SAL7384, Act: R°367.2 (670 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°367.2  
Act
Date: 1491-02-26

Transcription

2020-01-24 by fernand BERTRAND
Item marissijs van ned(er)hem briede(r) woenen(de) inden/
wijngaert opde groote merct heeft geloeft pete(re)n/
boschman oick briede(r) nege(n) rinsguld(en) te xx stuv(er)s/
tstuck bone monete te betalen(e) deen hellicht d(air)aff/
te paessche(n) en(de) dand(er) hellicht te sinxen(en) beyde/
naistcomen(de) oft ombegrepen bynne(n) xiiii nachte(n)/
nae elcken t(er)mijn quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) hoeve(n) buetsele/
februarii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters