SAL7384, Act: R°327.2-R°328.1 (604 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°327.2-R°328.1  
Act
Date: 1491-02-04

Transcription

2020-02-03 by fernand BERTRAND
Eene deylinge ende sceydinge gesciet ende gemaict zijnde tussche(n)/
willem(me) vand(en) hove ende katlijne(n) mars zijnd(er) huysvrouwen t(er)/
eenre ende lijsbetten de bye weduwe jans wijlen vand(en) dale/
nu t(er) tijt huysvrouwe huyghens van vlasselair droechsceerders/
huers mans met consente desselfs huers mans als tocht(er)sse ende/
janne wielans ende joese messuens als mombo(r)en ind(en) name/
ende van wegen marien katlijnen en(de) lijsbette(n) vand(en) dale wettige/
kinde(re)n wijlen des voirs(creven) jans vand(en) dale die hij hadde vand(en)/
voirs(creven) lijsbetten de bye zijnd(er) huysvrouwe(n) als erfgenamen/
van ende opde goede ende erfrinten gebleven ende v(er)storven/
bij en(de) nae de doot en(de) aflivicheyt des voirs(creven) wilen jans/
vand(en) dale die deselve wijlen jan in zijne(n) leven(e) met wijle(n)/
magdaleenen mars zijnd(er) tweest(er) huysvrouwe(n) zust(er) als zij/
leefde der voirs(creven) katlijnen mars tsamen in hue(re)n vollen/
stoele van huwelijcke vercreghen hadden Te deylen/
H(abitu)r Soe zijn ghebleve(n) en(de) gevalle(n) den voirs(creven) will(em)me vand(en)/
hove ende katlijne(n) mars zijnd(er) huysvrouwen vier cleyn/
huyskens die gelege(n) sijn tsinte machielspoirten weert/
mett(er) hellicht vand(en) geheelen hove vand(en) negen huyskens/
den voirs(creven) wilen janne vand(en) dale en(de) magdaleene(n) zijnd(er)/
huysvrouwe(n) int geheelt toebehoiren(de) geleg(en) neven een inde/
vlemi(n)ckstrate bij tcruce ald(air) tussche(n) de goede lodewijcx wile(n)/
de hont ende zijnd(er) erfgename(n) t(er) eenre ende de strate geheete(n)
//
hekelsboeg(ar)t t(er) and(er) zijde(n) welke voirs(creven) vier huyskens/
mett(er) hellicht vande(n) voirs(creven) geheele(n) hove vanden/
voirs(creven) vijff ande(re)n huyskens gedeylt en(de) bevreet/
zijn op de hellicht vand(en) co(m)me(r) uutt(er) voirs(creven) geheele(n)/
goeden gaende It(em) den voirs(creven) will(em)me en(de) sijnd(er)/
huysvrouwe(n) es noch gebleve(n) en(de) gevalle(n) in hue(r)/
deylinge de hellicht van drie pet(er)s erffelijck jairlijcx/
opte(n) xxi dach junii te betalen(e) en(de) opde(n) wissel va(n) loven(e)/
te leve(re)n bevesticht aen en(de) op een half dachmael wijng(ar)ts/
op d(air)omtrint gelege(n) in twee stucken opte(n) galge(n)berch/
tussche(n) den wijng(ar)t he(re)n lodewijcx pynnock ridders/
meyers te loven(e) t(er) eenre en(de) der erfgename(n) jans vos/
t(er) ande(r) zijde(n) It(em) noch aen en(de) op een huys alsoe dat/
gelege(n) es inde hoelstrate tussche(n) de goede henr(ix) va(n)d(er)/
strate(n) t(er) eenre en(de) jans pagain t(er) ande(r) zijde(n) dair/
voe(r) t(er) meerd(er) vesticheyt tond(er)pande gesedt nae/
uutwijse(n) d(er) scepen(en) br(ieven) van loven(e) d(air)af sijnde met/
alsulk(er) erfvoirweerde(n) hier inne besproken dat de/
besitt(er)s vand(en) voirs(creven) vijff huysen mett(er) hellicht va(n)d(en)/
geheele(n) hove der voirs(creven) negen huysen sculdich sulle(n)/
sijn tot euwigen dage(n) tond(er)houden tot hue(re)n laste/
den middelste(n) vrede die tussche(n) de voirs(creven) vier huyse(n)/
mett(er) hellicht vand(en) hove en(de) de voirs(creven) vijff ande(re)/
huysen mett(er) and(er) hellicht va(n)d(en) voirs(creven) geheele(n) hove/
alsnu gedeylt en(de) bevreet es Alsoe dat de besitters/
vande(n) selve(n) vier huysen d(air)aff gheene(n) cost oft last/
hebbe(n) en sulle(n) in gheene(n) tijde toecomen(de) Ende den/
selve(n) vrede te setten eene(n) halve(n) voet op derve/
der voirs(creven) vijff huysen en(de) alsoe tot euwige(n) dage(n) tond(er)/
houd(en) hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) p(ro)ut cor(am) duffle hoeve(n)/
februarii qui(n)ta/
Item der voirs(creven) lijsbette(n) de bye met consente huers/
mans voirs(creven) aengaen(de) hue(re)r tocht en(de) den voirs(creven) mo(m)bo(r)en/
inden name ende tot behoef der voirs(creven) kinde(re)n/
aengaen(de) der erffelich(eden) sijn gebleve(n) en(de) gevalle(n) de goede/
naebescr(even) Te weten(e) de voirs(creven) ande(re) huysen gelesen/
s(in)te qui(n)tens weert mett(er) hellicht va(n)de(n) geheele(n) hove/
op de hellicht va(n)de(n) co(m)me(r) uute(n) voirs(creven) geheelen
//
goeden gaende It(em) noch dander hellicht vande(n) voirs(creven)/
drie pet(er)s erff(elic) Met alsulker voirweerden hier inne/
besproken ut supra hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters