SAL7384, Act: R°307.1-V°307.1 (563 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°307.1-V°307.1  
Act
Date: 1491-01-20

Transcription

2020-01-06 by fernand BERTRAND
Nae dien dat op heden comen sijn bijde(n) raide vand(er)/
stadt jan de beckere henrick sijn brued(er) meest(er) jan/
reynwitten ende henrick van velthem als mo(m)boirs/
der wettiger kinde(re)n henricx wijlen de becke(re) ende/
lijsbetten reers sijnd(er) huysvrouwen geven(de) te kenne(n)/
hoe dat de wettige kinde(re)n der selv(er) wijle(n) gehuyssche(n)/
o(n)mondich wesen(de) te weten(e) lieven en(de) lijsken sbeckers/
zeke(re) erfgoed(en) hadden te weten(e) eene(n) hoff met eene(n)/
stucxken lants dairbij liggen(de) liggen(de) inde vlemi(n)cx/
strate te loven(e) uuten welken jairlijcx gaen(de) was/
vijff pet(er)s oft d(air)omtr(int) erffelijcker rinte(n) ende dat/
deselve goede luttel oft niet weerdt en wae(re)n bove(n)/
den voirs(creven) co(m)mer aengesien dat tselve goet zee(r)/
onvredelijck lach en(de) bedorve(n) werdt in gestijpte(n)/
en(de) ande(re)n rep(ar)atien die sij d(air)af doen moesten int/
ond(er)houden van dien seggen(de) ende te kenne(n) geven(de)/
voirts dat meer p(ro)fijts dragen soude den voirs(creven)/
kinde(re)n d(air)aff zij mombo(r)en wae(re)n datmen de/
voirs(creven) goede v(er)cochte ende de pe(n)ning(en) d(air)aff comen(de)/
bestaedde in nootorber der kinde(re)n voirs(creven) oft aen/
rinte(n) tot hue(re)n live oft erff(genamen) dwelck zij niet en hadd(en)/
willen doen sond(er) d(air)aff te hebbe(n) advijs en(de) (con)sent/
vand(er) stadt Op dwelck de wethoud(er)s gelet/
hebben(de) aensiende tcleyn p(ro)fijt dat den kinde(re)n/
voirs(creven) d(air)aff quam boven den voirs(creven) co(m)mer dwelck/
niet de r(e)p(ar)atie gedragen en soude hebben dieme(n)/
aende(n) selve(n) hoff moeste doen ende dlant alsoe/
hoege belast was alst te pachte gelden mochte/
hebben deselve geappointeert en(de) mits desen/
consent gegeve(n) den voirs(creven) mo(m)boren tvoirs(creven)/
erve ten meesten profijte der selv(er) weesen te/
moege(n) v(er)coepen om de pe(n)ningen d(air)aff comen(de)/
wed(er)om aengeleeght te wordden ten profijte/
d(er) selv(er) kinde(re)n oft in ande(re)n hue(re)n sculden bekeert/
te wordden t(er) meest(er) baten der selv(er) als zij bevi(n)d(en)/
sullen behoirende Ende dat deselve mo(m)bours
//
dairaff behoirlijcke guedinge sullen doen den/
coep(er)s der selv(er) goeden geloven(de) die als mo(m)bours/
te vervangen(e) tot behoirlijck(en) jae(re)n come(n) sijnde/
in cons(ili)[o] opidi januarii xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters