SAL7384, Act: R°462.2 (831 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°462.2  
Act
Date: 1491-04-23

Transcription

2020-09-24 by fernand BERTRAND
Item matheeus van hoeb(er)ge wonen(de) te libbeke/
heeft geloeft denijse van oud(er)ghem vier ende/
eene(n) halve(n) rinsguld(en) te xx stuv(er)s tstuck deen hellicht/
d(air)af te sinxen(en) naistcomen(de) oft ombegrepen xiiii/
nachte(n) d(air)nae ende dand(er) hellicht te loven(e) kermesse/
d(air)nae te betalen(e) quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] Met conditien oft de/
voirs(creven) matheeus den yerste(n) t(er)mijn lyet ov(er)gaen sond(er)/
betalen dat dan al gevalle(n) sal sijn cor(am) lyefkenrode/
buetsele aprilis xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters