SAL7384, Act: R°473.2-V°473.1 (848 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°473.2-V°473.1  
Act
Date: 1491-04-28

Transcription

2020-10-13 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecome(n) voe(r) den raide vand(er) stadt/
tusschen goline van cav(er)chon t(er) eenre ja(n)ne van thiene(n)/
en(de) ja(n)ne scrijne t(er) ande(r) zijde(n) als vand(en) gevallen/
chijsen ende rinten staen(de) op thuys geheeten den/
swertte(n) leeu bijd(en) voirs(creven) golijne gecocht tege(n) ja(n)ne/
van thienen maii xxix lib(r)[o] lxxxix bynne(n) des(er)/
came(re)n ger(e)gistreert staen(de) d(air)aff deselve golijn/
sustineerde vand(en) rinten gevallen s(in)te jansmesse/
d(air)nae ongehoud(en) te sijne te voirde(r) want hij/
tvoirs(creven) huys yerst aenveerde(n) soude hoe wel hij/
d(air)inne gegoidt was te kersmesse d(air)nae ende
//
dat dat alsoe bevorweert was Seggen(de) voirts/
al mocht hij ten selve(n) s(in)t jansmesse int voirs(creven) huys/
come(n) zijn dat dat was bij eene(n) nyeuwen (con)tracte/
ende vorweerde(n) tusschen he(m) ende ja(n)ne scrijne/
gemaict te weten(e) als dat deselve jan scrijne een/
croene van he(m) nam op vorweerde dat hij de/
ghene die d(air)inne woende in dien hebben soude/
dat sij tvoirs(creven) huys s(in)te jansmesse d(air)nae ruyme(n)/
soud(en) op thien goud(en) crone(n) bij alsoe tselve niet/
en gebuerde sustine(re)nde alsoe dat deselve jan/
scrijne he(m) en(de) sijn huys voirs(creven) ontlaste(n) soude trecken(de)/
de profijte(n) vand(er) hue(re)n ten selve(n) s(in)te jansmesse/
gevallen dair tege(n) de voirs(creven) jan sustineerde/
de (contra)rie en(de) besund(er)t mits dien want de voirs(creven)/
golijn thuys gebruyct hadde s(in)t jansmesse ende/
dair te vo(r)en ende oick de gueding(en) ontfange(n)/
hadde dat hij jan scrijne d(air)af ongehoud(en) soud(e)/
zijn Seggen(de) oick dat gheen (contra)rie vorweerde blijcke(n)/
en soude ten tijde vand(en) v(er)coope bij ja(n)ne van/
thiene(n) den selve(n) golijne gedaen Dairop de voirs(creven)/
golijn replice(re)nde seydt de (contra)rie dat hij thuys te/
kersmesse d(air)nae yerst soude aenveert hebbe(n) dwelck/
de voirs(creven) jan van thiene(n) oick niet zeer en ontki(n)de/
Seggen(de) oick als vo(r)e dat hij s(in)te jansmesse/
d(air)aen quam mits der nyeuwer vorweerde(n)/
tusschen he(m) en(de) ja(n)ne scrijne gebuert en(de) nyet uut/
saken vande(n) coope oft d(er) yerst(er) come(n)scape tussche(n)/
he(m) en(de) ja(n)ne van thiene(n) gebuert bliven(de) alsoe/
bij sijne(n) voirnemen(en) voirs(creven) Es get(er)mineert/
en(de) uutgesproke(n) op al geledt zijnde dat de/
voirs(creven) jan scrijne sculdich sal sijn den voirs(creven)/
golijne en(de) sijn huys vande(n) co(m)me(re)n en(de) rinte(n)/
d(air)uut gaen(de) en(de) gevalle(n) s(in)t jansmesse a(n)no xc/
te lossen(e) ende deselve te betalen(e) ende des voirs(creven)/
golijns moet te hebben(e) op dat die bij he(m) v(er)leet/
zijn ende des sal de(n) selve(n) ja(n)ne te bate(n) come(n)/
de hue(r) alsdoen v(er)schene(n) en(de) gevalle(n) In cons(ili)[o] op(idi)/
aprilis xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters