SAL7384, Act: R°246.1-V°246.1 (454 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°246.1-V°246.1  
Act
Date: 1490-12-11

Transcription

2019-08-09 by fernand BERTRAND
Nae dien dat cornelis van berghen met zijne(n) gelev(er)den/
voirspreke inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en)/
heeft doen opdoen ende te kenne(n) gegeve(n) hoe hij janne/
vand(er) nat opten vii[sten] dach octobr(is) lestleden hadde doen/
beclagen voe(r) de so(m)me van duysent croene(n) ende dat hij/
tot hem tseggen hadde Ende hoe hij den selve(n) ja(n)ne/
want hij hem ontkinde deselve so(m)me sculdich te sijne/
dach van rechte hadde doen besceyde(n) tege(n) hem te/
compare(re)n in rechte des donderdaighs d(air)nae ende/
hoe deselve jan dat alsoe geloeft hadde te doene in/
p(ro)pe(re)n p(er)sone ende ten heyligen gezwoe(re)n op eene(n) banduyn/
van twintich croene(n) ende deselve jan ten selve(n) daige/
van rechte in tijts niet compare(re)nde ende cornelis/
dese sake gelijck die vo(r)e verhaelt is opgedaen hebben(de)/
ende gep(rese)nteert dat alsoe te bewijsen Ende dat alsoe/
bewesen hebben(de) sustineerde hij voir sijn c(on)clusie dat/
deselve jan gehouden soude sijn mett(en) scepen(en) vonness(en)/
voe(r) de voirs(creven) so(m)me en(de) gelueft(en) verreyct gewesen te/
werdd(en) hem des gedragen(de) totten rechte Soe hebben/
de he(re)n scepen(en) t(er) manissen smeyers begeert vonneslijck/
den vorste(r) ende poirt(er)s die ov(er) des voirs(creven) steet geweest/
hadd(en) taenho(r)en ende d(air)entinde(n) recht nae den welke(n)/
ende tot meer vervolgen(de) dagen van rechte h(ier) inne/
gecontinueert tot nu onlancx toe deselve jan met/
div(er)sen manie(re)n van nootsaken van ziecten dairnae/
van sijnd(er) gevanckenissen heeft doen stille staen ende/
verscorssen des voirs(creven) cornelis thoen ende p(ro)cedu(r)e/
in des voirs(creven) steet ende doen versueken te meer/
malen mits zijnd(er) debiliteyt ende ongestelteyt met/
p(ro)cur(eur)s dese sake te moegen doen v(er)antwerd(en) d(er) voirs(creven)/
sijnd(er) geluften ende eede nyet wederstaen(de) Es ten/
lesten male mits der gevanckenissen aen sijne(n) p(er)soen/
geschiet hopen(de) sijn procur(eur) dat dat soude moegen/
gebue(re)n gem(er)ct d(er) noot sijnd(er) gevanckenissen ende/
dat nyemant tot o(m)moelijcken ende ontdoenlijck(en)/
dingen te doene en wordt bedwonge(n) den voirs(creven)/
cornelijs(e) de contrarie sustine(re)nde van al nae de/
voirvonness(en) geluften ende eede seggen(de) oick dat/
deselve vand(er) nat siende dat hij met sijnder/
o(m)mechtich(eit) ende ziecten gelijck vo(r)e bij hem gealleg(eer)t
//
dair toe nyet en hadde conne(n) gecomen dat hij met/
p(ro)cur(eur) dit hadde moegen v(er)antwerd(en) ov(er)mits sijnd(er)/
geluften ende eede voirs(creven) was gaen trecken opde/
frontie(re)n vand(en) lande d(air) soet openbae(r) ende eene(n)yegelijcke(n)/
genoech cundich was dagelix de gheene verkeerd(en)/
die dagelix vrage(n) ende aenetaste(n) dat sij vonde(n)/
ende was dan de voirs(creven) jan alsoe gevange(n) sond(er)/
fraude ende argelist ende sond(er) sijns selfs voirdachte(n)/
wille dair grooten twifel aen te gevuelen es gem(er)ct/
dat sulke(n) man debel ende ongesont sijnde tot sulk(er)/
onveylig(er) plaetsen niet billix getogen en soude hebben/
en wairt nyet uut propoeste gesciet soe was dat nochta(n)/
gesciet bij sijns selfs ocsuyne ende en const he(m) cornelis soe/
hij dede segge(n) dat nyet afgeneme(n) sijn recht van sijnd(er)/
clachte(n) gelufte(n) eede ende van sijne(n) voirs(creven) vonnesse d(air)/
uut gevolcht bijde(n) welke(n) hij versocht met sijne(n) thoene/
te moege(n) procede(re)n hopen(de) dat hem dat sculdich wa(r)e te/
gebue(re)n he(m) des oick gedragen(de) totte(n) rechte Op dwelck/
de he(re)n scepen(en) gemaent bleve(n) sijn bij hue(re)n voirvonnesse/
als dat sij den dyene(r) ende poirt(er)s die bij ende over/
des voirs(creven) steet geweest hadde(n) beg(er)den taenho(r)en en(de)/
d(air)entinden recht alsoe dat deselve cornel(is) d(air)op leyden(de)/
giel(ise) de vos vorste(r) ja(n)ne de nausnyde(re) al(ia)s opde porte/
ende andr(ies) van voshem als poirt(er)s bij eede die alle/
drie getuycht hebbe(n) claerlijck ende volcomelijck dat/
de voirs(creven) clachte dach besceydinge gelufte ende eede/
gebuert ende gedaen wae(re)n bijde(n) voirs(creven) ja(n)ne va(n)d(er)/
nat in alle d(er) manie(re)n gelijck dat vo(r)e van des voirs(creven)/
cornel(is) wege(n) verhaelt ende opgedaen es Ende/
alsoe de scepen(en) voirt gemaent ind(er) saken hebben/
gewijst met hue(re)n vonnesse den voirs(creven)/
janne vander nat vore de voirs(creven) so(m)me/
ende geluefte verreyct In scampno coram om(n)ib(us)/
dempt(is) pynnock kersmake(re) decembr(is) xi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters