SAL7384, Act: R°376.1-V°376.1 (693 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°376.1-V°376.1  
Act
Date: 1491-03-02

Transcription

2020-05-02 by fernand BERTRAND
Opde clachte gedaen voe(r) den raide vand(er) stadt/
bij gorijse smeets ende janne mett(er) huyve(n) inden/
name ende als mo(m)boren vand(en) wettige(n) o(n)mondige(n)/
kinde(re)n jacops wilen thyery op ende ov(er) henricke/
de hollande(re) alse vand(en) ongebruycke dat deselve/
henrick den selve(n) kinde(re)n dede soe zij seyden aen/
hue(r) erve gelegen acht(er) s(in)t jacops gasthuys neve(n)/
des voirs(creven) henr(icx) erve tusschen den selve(n) henr(icke)/
t(er) eenre ende de ca(m)me geheete(n) den hont t(er) ande(r)/
zijden namelijck vand(en) goten die aldair plach/
te liggen dairt dwat(er) van beyde den selve(n) erve(n)/
zijne(n) af ende doorloep plach te hebben(e) ende de/
welke deselve henrick soe zij seyden uutgebroke(n)/
hadde ende dair toe sijn erve aldair gehoeght/
wel eene(n) voet hoege(r) oft meer dant plach te zijne/
alsoe dat dwat(er) niet meer doir die gote die/
aldair gelijck vo(r)e plach te zijne zijne(n) afloop/
gelijct behoirde niet gecrige(n) en conste mair/
moest nu loepen dweers ov(er) de strate in groete(n)/
hynde(r) vand(er) zelv(er) kinde(re)n erve en(de) d(air)toe van dat de/
selve henr(ick) zijne(n) hoff aldair zoe zee(r) gehoeght hadde/
wel twee voete oft meer en(de) dairtoe den wech/
comende van machiels zweerters erve ende/
gaende tussche(n) des voirs(creven) henricx ende des(er)/
kinde(re)n erve Alsoe dat d(air)mede der selv(er) kinde(re)n/
huys zee(r) geschint was ende groot p(re)judijs/
gesciede den selven versuekende en(de) bidden(de)/
den selve(n) henr(icke) onderwesen te wordden oft met/
rechte bedwongen dat hij deselve gote wed(er)/
leyde in state insgelijcx de hoecxselen alo(m)me/
bij hem gebuert voirde(r) dan dat van outs/
geweest hadde afdede ende stelde in zijne(n)/
vorsten state alsoe dat dwat(er) zijnen volcomen(en)/
afloep hebben mochte ende de huysingen niet/
voirde(r) bij dien en v(er)erg(er)den hopen(de) dat dat/
soe behoirde te voirde(r) want zij he(n) van al/
gedroege(n) tot tgene des dairaff bevonde(n)/
soude wordden op dat henrick ontki(n)nen
//
woude Op dwelck de voirs(creven) henr(ick) luttel oft/
niet vele en antweerde voirde(r) dan hij hoepte/
datmen dat alsoe niet bevi(n)den en soude en(de)/
dat hij dairaff gedaen mocht hebben was/
gebuert op sijn erve Es bijde(n) selve(n) raide/
geappointeert ende uutgesproken dat p(ar)tien/
mett(er) stadt geswoirne(n) meeste(re)n soud(en) doen/
visite(re)n de voirs(creven) gescille(n) en(de) ongebruycken Ende/
dat gedaen des zij dairaff bevi(n)den soude(n) bringe(n)/
bijd(en) raide vand(er) stadt om d(air)entind(en) p(ar)tien/
gegeve(n) te wordd(en) alsulken appointement ende/
uutsprake alsmen nae gelegenth(eid) van dien/
bevi(n)den soude Ende nae dien den selve(n)/
raidt bij rapporte vand(er) selv(er) stadt geswoirne(n)/
meeste(re)n ende werclied(en) die de plaetse vande(n)/
selve(n) geschille(n) hadde(n) gevisiteert bij hue(re)n eede/
gecleert hebben die al alsuck te wesen gelijck/
de voirs(creven) mo(m)bo(r)en die vo(r)e opgedaen en(de) geclaecht/
hebben Soe es duytsprake vand(er) selv(er) stadt/
dat de voirs(creven) henrick gehoude(n) sal sijn de/
gote dair questie af es ende derve dat gehoecht/
es voirde(r) dant plach te zijne wed(er) te stellen/
ende te rep(ar)e(re)n in state soet plach te zijne alsoe/
dat der kinde(re)n erve dair bij gheen voirde(r)/
schade en gebuere nae dat de wairheyt/
gedragen heeft In cons(ili)[o] opid(i) p(rese)ntib(us) abs(oloens)/
hove burg(imagis)[tr(is)] duffle hoeve(n) scab(in)is et plu(r)ib(us)/
aliis de cons(ili)[o] martii se(cun)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters