SAL7384, Act: R°248.3-V°248.1 (458 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°248.3-V°248.1  
Act
Date: 1490-12-11

Transcription

2019-07-01 by fernand BERTRAND
Nae dien dat come(n) sijn bijde(n) raide vand(er) stadt/
arnt vand(er) eect eenre en(de) henrick vand(er) eect henr(ick)/
baken ende meer ande(re) van wegen d(er) stadt va(n) halen/
t(er) ande(r) zijden bescreve(n) zijnde bijde(n) voirs(creven) arnde/
ter cause(n) van zeke(re)n sculde(n) ende coste(n) die de/
voirs(creven) arnt hen eysschen(de) was Aldair t(er) selv(er) tijt/
gecompareert es een zeker bode des offic(iers) van/
luydick met zeke(re)n brieve(n) van bevele desselfs/
offic(iers) d(air)mede de wet alh(ier) versocht wert op zeke(re)/
censu(r)en ende pene(n) ov(er) den selve(n) arnde in aenlegg(er)s
//
stat gheen recht te doene gemerct dat hij inden ban/
was geaggraveert ende ger(e)aggraveert ind(er) maten/
de brieve(n) dat inhielden d(air)op deselve arnt te kenne(n)/
gaff in alsoe v(er)re die van halen hem niet en betaelde(n)/
van zijne(n) sculden die hij eysschen(de) was dat he(m) niet/
moegelijck en was sijn p(ar)tien te cuele(n) noch hem uute(n)/
censu(r)en te stellen Op dwelck de wethoud(er)s v(er)hoirt/
hebbende de voirs(creven) gebode(n) he(m) gedaen hoe wel den/
dach diende tusschen p(ar)tien om voirt te vae(re)n hebben/
vercleert den selve(n) arnde dat hen niet doenlijck/
en wa(r)e hem wesende inde(n) staet d(air)inne hij was/
hem recht te doen(e) mair beg(er)den dat hij met/
sijnd(er) p(ar)tien v(er)gade(re)n soude om te v(er)lijcke(n) ende dat/
deselve van halen van sgheens des zij souden/
moege(n) bevi(n)den in hem gehouden te zijne dat/
zij hem d(air)aff behulp ende uuytreyckinge doen/
soude(n) om hem uute(n) voirs(creven) censu(r)en ende lasten/
te stelle(n) ende dat sij deselve vergaderinge alhier/
houden soude(n) ind(er) stadt eer zij he(m) van hier v(er)toge(n)/
om bet(er)s wille ende alle voirde(r) cost(en) en(de) moyteniss(en)/
te schouwen(e) In cons(ili)[o] opidi decembr(is) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters