SAL7384, Act: R°440.3-V°440.1 (798 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°440.3-V°440.1  
Act
Date: 1491-04-08

Transcription

2020-09-15 by fernand BERTRAND
Vanden stoote questien ende gescille wesen(de) tussche(n) joese van/
oerbeke ende herma(n)ne yeven als heyligegeestmeesters van s(in)[t]/
jacops opde biest ind(en) name vand(en) selve(n) heylige(n)gheeste ter/
eend(er) ende will(em)me(n) vand(en) velde willem(me) thijs voir janne/
hezelmans en(de) vaese hezelmans [voir] hen en(de) hue(re)n medeplege(re)n/
dien dit niet hen aencleeft absent sijnde die sij hier inne/
gelove(n) te v(er)vange(n) t(er) ande(re) om der hueri(n)g(en) wille vanden/
beemden gelege(n) inde p(ro)chie van haecht en(de) ond(er) werchte(r) geheete(n)/
den berendonc wilen toebehoren(de) janne lobbe [den] voirs(creven) heylige(n)/
geeste toebehoiren(de) d(air) inne p(ar)tien differeerde(n) ierst ind(en) t(er)mijn/
vand(en) hueri(n)gen want de heyligeestmeest(er)s hielde(n) dien alnoch/
te due(re)n van halfm(er)te lestled(en) twee jair naevolgen(de) den/
cyrograve d(air)aff gemaect d(air) mede jan vand(en) velde die a(n)no/
lxxx xii nove(m)br(is) huerde den t(er)mijn van xii jae(re)n ingaen(de)/
ind(en) jae(re) van lxxx te halfm(er)te en(de) de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie als/
erfgename(n) des voirs(creven) jans wilen vand(en) velde hielde(n) dat die/
hueri(n)ge niet lang(er) en was dan ix jaer en(de) dat d(air)op dit/
voirleden jaer de(n) beemdt was blive(n) liggen(de) tusschen beyde/
Ten ande(re)n male int cortsel dat de erfgename(n) vanden
//
huerlinc meynde(n) te hebben vanden schaden die sij seyden/
geleden te hebben aende selve beemde die sij ten tijde vand(en)/
orloge(n) niet en hadden moege(n) etten noch gebruyken ende/
and(er)ssins en(de) des allen dien t(er) eend(er) oft and(er) sijden aencleeft/
van costen lasten co(m)me(re)n en(de) schaden die de heyligeest[meest(er)s] hadde(n)/
moete(n) drage(n) om de goed(en) te bescudde(n) die sij voir de/
co(m)me(re)n d(air) uutgaen(de) inden voirleden jae(re)n van lxxxix/
en(de) xc verschene(n) nyet uuytgewonne(n) en soude(n) werdden en(de)/
dair voir swaer gelt hadde(n) moete(n) betale(n) en(de) men de(n) heyl(igeestmeesters)/
met lichte(n) gelde soude willen cuelen dair de huerlinge/
schuldich wae(re)n soe sij hielde(n) de co(m)me(re)n aftedoen(e) in afslage/
van hue(re)r hue(re)n hebben hen deselve p(ar)tien gesubmitteert in/
segge(re)n van rechte Te weten(e) de ierste p(ar)tie in ghijsbrechte/
vilters en(de) henr(icke) hanckart en(de) de voirs(creven) ande(r) p(ar)tie in/
arnde van hove borg(er)meest(er) en(de) vrancke(n) de sluyte(re) in/
sulk(er) voegen dat elck p(ar)tie sijn meyni(n)ge in des(en) dienen(de)/
tot sijne(n) voirneme(n) in gescrifte over geven sal den segg(er)s/
vand(er) wed(er)p(ar)tie(n) tussche(n) dit en(de) maendach naistcomen(de) mett(er)/
zonne(n) en(de) elck sal uuyt des and(er)s ov(er)geg(even) meyni(n)ge t(er)/
stont neme(n) moege(n) copie en(de) d(air) op oick sijn antw(er)de oick/
ov(er)geve(n) bynne(n) vier dage(n) d(air) nae en(de) die ov(er)hebben(de) sulle(n)/
de segg(er)s hue(r) eendrachtige uuytsprake van rechte d(air) op/
doen opdat sijs eens sijn oft and(er)s d(air)toe neme(n) meeste(re)n/
janne van turnhout doctoir ind(en) rechte die sijn uutsprake/
doen sal en(de) al bynne(n) acht dage(n) d(air) nae Promitt(entes) rat(um)/
Ende oft e(n)nig(er) p(ar)tien segg(er) gebrake and(ere) in die stat te neme(n)/
cor(am) duffle buetsele april(is) viii /
Addendum#/
Iudoc(us) non interf(uit)/
sed alii promis(eru)nt/
p(ro)sta(r)e ad mo(nicionem) cor(am)/
eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters