SAL7384, Act: R°419.2-V°419.1 (758 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°419.2-V°419.1  
Act
Date: 1491-03-22

Transcription

2020-07-17 by fernand BERTRAND
Want jan hubrechts als poirte(r) van des(er) stadt/
geleydt sijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich/
gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
van nyvele soe wair die gelegen sijn hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r) van/
cumptich oft zijne(n) stadhoude(r) [ts(in)te pet(er)s vissenake] alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ontslaen en(de)/
afdoen alsulke(n) rastement en(de) co(m)meri(n)ge als e(n)nige/
ond(er) hem hadd(en) doen doen op vijff rinsgulden(en)/
die henrick laureys sculdich was van twee/
p(er)den zed(er)t den selve(n) beleyde bijd(en) selve(n) va(n) nyvele
//
den selve(n) henr(icke) laureys vercocht en(de) voirt/
deselve pe(n)ninge hem doen leve(re)n en(de) den voirs(creven)/
ja(n)ne van nyvele den voirs(creven) henricke laureys/
en(de) ande(re) die de voirs(creven) co(m)meringe hadd(en) doen/
doen dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen besceyd(en)/
oft zij hen dair tegen hadde(n) wille(n) oppone(re)n/
Aldair sij op heden als ten verstreken(en) daige/
nyet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wege(n) den voirs(creven) geleydden altijt compa/
re(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rescripte willems van/
vlasselair stadhoud(er)s smeyers van cumptich/
gebleken heeft de voirs(creven) leveringe ende dach/
besceydinge gesciet te sijne gewesen hebben/
voir een vonnesse Wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten/
opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In/
scampno martii xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters