SAL7384, Act: R°464.1-R°465.1 (834 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°464.1-R°465.1  
Act
Date: 1491-04-25

Transcription

2020-10-08 by fernand BERTRAND
Item pet(er) meyenbosch sone wijlen henricx van outurnhout in p(rese)ntia/
heeft genome(n) tegen claese de kersmaker als man en(de) mo(m)bour/
joffr(ouwen) g(er)trud(en) wittemans sijns wijfs hue(r) hoff tot ov(er)loe geleg(en)/
mette(n) huysen schue(re)n en(de) stalle(n) d(air)op staen(de) mette(n) wi(n)nen(de) land(en)/
beemd(en) bog(ar)den ende weyen [dair] toe horen(de) en(de) hue(re)n ande(re)n toe/
behoirte(n) gelijc ende in ald(er) manie(re)n jan de muyse(n) dat/
eene(n) t(er)mijn van jae(re)n gehoud(en) en(de) beseten heeft te houden(e)/
te hebben(e) te wi(n)nen(e) en(de) te bedriven(e) van inganck meye/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n d(air)nae volgen(de)/
Te weten(e) de voirs(creven) wynnen(de) lande ten voirs(creven) hove behoren(de)/
t(er) recht(er) helicht wynni(n)g(en) en(de) alsoe men d(air)omtrint op en(de)/
neder sculdich en(de) gewoenlic es van doen(e) en(de) de wi(n)ne/
es sculdich de voirs(creven) vruchte(n) tot sijne(n) coste en(de) laste aff/
te doene ind(en) bant te leveren(e) ende voirt in schue(re) te/
vueren(e) ende te tasse(n)ne des voirs(creven) claes deel en(de) altoes/
dat ierste voed(er) voir claesen dies [es] vorw(er)de dat claes/
d(air)toe eene(n) cnape oft man sal stelle(n) die de bande(n) sal/
hulpe(n) leggen ende d(air)toe de vruchten al hulpen/
indoen dies sal de wynne den voirs(creven) cnape den/
montcost geven ende claes de dachue(re)n betale(n)/
Item alle de vruchten die van claes helicht come(n)/
sulle(n) die sal de voirs(creven) wy(n)ne te loven(e) moete(n)/
vue(re)n ende levere(n) tot zijne(n) laste tot claes voirs(creven)/
dies sal de wynne den montcost hebben en(de)/
de perd(en) hoy ende stroo Item voe(r) de voirs(creven)/
beempd(en) ende weyden totten voirs(creven) hove behoren(de)/
sal de wynne jairlijcx gheven en(de) betalen altijt/
te s(in)[te] mertensmisse xviii peters te xviii stuvers/
stuck dies es vorwerde dat de voirs(creven) wynne/
bynnen hebben sal sonder inde helicht wi(n)ninghe/
te comen(e) een bloexken wy(n)nents lants groot/
omtrint een dachmael geleg(en) voir de poirte va(n)d(en)/
voirs(creven) hove Item es voirs(creven) voirwerde dat die
//
voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) wy(n)nende lande jairlijcx wel en(de)/
loffelijc sal moeten wynne(n) en(de) bedriven te weten(e) den/
roggen(en) aert op vier tijdege vore(n) den even(en) aert op twe/
tijdege vore(n) en(de) den gersten op drie vore(n) d(air)aff hij ten/
minsten alle jae(re) sal moeten sayen een boend(er) tarwen/
en(de) twee boend(er) gerst(en) en(de) alle drie de aerde(n) laten tot/
sijnen afsceyd(en) soe hij die tsijnen aencomen bevi(n)d(en) sal/
en(de) de beemd(en) en(de) weyen oic laten soe hij die bevind(en) sal/
het sij land(en) beemd(en) [oft] eeusselen besayt oft ombesayt v(er)maect/
oft o(n)vermaect en(de) een yegelijc porceel van land(en) met/
alsulk(en) saye besayt als hijt besayt vind(en) sal Item de/
wy(n)ne sal jairlijcx de beemd(en) vand(en) voirs(creven) hove te sijne(n)/
coste moete(n) slippe(n) en(de) die grechte(n) ruymen ende die elst/
hochte(n) ende and(er) hout d(air)in staen(de) ruyme(n) en(de) afhouden/
Dies sal de voirs(creven) claes hem eene(n) werkman d(air)toe/
doen alle jae(re) drie dage lanc dies sal de wy(n)ne den/
montcost gheven Item es vorwerde dat die voirs(creven)/
claes sal voir uuyt hebben tfruyt jairlijcx wassen(de) in/
eene(n) hoff geheeten den stechoff d(air)teg(en) sal de voirs(creven)/
wyn hebben een hofken geheete(n) tfrouwe(n) hofken/
Ende den groote(n) boeg(ar)t acht(er) de schue(re) geleg(en) d(air)aff/
sal de voirs(creven) claes hebbe(n) deen helicht vand(en) fruyte/
en(de) de wyne dand(er) helicht en(de) die sulle(n) sij te gelike(n)/
coste doen lesen en(de) afdoen Dies sal de wyne des/
voirs(creven) claes deel het sij dat hijt vercoopt oft behoudt/
en(de) oic vand(en) voirs(creven) stechove te loven(e) moete(n) leveren/
tot zijne(n) laste Item de voirs(creven) wy(n)ne sal jairlijcx/
moeten mergelen twee boend(er) lants te minsten dair/
dbest dient dies sal de voirs(creven) claes den mergele/
d(air)aff doen steke(n) tot sijne(n) coste en(de) die wy(n)ne saelt/
voirt opt lant moten vuere(n) te sijne(n) laste Item de/
voirs(creven) claes sal den voirs(creven) wi(n)ne jairlijcx geven v elle(n)/
wullens lakens tot eene(n) tabbarde van levereyd(e) oft/
vijf lichte guld(en) van x stuv(er)s stuck d(air)voe(r) dwelck
//
hem d(air)aff best gelieven sal dies sal de wi(n)ne hem jairlijcx/
met sijne(n) wagen(en) ende p(er)den vijf dage kerweyen dairt/
hem believe(n) sal Item oftmen int voirs(creven) hoff behoefde te decken(e)/
oft te plecken(e) d(air)toe sal de voirs(creven) wy(n)ne leveren den/
leem ende wallem d(air)toe gaende dies sal claes voirs(creven)/
betale(n) de dachue(re)n ende de wy(n)ne den montcost Item/
oftmen ae(n) die ande(r) huyse vand(en) voirs(creven) hove behoefde te/
decken(e) met tiechelen oft oic e(n)nige metsselrie van sulde(re)n/
oft van wand(en) te plecken(e) van oude(n) werke d(air)aff sal/
de wi(n)ne die tiegelen de steene calc en(de) leem d(air)toe sal/
moten halen sonde(r) claes cost Item de wynne sal/
claesen jairlijcx moete(n) geven te paessche(n) een goet vet lam/
Item de voirs(creven) claes en(de) de voirs(creven) wi(n)ne sulle(n) jairlijcx/
moeten coope(n) viertich ma(n)delen stroos om die int hoff/
te sliten(e) en(de) mest d(air)aff te maken(e) dies sal claes betale(n)/
die twee deelen en(de) de wy(n)ne tderdendeel Item noch es/
vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne op dat hem belieft jairlijcx/
sal mogen bereyd(en) een stuck lants om d(air)op te sayen(e) een/
half mudde lijsaets dwelc sij oic deilen sulle(n) half en(de) half/
ende oic dlijsaet betalen half en(de) half Mair geliefdet/
den voirs(creven) claese gheen lijsaet op sijn helicht te sayen(e)/
soe mach hij d(air)op doen sayen alsulke(n) vrucht als hem/
believe(n) sal van gersten oft van even(en) welc saet de/
wi(n)ne sal moete(n) leve(re)n Item de wi(n)ne sal hebben/
opt voirs(creven) goet sijn truncke(n) alsoe sijn voirsete(n) gehadt/
hebbe(n) uuytgesceiden op de opgaen(de) boeme(n) oft houte(n) En(de)/
voir elken verdroechd(en) boem van wilghen dien hij/
afhoud(en) sal d(air) voire sal altijt setten twee ande(r) poten/
oft wilgen Ende alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am) py(n)nock/
buetsele ap(ri)lis xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters