SAL7384, Act: R°409.1-V°410.1 (745 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°409.1-V°410.1  
Act
Date: 1491-03-12

Transcription

2020-07-30 by fernand BERTRAND
Wij jan van buetsele en arndt vynck scepen(en) d(er) stadt/
van loven(e) doen condt kinlijc eene(n) yegelijcke(n) die dese/
l(ette)ren sullen sien oft ho(r)en lesen dat opd(en) dach van heden/
datu(m) van desen comen sijn en(de) gestaen in prope(re)n p(er)soene/
voir ons de eerw(eer)dighe hee(re)n en(de) goed(en) ma(n)nen nae bescr(even)/
he(re)n claes zas p(ri)oer en(de) henr(ic) van velpe p(ri)este(re)n r(e)ligieuse/
des godshuys en(de) co(n)vents vand(en) p(re)dike(re)n bruer amelrijc/
de campo gardiaen en(de) h(er)man cuyl prieste(re)n religieuse des/
godshuys en(de) co(n)vents vand(en) mynd(er)brue(dere)n h(er) jacop emondts/
en(de) jan maesman p(ri)este(re)n religieuse des godshuys en(de) co(n)vents/
vand(en) augustijne(n) raes van grave(n) en(de) gielis de vos als/
mo(m)boirs vand(en) g(roo)ten heylige(n)gheeste van s(in)[te] pet(er)s de/
selve raes reyne(r) wijtfliet jan hallema(n) en(de) henr(ic)/
van nijvele als mo(m)boirs en(de) heylegeestmeest(er)s vand(er)/
tafelen vand(en) heylege(n)geeste van s(in)[te] machiels jan vand(en)/
heetvelde en(de) denijs laukens als heylegegeestmeesters/
vand(er) tafelen vand(en) heylige(n)gheeste van s(in)[te] g(er)truyd(en) h(er)man/
yeven als mo(m)boir d(er) tafelen vand(en) heylege(n)geeste van/
s(in)[t] jacops opde biest pet(er) vand(er) dijlen en(de) jan de/
becke(re) als mo(m)boirs vand(en) heylege(n)gheeste van s(in)[te] qui(n)tens/
symon de decke(re) als clerc en(de) rintmeest(er) vand(en) g(roo)ten/
gasthuyse h(er) hector pauwels priest(er) procur(eur) voirgenger/
en(de) inheffe(r) d(er) rinten en(de) goed(en) des prochiae(n)s en(de) capellane(n)/
d(er) kercke(n) van s(in)[te] machiels ind(en) name d(er) selver wille(m) tybe/
jan va(n)d(er) veken(en) als bruers en(de) regeerd(er)s vand(er) bruerscap va(n) s(in)[te]/
machiels chore jan nijs en(de) jan wout(er)s als r(e)geerd(er) van ons(er)/
liev(er) vrouwe(n) ind(er) selv(er) kercken van s(in)[te] machiels te weten(e)/
elc van hen ind(en) name en(de) van weg(en) d(er) godsh(uys) tafele(n) vand(en)/
heyleg(en)geesten en(de) ande(re)n plaetsen voirs(creven) bynne(n) des(er) stadt/
reside(re)nde r(e)nu(n)cie(re)nde alle p(ri)vileg(ien) d(er) eerw(eer)dig(er) univ(er)siteyt van/
loven(e) en(de) alle(n) ande(re)n exemptien en(de) p(ri)vilegien die zij oft/
e(n)nich van hen tot hue(r) baten soud(en) moeg(en) nemen/
En(de) hebbe(n) gekint en(de) geled(en) en(de) mits des(en) kynne(n) en(de) lijd(en)/
elc van hen soe v(er)re hen dat aengaet dat hen bij/
vrouwe(n) ka(theri)[nen] van opp(endorp) wettige medegeselli(n)ne he(re)n jans van
//
beloys ridd(er) en(de) oic bijd(en) eerw(eer)dig(en) hee(re) en(de) meeste(r) meeste(re)n/
ja(n)ne de mo(n)tib[(us)] meest(er) ind(er) godh(eit) meeste(re)n b(er)telmeeuse kyp/
will(el)mu(m) clueting(en) als executuers vand(en) testame(n)te en(de) uterste(n)/
wille m(er)tens wijlen van opp(endorp) bruer d(er) voirs(creven) vrouwe(n) ka(theri)[nen]/
schiltbuertich en(de) ingeseten(en) poirte(r) van des(er) stadt ov(er)gelev(er)t/
sijn en(de) ontfang(en) hebben tsame(n) en(de) elc van hen soe v(er)re/
hen dat aengaet alle en(de) yegewelcke alsulk(en) br(ieven) van/
alsulke(n) erfrinte(n) spreken(de) opde stadt van thiene(n) in/
schelli(n)gen pond(en) oudts en(de) ande(re)n pe(n)ni(n)g(en) weert zijnde/
jairlijcx en(de) erflijck hond(er)t en(de) twee rinschegul(den) te xx st(uvers)/
tstuck als deselve merten wijlen van opp(endorp) de(n) voirs(creven)/
legataris(en) elcke(n) voe(r) sijn part in sijne(n) testame(n)te ende/
ut(er)sten wille d(air)af gelaten en(de) gemaict heeft ind(en) jae(re)/
nege(n)tich lestled(en) xiiii martii stilo leodien(sis) d(air) no(ta)r(is) aff/
was h(er) lod(ewijc) roekeloes p(ri)est(er) nae uutwisen(e) desselfs testam(en)ts/
kynnen(de) de voirs(creven) leg(ata)r(isen) en(de) elc van hen als bove(n) hen/
d(air) van genoech geschiet en(de) voldaen te sijne en(de) dat/
mits der depositien vand(en) selve(n) br(ieven) d(er) geheeld(er) rint(en)/
voirs(creven) d(air) aff bij my vrouwe(n) en(de) dexecutuers voirs(creven) ged(aen)/
ond(er) wet van des(er) stadt op dierste came(r) nae uuytwisen(e)/
van reg(ist)re(n) ald(air) tot der selv(er) legataris(en) behoef en(de) elc van/
hen bij hue(re)r alder co(n)sente Scelden(de) alsoe de voirs(creven)/
vrouwe ka(theri)[ne] en(de) executuers in des(en) volcomelik(e) q(ui)te/
Geloven(de) oic voire hen en(de) hue(re)n nacomers de voirs(creven)/
vrouwe noch executuers uuyt saken van des(en) nu(m)mermeer/
aen te spreken(e) noch te moeyen(e) noch gheene(n) van hen/
in eghene(n) rechten geestelijck noch werlijck mair in/
desen warant te zijne tegen eenen yeghelijck(en) als dat/
hen genoech sal moegen wesen Des ter kynnessen/
hebben wij jan van buetsele en(de) arndt vyncke/
voirs(creven) onse scepen(en) segele dese l(ette)ren doen aenhanghen/
opten xii dach van merte int jair duysent/
vierhondert en(de) neghentich nae scriven(e) shoofs van/
brabant martii xii
//
H(ier) nae volcht dbeginsel en(de) clausele/
vand(en) testame(n)te desselfs wijlen m(er)tens d(air) van/
boven me(n)tie gemaect es den voirs(creven)/
legataris(en) aengaen(de) geextraheert uuyte(n)/
principalen testamente/
Ind(en) name ons hee(re)n jhe(s)u (christ)i amen Bij desen tegewoirdig(en)/
openbaren instrume(n)te zijn condt en(de) kinlijc alle mensche(n)/
dat ind(en) jae(re) d(er) gebuerte(n) ons hee(re)n jhe(s)u (christ)i duysent/
vierhondert en(de) negentich d(er) achtst(er) indictien opd(en) xiiii[te(n)]/
dach d(er) maent van merte nae der noene(n) omtrint vesp(er)tijde/
ons ald(er) heylichste(n) vad(er)s in gode hee(re)n innoce(n)tii bijd(er) goddelijk(er)/
genaden achtste paus van dien name in zijne(n) sesten/
jaer in tegewoirdicheyd(en) van my notar(is) openbair en(de)/
der getuyge(n) nae bescreve(n) d(air)toe geroepe(n) en(de) sund(er)linge gebed(en)/
es geweest de eerbae(re) bescheyd(en) en(de) voirsienige(n) schilt/
boertich man m(er)ten van oppe(n)dorp ingeseten(e) en(de) doent(er)tijt/
ov(er)borg(er)meester der stadt van loeven(e) des busdo(m)me van/
luydick wel mechtich zijnde zijnd(er) versta(n)niss(en) memorie(n)/
en(de) zijnd(er) zi(n)nen (et)c(etera) En(de) heeft onder dande(re) int selve/
zijn testame(n)t gemaict een clausele luyden(de) aldus/
Item maict en(de) laet de selve m(er)ten testamentmake(r) alsulke(n)/
erfrinten als hij seyde dat hij heeft opde stadt van/
thiene(n) in s(chillingen) ende d(enieren) weert zijnde jairlijcx hondert/
en(de) twee r(insche) g(ulden) te xx st(uvers) tstuck te weten(e) die thien/
r(insche) g(ulden) d(air)af den heyligengheest van s(in)[te] machiels voirs(creven)/
jairlijcx en(de) erflijck te houden en(de) te besitten Item/
den heylige(n)gheest van s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) thien r(insche) g(ulden)
//
jairlijcx dairaff Item den heylige(n)gheest van s(in)[t] jacops/
op die biest insgelijcx thien r(insche) g(ulden) Item der tafele(n)/
vand(en) heylige(n)gheest van s(in)[te] qui(n)tens te loeven(e) thien r(insche) g(ulden)/
d(air)aff ende den heylige(n)gheest van s(in)[te] g(er)truyd(en) te loeven(e)/
oic thien r(insche) gul(den) jairlijcx d(air)aff It(em) den groote(n) gasthuyse/
te loeven(e) insgelijcx thien r(insche) gul(den) d(air)aff Item den drie/
clooste(re)n bynne(n) loeven(e) te weten(e) p(re)dickare(n) augustijne(n) en(de)/
mind(er)bruede(re)n elcke(n) van dien thien r(insche) gul(den) jairlijcx/
Item tot s(in)[te] machiels choore te hulpe(n) vier r(insche) g(ulden) vand(er)/
selver rinte Item ons(er) liev(er) vrouwen ind(er) selv(er) kercke/
van s(in)[te] machiels tot hue(re)n dienste te hulpe(n) en(de) tot hue(re)n/
love oic vier r(insche) gul(den) jairlijcx Item tot desselfs testame(n)tuers/
jair getijde(n) jairlijcx te doene bijd(en) prochiaen en(de) capellane(n)/
ind(er) selver kercken van s(in)[te] machiels eene(n) r(insche) gul(den) erflijck/
vand(er) selv(er) voirs(creven) rinte ende dand(er) drie r(insche) guld(en) wilt/
en(de) beg(eer)t hij jairlijcx en(de) erffl(ijck) opd(en) van zijne(n) jairgetijd(en)/
bijd(en) heylige(n)gheestmeeste(re)n van s(in)[te] machiels den armen/
gedeylt te hebben Dit geschiede en(de) was gedaen/
te loeven(e) ten huyse en(de) woeni(n)g(e) des voirs(creven) testatuers (et)c(etera)/
d(air) bij en(de) ov(er) wae(re)n de voirsienige(n) en(de) discrete(n) ma(n)nen/
meest(er) jan godefridi van wemeldinghen licenciaet ind(en)/
geestelijcke(n) rechte(n) des crisdo(m)me van utricht h(er) m(er)ten/
perlijck prieste(r) des crisdo(m)me van luydicke als getuge(n)/
d(air)toe geroepe(n) sund(er)ling(e) en(de) gebeden Ende ond(er) geteekent/
bij hee(re)n lod(ewijx) roekeloos no(ta)r(is) auctoritate imp(er)iali
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters