SAL7384, Act: R°446.1 (804 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°446.1  
Act
Date: 1491-04-12

Transcription

2020-09-04 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecomen voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(e) tusschen janne van oevele en(de) sijne(n) medeplege(r)/
t(er) eenre en(de) henr(icke) bilien dien deselve jan beclaeght/
hadde t(er) ande(r) zijd(en) Aldair de voirs(creven) jan te kenne(n)/
gaff hoe dat hier voirmaels de voirs(creven) henr(ick) bilien/
tegen hem en(de) zijne(n) voirs(creven) medeplege(r) gecocht hadde/
zeke(re) wijne(n) t(er) so(m)men van vijftich amen geloven(de)/
dair van de vate(n) d(air)inne deselve wijne inne wae(re)n/
den voirs(creven) v(er)coep(er)s wed(er) te geven(e) Dwelck hij nyet/
gedaen en hadde ende opdat de voirs(creven) henrick dat/
ontki(n)nen woude soe gave(n) zij hem dat tot gode/
ende ten heyligen oft de voirs(creven) jan p(rese)nteerde dat/
selve te doen(e) seggen(de) deselve jan in alsoe verre/
de voirs(creven) henrick dien eedt niet en dade en(de) de/
voirs(creven) jan dien volquame dat hij hem voir de/
voirs(creven) vaten betalen soud(e) acht rinssche gulden(en)/
oft alsoe vele als goede ma(n)nen die taxe(re)n soude(n)/
hen des verstaen(de) Dair tegen de voirs(creven) henrick/
compare(re)nde bij willem(me) van lele als procur(eur) in/
zijne(n) name soe heeft deselve procur(eur) begheert dach/
om d(air)op te antweerden(e) ende om met zijne(n) meest(er)/
in desen te beraden Dwelck de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie/
t(er) stont gescudt heeft seggen(de) want op heden was/
een vry jairgedinge ons genad(ichs) he(re)n en(de) op richten(en)/
dach dat hij sculdich soude sijn nad(en) oude(n) ond(er)houden(e)/
van rechte selve in p(er)soene tantweerden(e) oft d(air)van/
v(er)steken te zijne Dair tegen de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie/
sustineerde de (contra)rie (et)c(etera) Es gewesen t(er) manissen/
smeyers bijde(n) scepen(en) in alsoe v(er)re de voirs(creven)/
henr(ick) bilien niet en antweerde selve in p(er)soene/
voe(r) den opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) opde/
aensprake en(de) conclusien van sijnd(er) wed(er)p(ar)tien/
dat de selve sijn wed(er)p(ar)tie hem van zijne(n) eyssche/
voirs(creven) verreyct soude hebben t(er) taxatien ende/
estimatien altijt vand(en) vaten dair questie aff es/
van goede(n) ma(n)nen hen des verstaen(de) In sca(m)pno/
aprilis xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters