SAL7384, Act: R°404.1-V°408.1 (744 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°404.1-V°408.1  
Act
Date: 1491-03-12

Transcription

2020-07-18 by fernand BERTRAND
Wij jan van buetsele ende arndt vyncke scepen(en) der stadt van/
loven(e) doen condt en(de) kinlijc eene(n) yegelijck(en) die dese l(ette)ren sulle(n)/
sien oft ho(r)en lesen dat opd(en) dach van hed(en) datum van des(en)/
comen zijn ende gestaen voir ons vrouwe katherijne van opp(endorp)/
wettighe medegesellinne he(re)n jans van belois ridd(er) als naeste/
oir ende erfgename m(er)tens wilen van opp(endorp) huers bruers En(de)/
de eerw(eer)dige en(de) voirsienighe hee(re) en(de) meest(er) meester jan de/
montibus meester ind(er) godheyt meester b(ar)tholomeus kyp en(de)/
guill(iel)mus clueting(en) als executuers vand(en) testame(n)te desselfs/
wilen m(er)tens t(er) eend(er) zijd(en) en(de) hee(re)n claes [vacat] p(ri)oir en(de)/
henr(ic) van velpe p(rie)ste(re)n religieuse des godhuys vand(en)/
p(re)dicke(re)n bruer amelrijc de campo gardiaen en(de) herman/
cuyl prieste(re)n religieuse des godh(uys) vand(en) mind(er)brue(dere)n h(er) jacop/
emonts en(de) jan maesman prieste(re)n religieuse des godhuys/
vand(en) augustijne(n) raes van grave(n) gielis de vos als mo(m)boirs/
d(er) tafelen vand(en) groot(en) heylig(en)gheeste van s(in)[te] pet(er)s raes/
voirs(creven) reyne(r) wijtfliet jan hallema(n) henr(ic) van nivele/
als mo(m)boirs vand(en) heylige(n)gheeste van s(in)[te] machiels jan/
vand(en) heetvelde denijs laukens als mo(m)boirs vand(er) tafelen/
vand(en) heylig(en)geeste van s(in)[te] g(er)truyd(en) h(er)man yeven als/
mo(m)boir der tafelen vand(en) heylig(en)geeste van s(in)[te] jacops/
opde biest pet(er) vand(er) dilen jan de becke(re) mo(m)bours/
vand(en) heylig(en)geeste van s(in)[te] qui(n)tens symon de decke(re) clerk/
en(de) rintmeest(er) vand(en) g(roo)t(en) gasthuyse inde steenstrate/
gheleg(en) ind(en) name desselfs h(er) hector pauwels priest(er)/
p(ro)cur(eur) voirgenge(r) en(de) inheffe(r) der rint(en) en(de) goed(en)/
des prochiaens en(de) capellane(n) d(er) kerke(n) van s(in)[te]/
machiels ind(en) name d(er) selv(er) willem tybe ende jan/
vand(er) veken(en) als bruers en(de) regeerders van s(in)[te] machiels/
chore jan nijs en(de) jan wout(er)s van onser liev(er) vrouwe(n)/
weg(en) ind(er) selv(er) kerken van s(in)[te] machiels t(er) and(er) zijd(en)/
Ende hebbe(n) de voirs(creven) vrouwe kathe(r)ine en(de) execu/
tuers voirs(creven) gestelt gedeponeert en(de) mits des(en) stellen/
en(de) depone(re)n bij exp(re)ssen consente willecueren ende
//
believen(e) gemeyne(n) ov(er)drage ende t(er) begeert(e) d(er) erw(eer)dig(er)/
hee(re)n en(de) goede ma(n)nen voirs(creven) legatarise ind(en) testame(n)te des/
voirs(creven) wilen m(er)tens en(de) tot behoef van allen den selve(n)/
godshuys(en) tafelen en(de) ande(re)n voirgenoe(m)d(en) p(er)soene(n) bynnen/
deser stadt reside(re)nde en(de) tot orber ende profite d(er) selver/
ind(en) name als vo(r)e ende van elke(n) van hen soe v(er)re hen/
dat aengae(n) mach alle en(de) yegewelke alsulk(en) erfbrieve(n) der/
geheeld(er) erfrinten van een hondert en(de) twee rinsche guld(en)/
erflijc d(air) met gaders den inve(n)tar(is) d(er) selv(er) briev(en) nabescr(even)/
Welke mert(en) wile(n) van opp(endorp) voirs(creven) schiltbuertich en(de) ingeseten(en)/
poirte(r) van deser stadt heffen(de) en(de) houden(de) was in sijne(n)/
tijde opde stadt van thiene(n) en(de) bij hem gelat(en) en(de) gemaect/
es elk(en) voir zijn part den drie orden(en) ende ande(re)n/
legataris(e) voirs(creven) nae uuytwisen(e) sijns testame(n)ts vander/
daet duysent iiii[c] xc xiiii dage in merte stilo leodien(sis)/
en(de) om tselve testament te voldoen(e) ond(er) de wet ende/
opd(er) stadt huys van deser stadt in dierste came(r) In eene(n)/
sluytcorf d(air) toe bijd(en) selve(n) legatarise een coffer oft kyste/
gemaict sal w(er)d(en) en(de) ald(air) gestelt o(m)me deselve brieve(n) ende/
inve(n)tar(is) voirs(creven) d(air) aff gemaect inne te leggen(e) ende te/
sluyten(e) d(air)aff twee sluetele(n) sullen wesen den eene(n) tot behoef/
der voirs(creven) drie orden(en) ond(er) den genen van hen dien zij/
tsame(n)tlijc d(air)toe ordine(re)n sulle(n) Ende den ande(re)n sal houden/
yemant vand(en) vijff tafelen vand(en) heylegeest(en) voirs(creven) dien/
zij d(air)toe oic tsame(n)tlijc ordine(re)n sulle(n) tot behoef van hen/
ende ande(re)n legataris(e) ind(en) selve briev(en) en(de) rint(en) recht/
hebben(de) uuyt saken voirs(creven) Welke depositie als vo(r)e bij/
my vrouwe(n) van beloys en(de) den voirs(creven) executuers geschiet/
es bij believen(e) d(er) selv(er) legataris(e) en(de) elk(en) van hen opde/
navolgen(de) vorw(er)d(en) co(n)vencie(n) ende manie(re)n die deselve legatar(ise)/
en(de) elk van hen soe v(er)re hen dat aengaedt als nae/
verclaert wert geloeft hebbe(n) ende mits desen geloven/
tacht(er)volg(en)/
Ind(en) yerst(en) sulle(n) deselve brieve(n) d(air)aff als voe(r) den inve(n)tar(is)/
gemaect es en(de) oic seke(r) lotinghe(n) bij e(n)nig(en) van hen
//
int geheele vier jair lanc naistcomen(de) oic ond(er) de wet ende/
ind(er) came(re)n voirs(creven) mot(en) blive(n) tot behoef van vrouwe katlijne(n)/
van beloys voirs(creven) oft den hue(re)n voe(r) huer int(er)est en(de) recht/
van e(n)nig(en) rest(en) d(er) selver geheeld(er) rinte(n) voe(r) de aflivicheyt/
desselfs wilen m(er)tens v(er)schene(n) en(de) gevalle(n) alnoch ombetaelt/
wesen(de) en(de) uuytstaen(de) eer die van dair gehaelt oft and(er)s bijd(en)/
legataris(e) te henw(er)t geoge(n) sulle(n) moeg(en) wordd(en) om vand(en) selve(n)/
brieve(n) malcande(re)n gerief te doen(e) Soe wa(n)neer my vrouwe/
voirs(creven) de selve legatarise oft e(n)nich van hen des behoeven(de)/
soud(en) mog(en) wesen bij gemeyne(n) consente en(de) weten(e) d(er) selv(er)/
p(er)sone(n) en(de) elk(en) van hen int(er)est hebben(de) en(de) nad(en) vier jae(re)n/
voirs(creven) naestcomen(de) sulle(n) de legatarise ombelet van my vrouwe(n)/
oft den hue(re)n mog(en) voirts doen en(de) overcome(n) opde vueg(en)/
gelufte(n) en(de) conditie(n) nabescr(even) als hue(re)n raedt int gemeyne/
gedrag(en) sal ierst d(air) toe geroepe(n) die d(air) toe behoren/
Item es oic in des(en) bevorwert en(de) gelast den voirs(creven) legataris(e)/
en(de) elk(en) van hen soe v(er)re hen dat ae(n)gaet en(de) aen he(n)/
begeert van weg(en) my vrouwe(n) van beloys voirs(creven) als naeste/
erfgenaem(en) des voirs(creven) wijle(n) m(er)tens huers bruers en(de) den/
voirs(creven) executuers navolgen(de) der meyni(n)g(en) desselfs wile(n)/
m(er)tens hoe wel dat zoe breet in sijne(n) testame(n)te niet geexte(n)dee(r)t/
noch geruert en wort dat de voirs(creven) drie me(n)dicant(e) godsh(uyse)/
te weten(e) p(redic)kers? augustijne(n) en(de) mi(n)d(er)brue(dere)n bijd(en) selve(n) testame(n)tmak(er)/
in des(en) v(er)sien ind(er) mat(en) tselve testame(n)t dat uuytwijst en(de)/
elck van hen voe(r) de ziele desselfs wile(n) mertens en(de) sijne(n)/
[vacat] en(de) alle geloven(de) ziele(n) ende in/
r(e)compensien vand(en) voirs(creven) legatarise doen sullen op sijnen/
sterfdach oft d(air)omtrint den welk(en) was den xvi dach/
van m(er)te jairlijcx teuweg(en) dage(n) een jairgetijde met vigilien/
en(de) missen en(de) ande(r) behoirlike (com)memoratien en(de) sole(m)pniteit(en)/
doen nae d(er) usancien d(er) heilig(er) kerke(n) en(de) als dat betaempt/
doen(de) oic bidd(en) in hue(re)n rollen voir de ziele als zij/
van ande(re)n p(er)sone(n) gewoenlijc zijn te doen(e) soe v(er)re sij en(de)/
elck van hen deselve rinte(n) jairlijcx leve(re)nde en(de) heffen(de) sulle(n) wes(en)
//
Ende de voirs(creven) vijf heylegegeest(en) sulle(n) jairlijcx oic ind(en)/
name en(de) van weg(en) desselfs wilen m(er)tens en(de) voir zijn ziele/
en(de) sijnd(er) voirvorders en(de) vrind(en) als voire doen geve(n) in broode/
haring(en) oft ande(re)n p(ro)va(n)d(en) en(de) almoesen den arme(n) van hue(re)n/
p(ro)chien op s(in)[te] g(er)trud(en) avont oft op hue(re)n dach jairlijcx ind(en)/
merte te weten(e) als zij die rint(en) bue(re)n sullen en(de) gehaven/
hebbe(n) en(de) anders niet zoe v(er)re deselve rint(en) en(de) pe(n)ni(n)ghen/
d(air) van comen(de) In dien van tijde te tijde soud(en) mog(en) strecken(de)/
sijn om deselve p(ro)va(n)d(en) en(de) almoess(en) te doen(e) en(de) te beke(re)n/
als vo(r)e soe v(er)re dat elk(en) aengaet en(de) dat bove(n) alle ande(r)/
gewoe(n)lik(e) p(ro)va(n)d(en) dieme(n) sculdich soud(e) moeg(en) zijn te geven(e)/
Item tsiec gasthuys sal oic sculdich zijn tvoirs(creven) huer legaet/
te beke(re)n soe wa(n)neer dat jairlijcx in hue(re)n ha(n)d(en) come(n) sal/
wesen in lafeniss(e) en(de) ond(er)houde d(air) ermer lied(en) die ald(air)/
ind(en) beyairt ende eld(er)s ind(en) selve(n) godsh(uyse) dagelijcx ond(er)houd(en)/
word tot lafeniss(e) en(de) salich(eit) der ziele(n) diet gelat(en) hebbe(n)/
en(de) alle gelovege ziele(n) des behoeve(n)de It(em) sullen de voirs(creven)/
legatarise en(de) elck van hen huer nernstich(eit) ende diligen(cie) moten/
doen oft doen doen om die rint(en) jairlijcx inne te crigen(e)/
tot orber voirs(creven) opdat doenlijc zij/
Item de voirs(creven) legatarise ind(en) voirs(creven) testame(n)te begrepe(n) des(er)/
gemaect(er) rinte(n) aengaen(de) sulle(n) sculdich sijn soe v(er)re en(de) wa(n)neer/
zij ende elck van hen huer legaet jairlijcx opbueren(de) sulle(n)/
wesen en(de) anders niet huer diligen(cie) als vo(r)e gedaen hebben(de)/
te doen(e) en(de) hen te quiten(e) In des voirs(creven) steet nae huerer/
co(n)scie(n)tien en(de) nae de meyni(n)g(en) en(de) uuyt(er)st(en) wille desselfs/
wilen m(er)tens/
It(em) alle dese point(en) voirs(creven) en(de) elck van dien hebbe(n)/
de voirs(creven) legatarise ende elc va(n) hen ind(en) name als bove(n)/
voe(r) hen en(de) hue(re)n nacomeling(en) soe v(er)re hen dat aengaet/
bijd(en) p(er)sone(n) voirs(creven) van hue(re)nt weg(en) in des(en) geco(m)mitteert/
geloeft en(de) mits des(en) gelove(n) r(e)nu(n)cie(re)nde alle p(ri)vilegie(n) (et)c(etera)/
nae hue(re)n besten te acht(er)volgen(e) en(de) doen(e) acht(er)volg(en) elc/
int sijne ind(en) materie(n) voirs(creven) Ten wa(r)e dat merkelijc/
gebrec viele mits e(n)nig(en) ongevalle oft andersins van
//
betaling(e) d(er) rint(en) opde voirs(creven) stadt van thiene(n) bevesticht/
gebuert oft te geschieden(e) dwelc god verhued(en) wille Act(um)/
cor(am) p(re)dict(is) scabinis m(ar)cii xii/
Inve(n)tar(is) vand(en) ov(er)gelev(er)d(en) brieve(n) d(er) erfrinte(n) staen(de)/
opde stadt van thiene(n) d(air)van bove(n) me(n)tie gemaect/
es metgaders d(er) loting(en) en(de) geluft(en) In dien gebuert/
(et)c(etera) gelat(en) en(de) gemaict deselve rinte als vo(r)e bij/
m(er)ten(e) wilen oppe(n)dorp den legataris(e) voirs(creven)/
nae uuytwisen(e) sijns testaments/
Ende ierst eene(n) brief d(er) selver stadt van thiene(n) va(n)d(er)/
daet duysent vierhond(er)t en(de) twee opten vii[ten] dach van/
januar(io) d(air)mede deselve stadt bekint sculdich te zijne ja(n)ne/
van opp(endorp) zone wilen wouters van oppe(n)dorp drie pond(en)/
oudts goet en(de) ghinge te weten(e) xv(½) goud(en) pe(n)ning(en) geheete(n)/
torre d(er) mu(n)ten van loven(e) oft de werde d(air)af in ande(re)n/
goed(en) goude voir elk(en) vand(en) voirs(creven) pond(en) oudts gereeke(n)t/
vallen(de) half opt(en) xv[ten] dach van febr(uario) en(de) dand(er) helicht/
opten xv[ten] dach august(i) ond(er) segele(n) d(er)selv(er) stadt ende/
wile(n) vrouwe joha(n)ne hertoghi(n)ne van brabant/
Dese rinte voirs(creven) wert zijde xxxi rinsche gulden(en) tpont/
gerekent te twintich scelling(en) ende elk(en) scellinc te x/
stuv(er)s i pl(a)c luept elc pont x rinsche guld(en) vi st(uvers)/
ii pl(a)c(ken) maken de drie als vo(r)e xxxi rinscheguld(en) sulle(n)/
jairlijcx trecken en(de) opbue(re)n de drie ordene(n) te weten(e) de/
p(re)dicke(re)n thien r(insche) gulden(en) de augustijne(n) thien r(insche) guld(en)/
en(de) de mind(er)bruers xi r(insche) gulden(en) d(air)aff dat de selve/
mynd(er)brued(er)s jairlijcx die bij hen gehave(n) zijnde geven/
sulle(n) den vier buyten heylige(n)gheesten tot behoeff van/
hen ende den legatarisen van s(in)[te] machiels kercken/
voirs(creven) twintich stuv(er)s ende die hen mot(en) bevestigen genoech/
zijnde Dwelck de voirs(creven) he(re)n amelrijck de campo gardiaen
//
ende herman cuyl inden name ende vvan wegen desselfs/
co(n)vents geloeft hebbe(n) en(de) mits desen gelove(n) renu(n)ciere(re)nde/
alle p(ri)vilegien (et)c(etera) ende voir hue(re)n nacomers den vier buyte(n)/
tafelen en(de) den legatarisen van s(in)[te] machiels voirs(creven) oft dient/
hen believe(n) sal tacht(er)volg(en) ind(er) maten voirs(creven) alsoe dat/
hen genoech sal moege(n) wesen/
Item noch eene(n) ande(re)n brief bekint bijd(er) selv(er) selv(er) stadt onder/
zegelen als bove(n) ja(n)ne zone wijle(n) ghijsbrechts geheete(n)/
van over de vecht twintich schelli(n)g(en) groote(n) oudts goet/
ende ghinge erffelijker rinte(n) vallen(de) half opten xiiii[ten]/
dach februarii ende half xiiii augusti vand(er) daet xiiii[c]/
ende twee septima januarii Welke rinte jan van over/
de vecht wettelijck v(er)cocht heeft ja(n)ne van oppe(n)dorp van/
loven(e) a(n)no xiiii[c] ende ix xxvi m(ar)cii/
Dese rinte voirs(creven) sal jairlijcx getoge(n) ende opgebuert word(en)/
bijd(en) groote(n) heylige(n)gheeste(n) van s(in)[te] pet(er)s als hem in lote/
gevalle(n) des sal den selve(n) jairlijcx den ande(re)n legatarisen/
vand(en) buyte(n) heylige(n)gheesten en(de) van s(in)[te] machiels kercken/
geven vi st(uvers) ii pl(a)c(ken) erffelijck ende hen die bevestighen/
genoech zijnde dwelc de voirs(creven) raes van grave(n) en(de) gielis/
de vos als mo(m)boirs desselfs geloeft hebbe(n) voe(r) hen en(de)/
hue(re)n nacomers den voirs(creven) vier buyte(n) tafelen vand(en) heylige(n)/
gheeste(n) bynne(n) deser stadt ende den legatarisen van s(in)[te]/
voirs(creven) oft dient hen believe(n) sal tacht(er)volge(n) ende te doen/
acht(er)volgen bij hue(re)n clerck en(de) rintmeester ten tijde wesen(de)/
ind(er) maten voirs(creven) alsoe dat hen genoech sal moege(n) wesen/
Item noch eene(n) ande(re)n brief bekindt bijd(er) voirs(creven) stadt van/
thiene(n) janne van oppe(n)dorp sone wijlen wouters van thien/
schelling(en) g(roo)te tournosen oude goede ende ghingen erffelijk(er)/
rinte(n) vallen(de) half xxvii augusti ende half xxvii februar(ii)/
vand(er) daet xiiii[c] en(de) een novembr(is) die qui(n)ta
//
Item noch eene(n) ande(re)n brief d(air)mede deselve stadt bekindt/
sculdich te zijne willem(me) van duysborch wettich sone wijlen/
willems van thien schelling(en) g(roo)te tornoisen oude goet/
ende ghinge erffelijker rinte(n) vallen(de) half p(ri)ma ap(ri)lis ende/
half p(ri)ma octobr(is) vand(er) daet xiiii[c] ende een nove(m)br(is)/
die qui(n)ta Welcke rinte willem van duysborch v(er)cocht/
heeft ja(n)ne van oppendorp a(n)no xiiii[c] ende acht opten/
yersten dach van merte/
Dese twee brieve(n) voirs(creven) ende rinte d(er) selver sal jairlijcx/
trecken tsiec gasthuys van loven(e) staen(de) inde steenstrate/
des sal tselve gasthuys moete(n) betale(n) den vier buyten/
tafelen ende ande(re)n als vo(r)e jairlijcx vi stuv(er)s ii pl(a)c(ken)/
ove(re)nde van hue(re)n lote in des(en) Dwelc symon de/
decke(re) ind(en) name als vo(r)e geloeft heeft tacht(er)volgen alsoe/
dat hen genoech sal moege(n) wesen/
Item de navolgen(de) rinte(n) zijn gebleven der vier buyte(n)/
tafelen ind(er) loting(en) ende den legatarisen van s(in)[te]/
machiels te weten(e) den prochiaen den brueders van/
s(in)[te] machiels chore den regeerd(er)s van onser liever/
vrouwe(n) al reside(re)nde by(n)nen deser stadt om elken/
sijn part nae uuytwijsen(e) den testame(n)te desselfs wile(n)/
mertens dair van te volgen metgaders den gulden(en)/
van twintich stuv(er)s erffelijck aen de mynderbrueders/
ende xiii stuv(er)s een pl(a)c aen den groote(n) heylige(n)gheest/
van s(in)[te] pet(er)s ende tsiec gasthuys in hue(re)n legaten en(de)/
loting(en) in dien gebuert ove(re)nde als voirs(creven) steet om bij/
hen gehave(n) te wordde(n) ende in dien voirts te doene/
als zij ende elc van hen bevi(n)den sulle(n) behoe(re)nde/
Item noch eene(n) ande(re)n brief bekindt bijd(er) selver stadt/
ende ond(er) den zeghelen als bove(n) spreke(n)de van x s(chellingen)
//
groote(n) erffelijck vallen(de) half p(ri)ma junii ende half p(ri)ma/
decembr(is) ja(n)ne vand(er) dussen sone wijlen jans vand(er)/
daet xiiii[c] en(de) een nove(m)br(is) qui(n)ta ende naed(er)hant v(er)crege(n)/
bij ja(n)ne van oppe(n)dorp tege(n) den voirs(creven) ja(n)ne vander/
dussen a(n)no xiiii[c] en(de) x xiiii[a] in sproquil/
Item noch eene(n) ande(re)n brief bekindt bijd(er) selv(er) stadt/
en(de) onder den zegele(n) als bove(n) ja(n)ne van oppe(n)dorp/
zone wijle(n) wout(er)s van xv s(chellingen) g(roo)ten oudts goet en(de)/
ghinge vallen(de) half xv m(ar)tii en(de) [half] xv septembr(is) vand(er)/
daet xiiii[c] ende twee vii[a] januarii/
Item noch eene(n) brief bekint bijd(er) selv(er) stadt ond(er) segele(n)/
als voe(r) servasen geheete(n) boote zone natuerlijc amelrijcx/
boote x s(chellingen) g(roo)ten tournoise(n) oudts d(er) mu(n)ten sconi(n)cx van/
vranckrijck goet ende ghinge vallen(de) half viii martii/
ende half viii septembr(is) naemaels v(er)crege(n) tege(n) den/
selve(n) s(er)vase boote bij janne van oppendorp ind(en) jae(re)/
xiiii[c] ende xxii qui(n)ta decembr(is)/
Item noch eene(n) ande(re)n brief van x s(chellingen) g(roo)ten erfchijs en(de)/
rinte(n) bijd(er) selv(er) stadt bekindt diericken geheete(n) vetten/
ond(er) segele(n) als vo(r)e vallen(de) half xx daige in januario/
en(de) half xx julii vand(er) daet xiiii[c] en(de) xvi opten/
lesten dach van october Welcke rinten claes de vette/
en(de) katlijne zijn zust(er) wettig(er) kinde(re)n diericx wijle(n) de vette/
wettelijc v(er)cocht hebbe(n) ja(n)ne van oppe(n)dorp zone wijle(n)/
wout(er)s a(n)no xiiii[c] en(de) xxx viii septembr(is) xviii/
Item noch eene(n) ande(re)n brief d(air)mede de selve stadt ond(er)/
segele(n) als bove(n) bekindt sculdich te zijne berbelen geheete(n)/
halfhuys docht(er) naturlijc wijle(n) willems geheete(n) halfhuys/
vijff s(chellingen) g(roo)te(n) tournoise(n) der mu(n)ten sconi(n)cx van vranckrijck/
valle(n) half xviii julii ende half xviii januarii vand(er) daet/
xiiii[c] en(de) twee xviii januarii Welcke rinte de voirs(creven)
//
barbele wettelijck vercocht heeft janne van oppendorp/
a(n)no xiiii[c] ende xiii xviii januarii/
Item noch eene(n) ande(re)n brief bekindt bijd(er) selv(er) stadt ond(er)/
zeghele(n) als bove(n) ja(n)ne van oppendorp zone wijle(n) wout(er)s/
van x s(chellingen) groote(n) tournoise(n) oude goet en(de) ghinge erffelijcker/
rinten vallen(de) half opte(n) ii[ten] dach augusti ende half ii[a] febr(uarii)/
vand(er) daet xiiii[c] ende een nove(m)br(is) qui(n)ta/
Item noch eene(n) ande(re)n brief bekindt bijd(er) selver stadt ond(er)/
zegele(n) als bove(n) ja(n)ne van oppendorp sone wijle(n) wout(er)s/
x s(chellingen) g(roo)te(n) oude tournoise(n) goet en(de) ghinge erffelijck(er) rinte(n) vallen(de)/
half opte(n) xxiiii[te(n)] dach nove(m)br(is) ende half xxiiii may vand(er)/
daet xiiii[c] ende een qui(n)ta nove(m)br(is)/
Item noch eene(n) ande(re)n brief bijder selver stadt bekindt/
ond(er) segele(n) als bove(n) florijse wulappele(n) sone florijs van/
drie goude(n) pe(n)ninge(n) gheheete(n) torre en(de) drie viere(n)deele/
en(de) een half d(er) mu(n)te(n) van loven(e) goet en(de) ghinge make(n)/
v s(chellingen) jairlijc erffelijcke(r) rinte(n) half vallen(de) xv januarii en(de)/
half xv julii vand(er) daet xiiii[c] ende twee mens(is) julii/
die q? xv[ta] Welcke rinte florijs wulappele(n) wettelijc/
vercocht heeft ja(n)ne van oppendorp a(nn)[o] xiiii[c] en(de) xiiii ix aug(us)[ti]/
Item noch eene(n) ande(re)n brief der selve(r) stadt onder segele(n)/
als bove(n) d(air)mede zij bekindt heeft sculdich te zijne m(ar)griete(n)/
vand(en) bossche docht(er) wijlen henricx v s(chellingen) g(roo)te(n) oude goet/
ende ghinge erffel(ijcker) vallen(de) half opte(n) viii[ten] dach van/
meye ende half opte(n) viii[te(n)] dach van nove(m)ber vand(er) daet/
xiiii[c] ende twee vii[a] januarii Welcke rinte jan van/
digon en(de) m(ar)griete vand(en) bossche wettelijck v(er)cocht hebbe(n)/
ja(n)ne van opp(endorp) van loven(e) a(n)no xiiii[c] en(de) xiii vi junii
//
Item noch eene(n) ande(re)n brief bekindt bijd(er) voirs(creven) stadt/
van thiene(n) ond(er) segele(n) als bove(n) machtelde(n) wettig(e)/
docht(er) jans van gotsenhove(n) ende hue(re)n nacomeling(en)/
v s(chellingen) g(roo)te(n) oude goet en(de) ghinge erffel(ijcker) rint(en) vallen(de) half/
xxvi septembr(is) ende half xxvi m(ar)tii vand(er) daet xiiii[c]/
ende een qui(n)ta nove(m)br(is)/
Item noch eene(n) ande(re)n brief d(air)mede deselve stadt sculdich/
es te zijne ond(er) zegele(n) als bove(n) m(ar)griete(n) wettige docht(er)/
mathijs de mu(n)te(re) huysvr(ouwe) henricx de tilia en(de) hue(r) nacomel(ingen)/
vii s(chellingen) ende vii d(enieren) erffel(ijck) vallen(de) half vii[a] octobr(is) ende/
half vii ap(ri)lis vand(er) daet xiiii[c] en(de) een qui(n)ta nove(m)br(is)/
Item noch eene(n) ande(re)n brief d(air)mede deselve stadt ond(er)/
segele(n) als bove(n) bekindt sculdich te zijne he(n)ricken/
wettich sone henricx wijlen vand(er) lynden ende zijn/
nacomeling(en) v s(chellingen) g(roo)te(n) tournoise(n) oude goet en(de) ghinge/
erffel(ijcker) rinte(n) vallen(de) jairlijcx half p(ri)ma octobr(is) ende/
half p(ri)ma aprilis vand(er) daet xiiii[c] en(de) een qui(n)ta nove(m)br(is)/
Item vrouwe katlijne van oppe(n)dorp voirs(creven) heeft beg(er)t/
ende es hue(r) meyni(n)g(e) dat die vijf pl(a)c(ken) ove(re)nde bove(n)/
de voirs(creven) makinge in alsoe v(er)re het soe zij en(de) bevonde(n)/
wordt volge(n) sulle(n) der kercke(n) van s(in)[te] machiels totte(n)/
love van ons(er) liever vrouwe(n) die men ald(air) des maendaigs/
alle jae(re) dair doende es des avonts/
Item de p(ar)tien vand(en) voirs(creven) legatarijse die de rinte(n)/
voirs(creven) in hue(re)n loting(en) oft ov(er)comen gevallen zijn/
oft souden moege(n) vallen sulle(n) moege(n) nemen/
auctentijcke(n) vidim[(us)] uuyten selve(n) pri(n)cipale(n) brieve(n)/
ten coste des bege(re)nde op dat hen belieft Cor(am)/
eisd(em) scabinis buetsele vynck martii xii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Add. 1
Date: 1492-03-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-18 by fernand BERTRAND
H(ier)af es een vid(imus)/
gemaict onder/
der stat segele/
voe(r) de drie ordene(n)/
en(de) geg(even) he(re)n jacoppe/
procur(eur) vande(n)/
goidsh(uyse) vande(n) aug(ustijnen)/
aug(usti) ix a(nn)[o] xci
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Add. 2
Date: 1491-03-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-18 by fernand BERTRAND
H(ier)af es een vidim[(us)]/
auctentijck ond(er) den/
zegele de proefst/
en(de) collegie kercke(n)/
b(ea)te marie geervlieten(sis)/
triaecten(sis) dioc(esis) va(n)d(er)/
daet xiiii[c] en(de) xiiii/
febr(uarii) xxiiii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters