirs(creven) amande deselve lande/
ov(er)gegeve(n) ende mits desen ov(er)geeft den t(er)mijn van/
s(in)te andriesmesse naistcomen(de) ov(er) een jair te weten(e)/
anno eene(n)tnegentich te houde(n) ende te hebbe(n) eene(n)/
t(er)mijn van sesse jae(re)n alsdan naistcomen(de) Elcx jair(s)/
d(air)enbynne(n) om ende voe(r) twee ende een half mudd(en)/
corens pag(abilis) cu(m) va(n)no mate van loven(en) s(in)te andries(mes)se
//
apostels te betalen(e) ende te longpreit te leve(re)n d(er)/
selv(er) cap(it)len den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) land(en)/
laten sal tsijne(n) afscheid(en) gelijck hij die vant tsijne(n)/
aencome(n) van zijne(n) yerste(n) ae(n)neme(n) cor(am) buetsele vynck/
nove(m)br(is) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters