SAL7384, Act: R°306.3-V°306.1 (562 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°306.3-V°306.1  
Act
Date: 1491-01-21

Transcription

2020-01-11 by fernand BERTRAND
Vand(en) gedinge dat geweest was inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) tusschen willem(me) van/
ov(er)wynge aenlegge(r) t(er) eenre en(de) vrancken va(n) boemale/
geheete(n) de putte(re) verweerde(r) t(er) ande(re) van xviii(½)/
rinssche gulden(en) die deselve willem hem eyschte/
vand(en) coepe vand(en) latreesten die hij tegen den/
selve(n) willem(me) gecocht hadde elck hondert d(air)aff/
om xvi stuv(er)s soe v(er)re die strecken te voirde(r)/
want hem daer xxxvii(½)[c] soe de kerve(n) dat ind(en)/
meeste(n) deele dat uutwijsden gelev(er)t wae(re)n
//
gedrag(en) xxx rinssche gulden(en) d(air)op willem beki(n)de/
gehadt te hebben xi(½) rinssche gulden(en) soe dat he(m)/
noch quame(n) en(de) reste(n) de voirs(creven) xviii(½) rinsguld(en)/
bieden(de) den coep voirs(creven) oft hij he(m) dien ontkinde/
te bewijsen ende de leveringe tott(er) voirs(creven) so(m)men/
toe woude hij hem geve(n) oft selve houden t(er) eedt/
hopen(de) wair hij dat conste bewijsen ende vranck/
de leveringe he(m) alsoe gedaen te sijne bij eede niet/
en dorste purge(re)n ende hij die dat selve doen/
affirmeerde bij eede dat vranck he(m) gehoud(en)/
soude sijn xviii(½) rinsgulden(en) te voldoen(e) dair/
tegen vranck antweerden(de) bekinde genoech/
dat hijt(er) xxxvii(½)[c] ontvange(n) hadd(e) ende seyde/
dat hijt(er) mair xxx[c] gecocht en hadde en(de) die hij meer/
ontvange(n) hadde en wae(re)n sulck niet als de/
come(n)scap vand(en) xxx[c] inhadde bijden welke(n)/
hij meynde dat hijt(er) mair iii[m] betalen en soude/
met meer woirde(n) en(de) reden(en) dair tege(n) willem/
replice(re)nde dede seggen en hadder vranck niet/
meer gecocht soe en hadde hijt(er) oick niet meer/
derve(n) ontfangen en(de) want hij die ontfange(n)/
hadde en(de) die doen sulck wae(re)n dat hijse niet/
uutgescote(n) en hadde noch uutgesedt noch oick/
geweygert te ontfange(n) soe meynde hij d(air)af gelijck/
vand(en) ande(re)n betalinge te hebbe(n) met meer/
woirde(n) welke sake en(de) p(ar)tien ind(er) stadt hand(en)/
bij scepen(en) vonness(en) t(er) manissen smeyers gestelt/
sijnde en(de) deselve p(ar)tien hue(r) sake voe(r) de(n) selve(n)/
raide int lange verhaelt en(de) opgedaen hebbe(n)de/
nae dat sij in weersijde(n) geappointeert wae(re)n/
bij een te gaene en(de) vrind(en) te gelove(n) en(de) sij uut(er)lijck/
niet en hadd(en) conne(n) v(er)accorde(re)n heeft den selve(n)/
raidt uutgesproken dat de voirs(creven) vranck gehoud(en)/
soude sijn den voirs(creven) willem(me) van des voirs(creven) steet/
te voldoen(e) en(de) sijne(n) moet te hebbe(n) In cons(ili)[o] opid(i)/
p(rese)ntib(us) a(m)bob(us) burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ib(us) aliis ta(m) scab(in)is q(uam)/
(con)s(iliariis) januarii xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters