SAL7384, Act: R°293.2-V°293.1 (533 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°293.2-V°293.1  
Act
Date: 1491-01-15

Transcription

2019-11-12 by fernand BERTRAND
Want willem switten als actie ende macht hebben(de)/
vanden brieve ap(ar)t tande(re)n tijden bij wijlen ja(n)ne/
cruyplant cleermake(r) ende ja(n)ne sijne(n) sone bekint/
voir scepen(en) van loven(e) gheerde m(er)ghet geheete(n) ind(en)/
uuyl vand(er) so(m)men van xxx goud(en) rinsgulden(en)/
metgad(er)s de actie vanden beleyde bijden selven/
gheerde geleydt sijnde nae des(er) stadt recht uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve desselfs wile(n) jans/
en(de) sijns soens Ende oick actie hebben(de) van drie/
rinsgulden(en) lijfpen(sien) bijden voirs(creven) janne cruyplant/
ende sijne(n) sone bekindt voir scepen(en) van loven(e)/
henricke van raveschote ende oick dactie hebben(de)/
vanden beleyde bijden selve(n) henricke nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte vanden/
voirs(creven) scepen(en) brieve van loven(e) van drie rinsguld(en)/
lijfpen(sien) gedaen tot allen den goed(en) beyde have/
en(de) erve desselfs wijle(n) jans cruyplant en(de) sijns soens
//
soe wair die gelegen sijn hem met brieven/
van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) va(n) cu(m)ptich/
oft zijne(n) stadhoude(r) te kerckem alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n ende d(er) weduwen/
ende derfgename(n) desselfs wijlen jans cruyplant/
en(de) jans sijns soens dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meyere ende scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden oft zij hen dair tegen hadden willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hen dair tegen oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte/
boudewijns bellens des(er) stadt bode behoirlijck gebleke(n)/
heeft de voirs(creven) leveringe ende dach besceydinge/
gesciet te sijne gewesen voir een vonnesse wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert/
ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houden soude inde macht van/
sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveringe(n) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In scampno/
januarii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters