SAL7384, Act: R°256.1-V°257.1 (473 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°256.1-V°257.1  
Act
Date: 1490-12-17

Transcription

2020-01-30 by fernand BERTRAND
Condt zij allen lieden dat jan vanden campe sone/
wilen henricx ende m(ar)griete vand(er) elst sijn huys/
vrouwe in tegewoirdicheyt der scepen(en) van loven(e)/
gestaen hebben genomen ende bekint dat zij genome(n)/
hebben tegen janne oliviers als p(ro)cur(eur) des godshuys/
vand(er) banck bij loven(e) dwinhoff desselfs godshuys met/
allen sijnd(er) toebehoirten gelegen inder p(ro)chien van/
tieldonck ende dair omtrint Te houden te hebben/
ende te wynnen van halfm(er)te naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n lanc due(re)nde deen nae dander zonder/
middel v(er)volgen(de) te weten(e) huysen hoven boeg(ar)den wy(n)nen(de)/
landen eeusselen beemden die de wynne(n) in tijden/
voirled(en) gehoud(en) hebben Om ende voe(r) te weten(e)/
de wi(n)nen(de) land(en) jairlijcx te geven vijftich ende een/
half mudde(n) rocx goet ende payabel pacht coren wel/
bereyt met wa(n)ne ende vede(re)n tsint andriesmesse ap(oste)ls/
te betalene ende int voirs(creven) godshuys oft in desselfs/
godshuys herberge te loven(e) te leve(re)n dairt mijnd(er)/
vrouwen voirs(creven) gelieve(n) sal ende eene(n) oft twee/
solders hoeghe Ende de voirs(creven) eeussele(n) en(de) beemd(en)/
om ende voe(r) tweenvijftich pont bote(re)n ende noch/
mijnd(er) vrouwe(n) ende den jouffrouwen thien pont/
bote(re)n ende die te sinxen(en) te betalen(e) Ende noch/
hondert droeger keesen elcke(n) keese van drie gelten/
melcx half metter zanen Ende inde goede/
weke tegen paesschen vijf platte keesen al mett(er)/
zanen Ende desgelijcx des maendaigs inde sinxen(en)/
dage vi platte keesen gelijc den ande(re)n voirs(creven)/
Item noch tweehondert eye(re)n inde goede weke/
voir paesschen ende tweehondert eye(re) des mae(n)daigs
//
inde sinxendaghe dair nae volgende Item noch/
es vorweerde dat m(ijn) vrouwe ende elc jouffrouwe/
hebben sullen des maendaigs inde sinxendaghe een/
gelte zanen al zuet afgedaen oft voir die quarte/
een pont bote(re)n Item noch es vorweerde dat mijn vro(u)we/
ende de jouffrouwe(n) hebben sullen half doeft van/
appele(n) ende pee(re)n die inde boeg(ar)de ende alo(m)me/
thoff wassen sullen ende des saelt mijn vrouwe/
doen hulpen lesen mair de wynnen sullen m(ijn)/
vrouwen lesers den montcost geven ende leggen om/
slapen ende de wynne(n) sullen m(ijn) vrouwen hellicht/
int godshuys t(er) banck bringen Item sullen de voirs(creven)/
wynnen alle jae(re) leve(re)n tsestich busselen walms goet/
ende cusbair om de huysingen mede te deckene/
Ende alsmen dien walm verdecken sal dan sullen/
de voirs(creven) wynnen den werclieden den montcost/
geven ende m(ijn) vrouwe de dachue(re)n betalen Item noch/
es voirweerde dat de voirs(creven) wynne(n) houd(en) sullen de/
huysingen vand(en) understen rijckelen nederweert tot hue(re)n/
laste Ende alsmen aldair deckt plect oft ty(m)mert aen/
out werck dan sullen de voirs(creven) wynnen de stoffe dair/
toe halen tot hue(re)n laste ende dairaff oic den montcost/
geven ende m(ijn) vrouwe de dachue(re)n Item noch sulle(n)/
de voirs(creven) wynnen alle stoffe diemen totten voirs(creven) hove/
behoeven sal tot ouden wercke alsoe wel totten metsen(e)/
als anders met wagen(e) ende peerden halen gelijc/
voirs(creven) steet ende oic totten metsene den montcost/
geven tot twee oft drie daigen toe ende dairaff/
oic mijn vrouwe de dachue(re)n geven Item sullen/
de wynnen alle trunceycken ende willegen moegen/
truncken om de goede mede te bevreden(e) ende/
voirt tot hue(re)n profijte ende alle opgaende hout/
sullen zij slenen ende vueden tot des voirs(creven)
//
godshuys profijte ende voir elcke verdroechde willege/
oft eycke die de voirs(creven) wynnen moegen afhouwen/
twee levende poten setten vand(en) selven sape Ende/
dair toe noch setten alle jae(re) lxxx willege poten ende/
die bewae(re)n vand(en) beesten Item noch es vorweerde dat/
de voirs(creven) wynnen sullen moete(n) houd(en) alle wegen en(de)/
straten tot hue(re)n laste ende de beken ende grechten/
ind(en) eeusselen oft aende lande moeten ruymen ende/
ryoelen oft veegen alsoe dat behoirt alle jae(re) ende te/
hue(re)n afsceyden(e) oic alsoe laten alsoe datt(er) tgodshuys geen/
scade aff en hebbe Item sullen oic de wynnen hebben/
jairlijcx allen den chijs die tvoirs(creven) godshuys heeft/
inde prochie van tieldonck oft dair omtrint alsoe zijt/
gehadt hebben in voirleden(en) tijden ende dair aff heeft/
mijn vrouwe voirs(creven) geloeft den voirs(creven) wynnen inne/
te staen(e) gevielt oic alsoe dat de wynnen den voirs(creven)/
chijs niet gecrigen en consten in toecomen(de) tijden ende/
dat dat wa(r)e bij crancken inhalen oft versuecke d(air)aff/
en soude mijn vrouwe voirs(creven) hen gheen geldinge/
doen mair mijn vrouwe soude dat verhalen aende/
wynnen voirs(creven) Item es oic vorweerde dat de voirs(creven)/
wynnen sullen moeten betalen alle jae(re) allen den chijs/
uuten voirs(creven) hove oft goeden gaende zonder afcortinge/
aen mijn vrouwe(n) alsoe datter mijn vrouwe gheen/
scade aff en hebbe Item noch es vorweerde dat de/
voirs(creven) wynnen alle jae(re) alle de lande sullen wynne(n)/
ende werven mergelen ende mesten wel ende loffelijc/
tot des lants profijte alsoet dair gewoenlijck es/
ende ten ynde van hue(re)n t(er)mijne alsoe laten Ende/
oic dat de voirs(creven) wynnen gheen lant en sullen/
moegen laten liggen tot weyen oft anders zonder/
consent van mijnder vrouwen ende convente/
Item es oic vorweerde gevielt alsoe dat god v(er)hued(en)
//
moete dat dair enige scade gesciede van brande ende/
dat toequame bij ocsuyne vand(en) wynnen oft den hue(re)n/
dat de wynne(n) oft hue(r) kinde(re) dair voe(r) geven sullen/
den godshuyse voirs(creven) tachtentich peters oft alsoe goed(en)/
ende groeten huysen weder setten als dair te vo(r)en stond(en)/
t(er) goede ma(n)nen prijse Item noch es vorweerde dat/
de voirs(creven) wynnen bynnen den lesten drie jae(re)n van/
hue(re)n t(er)mijne niet en sullen moegen hoervruchten/
de voirs(creven) lande zonder consent van m(ijn) vrouwen/
Es oic vorweerde dat de voirs(creven) wynnen de drie/
ierste jae(re)n vand(en) voirs(creven) t(er)mijne gestaen zullen/
metten halven pachte van coren(e) eende anders gheen/
cortinge van enigen anderen vorweerden Voirt/
heeft mijn vrouwe den voirs(creven) wynnen geconsenteert/
vi mudden g(er)sten te behouden(e) voir saetcoren vand(en)/
voirwynne ende des hebben de voirs(creven) wynne(n)/
m(ijn) vrouwen geloeft huer we tselve coren wederom/
te betalene voir sint andriesmesse naistcomende/
Item voir de tarten ende vlayen die de voirwy(n)nen/
jairlijcx gewoene sijn geweest te geven(e) mijnd(er) vrouwe(n)/
ende den jouffrouwen te loven(e) kermessen hebben/
de voirs(creven) wynnen in recompensien van dien geloeft/
den selven jairlijcx te geven een pair vetter/
gansen Ende alle dese vorweerden ende geluften/
hebben de voirs(creven) partien malcande(re)n geloeft/
tonderhouden(e) ende te voldoene (et)c(etera) Ende hier aff/
sijn borgen der voirs(creven) wynnen hubrecht vand(er)/
heerbrugghen zwager des voirs(creven) jans ende lijsbeth/
vand(er) elst zijn huysvrouwe welcke wynnen/
den selven hubrechten ende sijn huysvrouwe d(air)aff/
geloven costeloys ende scadeloys te houden(e) ende/
tontheffen(e) cor(am) duffele vynck decembr(is) xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters