SAL7384, Act: R°439.2 (794 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°439.2  
Act
Date: 1491-04-08

Transcription

2020-09-06 by fernand BERTRAND
Vand(en) versueck gedaen bij mychiele derveau als porte(r)/
van des(er) stadt opden meye(r) vand(en) hulpe(n) om costeloes/
gerestitueert te hebben navolgen(de) drie versueckbr(ieven)/
vand(er) stadt dairaff aend(en) selve(n) meye(r) gescr(even) een/
merie den selve(n) poirte(r) toebehoiren(de) ende bijd(en) voirs(creven)/
meye(r) afgepant te voirde(r) want hij was bereet den/
meye(r) voirs(creven) tantw(er)d(en) op alsulk(en) eysch als hij op he(m)/
soude willen doen t(er) plaetsen dair dat navolgen(de)/
sijnd(er) porterien recht behoirde Dwelck was inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) ende/
tgewijsde te voldoene dairop de meye(r) sustineerde/
ger(en)voyeert te wordd(en) ende dat de kynnesse behoirde/
van des(en) inde banck t(er) hulpen d(air)ond(er) dat gebuert/
was te voird(er) want hij boot te bewijsen twee pointe(n)/
deen dat de poirt(er) van des(en) in calangien gesteken/
was voir ende eer hij de vrijheyd(en) vand(er) porterien/
aengenome(n) hadde Ten ande(re)n male al hadde hij/
poirte(r) geweest des neen soe hadde hij nochtan ind(er)/
gelueften dairaff bij he(m) gedaen ger(e)nu(n)cieert sijnd(er)/
porterien Dair tegen de poirte(r) dat ontkynnen(de)/
beg(er)de ende versocht de kynnesse van des(en) te come(n)/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) en(de)/
dat hij t(er) stont voir al gerestitueert soude wordd(en)/
costeloes van sijnd(er) beesten soe dat hij ongepant/
te hove comen mochte Es geappointeert dat/
den poirte(r) t(er)stont costeloes restitucie gebue(re)n sall/
van sijnd(er) beesten op cautie juratoir die hij in/
smeyers hande(n) doen sal om h(ier)aff rechts te plege(n)/
t(er) plaetsen d(air)men bevi(n)den sal dat behoirt ende/
tgewijsde te voldoen(e) Ende dat vand(en) versueck/
van re(n)voye wed(er) dat sculdich es te gescieden/
oft nyet partien compare(re)n sullen op in dond(er)daige/
naistcomen(de) inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loven(e)/
en(de) trecht in dien ald(air) v(er)wachte(n) en(de) h(ier)op sal v(er)smelte(n) de/
clachte die de poirte(r) opde(n) meye(r) ged(aen) heeft cor(am) hove burg(imagistr)[o]/
pulle (con)s(iliari)[o] et plu(r)ib(us) aliis aprilis viii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters