SAL7384, Act: R°322.2-V°322.1 (591 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°322.2-V°322.1  
Act
Date: 1491-01-29

Transcription

2020-01-24 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien geport voe(r) den raide vand(er) stadt tussche(n)/
olyvie(r) nottaer die alhier hadde doen raste(re)n goessen(e)/
de culot will(em)me de haze en(de) stasse wynne jans va(n)d(en)/
kerchove alle drie van bevekem t(er) eenre en(de) deselve/
drie gevangen(en) ind(en) name vand(en) selve(n) dorpe va(n) beveke(m)/
t(er) ande(re) Aldair deselve olyvier te kenne(n) gaff hoe hij/
inden somer lestleden te rechte betogen hadde te duerne/
den meye(r) ende scepen(en) van duerne ende van beveke(m)/
voirs(creven) alse van dat sij en(de) de gemeyne ingeseten(en) va(n)d(en)/
selve(n) dorpen hem hadden doen logie(re)n zeke(re) luden/
mijns hee(re)n van tyntiviele t(er) bewairnissen va(n)d(en) selve(n)/
dorpe(n) en(de) opten selve(n) dach alse hij olyvier deselve/
p(er)sone(n) te weten(e) meye(r) en(de) scepen(en) te rechte betoge(n) hadde/
gelijck vo(r)e dat hij olyvier t(er) p(rese)ntien vand(er) selv(er) wet/
en(de) gemeyne(n) [ingeseten(en)] doen t(er)tijt d(air)bij wesen(de) sijn rekeni(n)ge dede/
metten selve(n) wethoude(re)n ende dat tgheene desmen/
hem sculdich was bevonde(n) was gedragen(en) t(er) so(m)me(n)/
van drie en(de) vijftich rinsgulden(en) en(de) dat deselve wet/
houd(er)s en(de) gemeynte hem alsdoen d(air)aff geloefd(en) te/
betalen(e) de so(m)me van xlvi rinsgulden(en) e(m)mer bynne(n)/
acht daige(n) doen naistcomen(de) ende dat dat gebuerde/
nae dat de voirspreke des voirs(creven) olyviers bereet/
was oft begonne(n) hadde sijn aensprake te doene/
ende dat de sake alsoe uute(n) rechte getoge(n) werdt/
o(m)me de voirs(creven) rekeni(n)ge te doene gelijck vo(r)e/
dese pointe(n) oft zij hem ontkindt werdd(en) p(rese)nteerde/
hij te thoene(n) tege(n) dwelck de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie he(m)/
v(er)antw(er)den(de) p(rese)nteerde te thoene(n) hoes dese sake alnoc(h)/
hinck ombeslicht in rechte te duerne voirs(creven) en(de)/
alsoe genoech ontkennen(de) olyviers bijlegge(n) sijn/
beyde p(ar)tien voirs(creven) gewijst tot hue(re)n thoene dair de/
voirs(creven) olyvier ten daige d(air)toe bij beyde p(ar)tien genome(n)
//
genoech volqua(m) int geheele sijns v(er)meets voirs(creven) in/
allen pointen en(de) sijne wed(er)p(ar)tie voirs(creven) en leyde met/
allen egheene(n) thoene ten selve(n) daige noch oick op/
ande(r) vervolgen(de) daige(n) mair uut(er)lijck sustineerde/
voirde(r) dan sij voe(r) hadd(en) gedaen dat olyvier op/
hen als p(ar)ticulier p(er)sone(n) wonen(de) te beveke(m) voirs(creven)/
verdoelt wae(re)n de geheele so(m)me die hem de/
dorpen sculdich mochte(n) sijn te willen v(er)halen/
en(de) voirde(r) dan hen paert Ende oick want sij/
hielden dat die van bevekem dair ond(er) sij/
woenachtich wae(re)n van dien hue(r) hellicht/
en(de) paert betaelt hadde(n) dwelck deselve olyvier/
hen ontkynde en(de) en meynde niet al wairt soe/
des neen dat sij met e(n)nige(n) paerte oft de hellicht/
nae de geloefte die de dorpen voirs(creven) hem gelijck/
vo(r)e d(air)af gedaen hadd(en) Es uutgesproken bijd(en)/
raide vand(er) stadt dat deselve gehoude(n) sullen/
sijn des voirs(creven) olyviers moet te hebben vand(en) voirs(creven)/
xlvi rinsgulden(en) soe v(er)re men hem d(air)af noch/
tacht(er) es ende soe vele te doene dat hij dairaff/
gecontenteert werdde nae dat de wairheyt/
gedrage(n) heeft ende hebben sij voirt gebreck aen/
die vande(n) dorpe dewelck(en) dese schult sculdich/
moege(n) sijn dat sij dat voirt volge(n) moege(n) aende/
selve vand(en) dorpe dair ende soe dat behoirt/
In cons(ili)[o] opidi p(rese)nt(ibus) hove burg(imagistr)[o] duffle hoeve(n)/
scab(in)is et plu(r)ib(us) aliis de cons(ili)[o] januarii xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters