SAL7384, Act: R°373.1-V°373.1 (685 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°373.1-V°373.1  
Act
Date: 1491-03-01

Transcription

2020-04-30 by fernand BERTRAND
Item jacop frissens briede(r) in p(rese)ntia heeft gehuert/
en(de) bekint gehuert te hebbe(n) tegen henricke vliege/
nu t(er)tijt meye(r) te grymbergen als man ende/
momboir van katlijne(n) my(n)ni(n)cx sijnd(er) huysvr(ouwe)/
weduwe jans wijle(n) vand(en) wesenhage(n) huers/
lestemans de ca(m)me geheete(n) den gulden(en) aer/
gelegen te loven(e) inde cortstrate Te houde(n) te/
hebben te gebruycke(n) ende te besitten van kersmesse/
lestleden eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dander zond(er) middel v(er)volgen(de) Elcx/
jairs dae(re)nbynne(n) om en(de) voe(r) tweenveertich rinsg(u)ld(en)/
te twintich stuv(er)s tstuck tres pl(a)c(cas) pro stufe(r)o deen/
hellicht d(air)aff tsint jansmesse en(de) dand(er) hellicht/
te kersmesse te betalen(e) den voirs(creven) henr(icke) vlieghe/
en(de) sijnd(er) huysvrouwen jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] d(air)aff deen hellicht valle(n)/
sal tsint jansmesse naistcomen(de) Es conditie/
dat de voirs(creven) p(ar)tien een half jair voe(r) duytgaen/
vande(n) voirs(creven) t(er)mijne malcande(re)n seggen zulle(n)/
hue(re)n syn vand(en) toecomen(de) tijde de voirs(creven) ca(m)me/
alnoch te houden oft te laten Es voirt vorw(er)de/
dat jacop de vate(n) en(de) cuype(n) vand(en) voirs(creven) ca(m)me(n)/
laten sal ten ynde van zijne(n) t(er)mijne gelijck/
men hem die gelev(er)t heeft behalve(n) den ketel/
een broucuype een beghiet cuype en(de) den groote(n)/
back dairmen de wertte opsedt de welke de/
voirs(creven) henr(ick) en(de) sijn huysvr(ouwe) tot sijne(n) coste en(de)/
laste ond(er)houden moet It(em) hiernae volghet tgene/
dat de voirs(creven) henr(ick) den voirs(creven) jacoppe gelev(er)t/
heeft Inden yersten een ond(er)vat tott(er) broucuype(n)/
een onsetvat een vat van eend(er) amen eene(n) tymps/
drie stuycma(n)den drie ruerriecken een groote/
vierscuppe een stoecgaffel een lange goete d(air)men/
mede bort een ketelgoete twee ande(re) goete(n) een/
lange goete inden kelder en(de) een cortte goete oick/
vijff groote vaten tstuck van i[½] amen xiiii amen/
een half ame vii meetvaten een lanck meetvat/
met eene(n) scoeye eene(n) loesen bodem d(air)inne/
een metale(n) pot gemet een waelpot gemet
//
eene(n) metalen trechte(r) eene(n) tontrechte(r) vier/
stellinge(n) ind(en) kelder vier dre(n)ckers tafelen/
de twee bove(n) ende de twee benede(n) en(de) de/
bancke(n) nagelvast d(air)toe behoirende twee bancke(n)/
inde neercame(r) een scaprade inde coken(e) van/
scrijnhoute een besloten wi(n)tercoetse bove(n) de/
neercame(r) een drechoir d(air)bij It(em) es conditie dat/
de voirs(creven) henrick sal moege(n) indoen in sijne(n)/
keld(er) vand(en) huyse naist den aer staen(de) doir den/
keld(er) en(de) den trappen vand(en) aer en(de) oick uutdoen/
groote vaten behalve(n) dat henr(ick) sijne(n) keld(er)/
gesloten houden sal Ende alle dese conditien/
en(de) gelueften (et)c(etera) cor(am) lyefkenrode buetsele/
martii p(ri)ma
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters