SAL7384, Act: R°294.2-R°295.1 (535 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°294.2-R°295.1  
Act
Date: 1491-01-15

Transcription

2020-02-12 by fernand BERTRAND
Want lambert clabo als man en(de) momboir van lizen cost/
docht(er) amants wijlen cost die uuyt cracht van scepen(en) brieven/
van loeven(e) ov(er)lang gepasseert houden(de) b en(de) besitten(de) es twee/
en(de) eene(n) halve(n) sacke(n) tarwen ende twee en(de) eene(n) halve(n) sack(en)/
corens erfpachts vallen(de) jairlijcx tsint andriesmisse apostels/
aen ende op de goede ende ond(er)pande(n)houd(er) gescreve(n) hem bij anseal/
van dongelb(er)t maire van herbays alle de selve goede hebbe(n)/
doen leve(re)n met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aen de(n) meye(r) van sint/
jans gheest oft zijne(n) stadhoude(r) te herbaix voirs(creven) ende arnt/
ernoul dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banc voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) doen bescheide(n) oft hij he(n) d(air) tegen hadde/
wille(n) allige(re)n oft oppone(re)n Tot welcken daige als op hede(n)
//
dienen(de) de voirs(creven) arndt ernoul noch procur(eur) van zijne(n)t wege(n)/
gecompareert en is den voirs(creven) lamb(er)de clabo trecht voirt/
versueken(de) Soe verre dat de scepen(en) van loeven(e) ter manisse(n)/
smeyers gewesen hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirl(ic) gebleke(n) heeft bij resc(ri)pte des voirs(creven) anseal van dongelb(er)t/
meye(r) van h(er)bays voirs(creven) de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach bescheiding(en)/
geschiet te zijne Wair de wederp(ar)tie des voirs(creven) lambrechts/
niet en comp(ar)erde voe(r) den opstane smeyers en(de) der scepen(en)/
datmen den voirs(creven) lamb(er)de houde(n) soude inde macht van zijne(n)/
scep(enen) brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe verre alst noch voe(r) scepen(en)/
come(n) es In scampno januarii xv[ta]/
Hier nae volgen de pande(n) vanden voirs(creven)/
erfpachte dair aff vo(r)e mencie [af] gemaict is/
Inden iersten een woeni(n)ge mette(n) huysen hoven stallen/
scueren wy(n)nende lant bempt d(air)toe hoe(re)nde en(de) allen ande(re)n/
sijne(n) toebehoirten eygen(en) gelegen inde p(ar)rochie geheete(n) te herbaix/
tusschen de goede wilen jouffr(ouwen) marien weduwe wilen/
hellini de latines nu eustaes de troi(n)gnies en(de) de goede/
mathijs de mons/
Item een half dachmael lants gelegen [ald(air)] ter plaetsen geheete(n)/
le mont de mariles tussche(n) de goede d(er) kinde(re)n jans wilen/
de herbaix en(de) de goede des voirs(creven) mathijs de mons welke/
stuck [in erfdo(m)me] erffelijck gehoud(en) wordt vand(en) erfgename(n) henricx wile(n)/
de lonchamp/
Item een vierdel lants geleg(en) opt selve velt tusschen de/
goede reyners geheete(n) mosteilge ende pet(er)s de herbaix/
Item iiii(½) groote roeyen lants dair den wech doer gaet/
geheete(n) le voie du chaisne geleg(en) tusschen de goede jacobs/
de jodoingne souverain ende d(er) ermen de mariles/
Item de helicht van (½) boend(er) soe bosch soe driesch gelegen
//
ald(air) t(er) plaetsen geheete(n) les wous tusschen de goede d(er) kercke(n)/
de herbaix en(de) de goede des voirs(creven) jacobs de jodoingne/
souverain alsoe de voirs(creven) twee stucken erfflijck gehoud(en)/
word(en) vand(en) capittele s(in)[te] dyonijs van ludicke/
Item iii groote roeyen lants geleg(en) ald(air) t(er) plaetsen geheete(n)/
apery tussche(n) de goede d(er) erfgename(n) hellini wilen de/
latines ende mathijs de mons voirs(creven) alsoe dat selve stuck/
erffelijck gehoud(en) wort van m(ijn) he(r)e de orp le petit/
Item (½) boend(er) lants geleg(en) ald(air) t(er) plaetsen geheete(n) al schaveye/
hube tusschen de goede pet(er)s de herbaix en(de) erfgename(n)/
he(re)n pet(er)s wilen louste priest(er)s/
Item iii groote roeyen lants geleg(en) ald(air) t(er) plaetsen geheete(n)/
le fosseit garreyn bijde goede d(er) erfgename(n) des voirs(creven)/
wilen he(re)n pet(er)s louste/
Item iii groote roeyen lants gelegen ald(air) boven den wij(n)gart/
de herbaix tusschen de goede des altaers s(in)[te] katlijnen/
ind(er) kerken de herbaix ende goede des voirs(creven) mathijs/
de mons/
Item vi groote roeyen lants gelegen ald(air) ter plaetsen geheete(n)/
le schaveye du pont tusschen de goede der voirs(creven) amelrijcx/
de herbaix en(de) d(er) erfgename(n) he(re)n pet(er)s wilen louste/
Item i dachmael lants geleg(en) boven d(en) wijng(ar)t de herbaix/
bijd(en) voetpat gaende de jodoingne tot golaer tusschen/
de goede d(er) erfgename(n) voirs(creven) hellini wijlen de latines en(de)/
he(re)n pet(er)s louste voirs(creven)/
Item ii groote roeyen lants gelege(n) ald(air) bijd(en) voetpat geheete(n)/
pisente del tombe in de naest de(n) goede d(er) erfgename(n) des voirs(creven)/
wijlen hee(re)n pet(er)s/
It(em) iii(½) groote roeyen lants geleg(en) ald(air) neve(n) bijde goede der erfgename(n)/
des voirs(creven) hee(re)n pet(er)s/
Item i dachmael lants gelege(n) t(er) plaetsen geheete(n) chie(n)bueye?/
tusschen de goede d(er) erfgename(n) des voirs(creven) hee(re)n pet(er)s wijle(n)/
louste en(de) de goede des altaers s(in)[te] katlijne(n) ind(er) kercken/
de herbaix Welke viii stucken voirs(creven) erffelijck gehoud(en)
//
word(en) van m(ijn) hee(re) de quatrebbe/
Item de helicht van ix groote(n) roeyen lants gelege(n) ald(air)/
tusschen de goede jacops de dongleb(er)t ende pet(er)s de/
herbaix alsoe dat erffelijck gehoude(n) wordt vanden/
capittele s(in)[te] dyonijs voirs(creven)/
Item (½) dachmael lants gelege(n) ald(air) bijd(en) wech geheete(n)/
le voie de stocquoye/
Item viii groote roeyen lants geleg(en) ald(air) bijd(en) wech gaen(de)/
de jodoingne tot jandraing tusschen de goede collini/
le charlier de pietrain ende de goede des voirs(creven) amelrijcx/
de herbaix/
Item vi groote roeye lants gelege(n) ald(air) opt velt de pietrain/
dair den voetpat doirgaet de jodoingne tot herbaix/
tusschen de goede d(er) erfgename(n) wijle(n) collini le charlier/
ende jans de la mont/
Item (½) dachmael lants gelegen ind(en) [tussche(n)] bosch geheete(n) le busquet/
de chanterain ende den wech de jodoingne Welke iii/
stucken voirs(creven) erffelijck gehoud(en) word(en) van m(ijn) hee(re)/
shee(re)n de jauche te pietrain/
Item (½) dachmael lants gelege(n) ald(air) acht(er) den hoff geheete(n)/
le courtil a p(ar)chon? tusschen den selve(n) hoff en(de) de goede/
d(er) erfgename(n) voirs(creven) wijlen he(re)n pet(er)s louste priest(er)s/
alsoe d(at) gehoud(en) wordt van m(ijn) hee(re) de quatrebbe voirs(creven)/
Item de helicht van ix groote roeyen lants gelege(n) ald(air)/
bijd(en) wech gaen(de) de jodoingne tot mariles tusschen de/
goede jacops de jodoingne ende jacops de dongleb(er)t/
voirs(creven)/
Item iiii groote roeyen lants gelegen ald(air) boven tvoirs(creven)/
stuck bijde plaetse geheeten le schaveye de jodoingne/
tusschen de goede des voirs(creven) jacops de jodoingne/
ende d(er) erfgenamen hellini wijlen de latines Welke/
voirs(creven) twee stucken erffelijck gehoud(en) worden vand(en)/
capittele s(in)[te] dyonijs voirs(creven)/
Item i(½) dachmael lants eygens gelege(n) ald(air) t(er) plaetsen/
geheete(n) stocquoye boven den bosch geheeten le boix/
de senchial tussche(n) de goede sgodshuys de le rameye
//
ende de goede des p(ar)rochiaenscap d(er) kercken s(in)[te] medardi/
Item ii groote roeyen lants gelege(n) ald(air) bijd(en) bosch de stocquoye/
ende de plaetse geheete(n) le conteit tusschen de goede jacops/
de jodoingne ende pet(er)s de herbaix voirs(creven) alsoe datselve/
stuck erffelijck gehouden wort vand(en) voirs(creven) capittele/
sinte dyonijs/
Item iiii groote roeyen lants gelegen ald(air) opt selve velt/
tusschen de goede reyniers mosteilge voirs(creven) ende de/
goede sinte katlijne(n) inder kercken de herbaix alsoe dat/
selve stuck erffelijck gehoud(en) wordt vand(er) weduwen/
wijlen hellini de latines/
Item de helicht van iiii groote roeyen lants gelegen/
ald(air) bijde plaetse geheeten le schaveye de jodoingne tussche(n)/
de goede der ermen de pietran ende reyners de la mont/
alsoe datselve stuck erffelijck gehoud(en) wordt vanden/
voirs(creven) capittele sinte dyonijs/
Item iii dachmael lants oft d(air) omtrint gelegen opt/
velt de nodraigne tusschen de goede jacops de dongleb(er)t/
ende den wech gaende de jodoingne tot mariles/
alsoe datselve stuck gehoud(en) wordt vand(en) capittele s(in)[te]/
lambrechts te ludicke/
Item (½) boender lants gelegen ald(air) opt velt de herbaix/
bijden voetpat gaende de jodoingne tot herbaix/
tusschen de goede willems del motte ende de goede/
der erfgenamen voirs(creven) wijlen he(re)n peters louste/
welke voirs(creven) stuck erffelijck gehouden wordt/
van m(ijn) hee(re) de quatrebbe voirs(creven) alsoe de/
voirs(creven) goede inde voirs(creven) plaetsen gelegen zijn tsij/
datsij min oft meer inder mansue(re)n houden/
Item allen den erfpacht ende recht die ende dat/
de voirs(creven) p(er)soene(n) aen en(de) op de voirs(creven) goed(en) hadd(en)/
oft e(n)nichssins hebben mochten
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters