SAL7384, Act: R°270.2 (495 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°270.2  
Act
Date: 1490-12-31

Transcription

2019-09-28 by fernand BERTRAND
Vand(er) saken op heden gecome(n) bijde(n) raide vand(er)/
stadt tusschen thomaese hertshals t(er) eenre en(de) lijsbette(n)/
sijnd(er) weerdi(n)nen t(er) ande(re) Als van zeke(re)n huyshue(re)n/
nu te kersmesse verschenen de welke de voirs(creven)
//
lijsbeth hoepte dat de voirs(creven) hue(r) man die soude/
dragen en(de) betale(n) aengesien dat hij deselve laten(de)/
was sittende in ov(er)spele met eend(er) ande(re)n hoewel/
sij die hue(r) mochte gedaen hebben ende oick/
te voirde(r) want hij huer afgenome(n) hadde tselve/
gereet cleede(r) pe(n)ninge(n) ende ande(r) goede die zij/
hebben mochte hem houdende als bove(n) in zijne(n)/
ombequame(n) leven(e) Dair tege(n) de voirs(creven) thomaes/
seyde want zij de voirs(creven) hue(r) gedaen hadde/
en(de) een coopwijff was huer behulpen(de) in coma(n)scapen/
ende anderssins dat zij die hue(r) drage(n) soude/
met meer woirde(n) in wed(er)sijden geallegeert Es/
geappointeert en(de) uutgesproken nae dien dat den/
selve(n) thomaese sijn leven gestraeft es geweest en(de)/
geseeght in alsoe v(er)re hij hem d(air)inne and(er)s niet/
en r(e)guleerde dat de stadt d(air)op versien soude/
ten exemple van ande(re)n en(de) he(m) ande(re)n dat hij/
hem wachte sijne huysvr(ouwe) and(er)s te hante(re)n in/
woirde(n) en(de) wercke(n) oft and(er)ssins dan dat behoirde/
opde correctie vand(er) stadt dat deselve thomaes/
sculdich sal sijn zijn huysvrouwe tontlaste(n) vand(er)/
hue(re)n alsnu te kersmesse lestlede(n) gevallen In cons(ili)[o]/
opidi decembr(is) ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters