SAL7384, Act: R°521.3-R°528.1 (930 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°521.3-R°528.1  
Act
Date: 1491-05-27

Transcription

2020-12-28 by fernand BERTRAND
Nae dien dat a(n)no lxxxi septembr(is) xviii tusschen/
henricu(s) vasont den jongen als procur(eur) symoens/
van wesenbeke aenlegg(er)s t(er) eenre ende janne van/
hercke drossete van rethy verweerde(r) t(er) ande(re) bij/
vonnesse van scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers/
gewesen wairt die sake ind(er) stadt handen en(de) tott(er)/
stadt t(er)mi(n)atien ende dat de brieve van beyde den/
p(ar)tien souden blive(n) ond(er) de wet en(de) dat deselve van/
hercke op sijn geluefte tande(re)n tijden gedaen geslaect/
soude blive(n) vand(er) vroente(n) tot dat de t(er)mi(n)atie dair/
inne geloepen soude sijn om dan te gescieden des/
behoi(r)en soude gelijck tproces van dien metten selve(n)/
vonnesse ald(air) int lange naird(er) geregistreet staet/
Ende nu onlanx opten xiiii[te(n)] dach van junar(io) lestled(en)/
bijde(n) raide vand(er) stadt van loven(e) tusschen g(eer)de/
doegens als procur(eur) des voirs(creven) symoens t(er) eenre/
ende laureyse van hercke wettich sone des voirs(creven)/
wijlen jans ende augustine vand(en) velde cleermake(r)/
als procur(eur) desselfs laureys ende sijnd(er) mede erfgename(n)/
verwerde(re)n t(er) ande(re) nae dien dat hier op en(de) om h(ier)aff
//
p(ar)tien expeditie van rechte te doen(e) zeke(re)n mandemente(n)/
uuyte(n) raide m(ijns) genad(ichs) hee(re)n op zeke(re) pene(n) bijden voirs(creven)/
symoen(e) van wesenbeke sijn verworve(n) en(de) geexecuteert/
inde selve wethoude(re)n nae dat al int lange gevisenteert/
sijn geweest de geheel acten ende p(ro)cessen die h(ier)aff/
inden voirs(creven) jae(re) van lxxxi inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) verhandelt sijn geweest ende/
opden selve(n) daet ind(en) scepen(en) reg(ist)re(n) van loven(e) ald(air)/
int lange metten reden(en) en(de) justificatien van elk(er)/
p(ar)tien saken en(de) (con)clusien verhaelt staen met oick den/
wairh(eit) die de p(ar)tien oft e(n)nige van hen voirde(r) ald(air)/
ofts behoefde bijleyden noch ongehoirt sijnde geappointeert/
en(de) uutgesproken wairt dat nae alle voir gesciedeniss(en)/
ende bedingen tusschen p(ar)tien gesciet inden voirs(creven)/
jae(re) van lxxxi septembr(is) xviii voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) elck vand(en) selve(n) p(ar)tien des tot sijnd(er)/
materien en(de) bedingen in dien soude moege(n) dienen(de)/
sijn van cleernissen van brieve(n) getuygenissen ende/
and(er)ssins tselve sulle(n) ov(er)geve(n) en(de) in rechte p(ro)duce(re)n/
bynne(n) eene(n) zeke(re)n gelegen(en) daige die sij dairaff soud(en)/
moege(n) nemen om d(air)entinden alle cleernissen gehoirt/
ende oversien wesen(de) bijd(er) wet alhier geappointeert/
te wordden als beho(r)en soude op tvoirneme(n) d(er) selv(er)/
p(ar)tien Aldair de procur(eur) van beyde den selve(n) p(ar)tien/
hinc inde metten voirs(creven) laur(eyse) p(re)sent sijnde om die/
te doen(e) dach neme(n) tegen malcande(re)n voe(r) den/
voirs(creven) raide op vand(en) voirs(creven) xiiii daige januarii/
lestleden in xiiii daige(n) d(air)nae volgen(de) ind(en) selve(n)/
raide gelijck dit appointement en(de) desen genomen(en)/
dach om dese claernisse te doen(e) naird(er) int lange/
begrepen staen inden reg(ist)re(n) d(er) scepen(en) van loven(e)/
vand(er) daet voirs(creven) Soe heeft de voirs(creven) gheert/
de gruyte(re) als procur(eur) des voirs(creven) symoens ae(n)legg(er)s/
ten voirs(creven) daige d(air)toe gestelt sond(er) e(n)nig(en) thoen te/
leyden oft voird(er) thoenisse van br(ieven) getuygen oft/
and(er)ssins te doen(e) oft ov(er) te geven(e) voir informatie/
en(de) claerniss(en) in desen ov(er)geg(even) een cedulle van/
papie(r) aldus luyden(de) van woirde te woirde
//
Memorie ov(er)geg(even) van g(eer)de duegens/
procu(eur) van symoens/
Item es wair dat wijlen jan van hercke met zeke(re)n/
sijne(n) borgen symoen(e) van wesenbeke ende sijnder/
huysvrouwen bekenden voe(r) scepen(en) van loven(e)/
een lijfrinte ten live van meeste(re)n golijn(e) van tsestich/
omtr(int) den jae(re) lxxvii van x corvorst(er)s r(ins)guld(en) tsjaers/
Item is oick wair dat deselve wijlen jan van hercke/
deselve rinte ende v(er)loep betaelde a(n)no lxxix opte(n)/
xxi dach van augusto en(de) symoen bekende dairaff/
voir scepen(en) van loven(e) vand(en) voirs(creven) co(m)me(r) en(de) rinte/
v(er)nuecht ende gaff d(air)aff quitan(cie) sub calaber/
Item ten selve(n) daige ende opte selve came(r) bekinde/
deselve jan en(de) geloefde voe(r) scepen(en) van loven(e) deselve/
rinte vand(en) voirs(creven) thien rinsguld(en) tsjaers lijftochte(n)/
aff te lossen(e) vand(en) xxiiii daeghs septembr(is) a(nn)[o] lxxix/
doen naistcomen(de) ov(er) jair dair naistvolgen(de) te weten(e)/
a(n)no lxxx met hondert en(de) xx d(er)selv(er) corvorst(er)s r(ins)guld(en)/
ende gelijck de brieve d(air)aff ond(er) wet van loven(e)/
sub hanckaert sijnde dat inne houden/
Item is oick wair dat int jair van lxxxi deselve/
symoens omtr(int) den [vacat] dach in [vacat] ov(er)mits/
dat wijle(n) jan van hercke den selve(n) symoen(e) sijn/
rinte hem verschene(n) vand(en) jae(re) lxxix en(de) vand(en)/
jae(re) van lxxx opt(en) xxiiii dach septembr(is) hem/
gevallen ende verschene(n) niet en betaelde dede/
leyden en(de) hem naed(er) stadt recht van loven(e) dede/
leve(re)n Ende tyebout de bode die den brieff/
ontfinck ende den selve(n) janne van hercke die/
doen drosset was den brieff vand(er) stadt p(rese)nteerde/
Item deselve thyebout quam wed(er)om ende bracht/
symoen(e) die tydinge dat wijle(n) jan van hercke/
hem geloeft hadde corts te loven(e) te comen(e) en(de) alsdan/
symoen(e) te betalen(e)/
Item is wair dat wijle(n) jan van hercke d(air)nae/
tot loeven(e) come(n) es en(de) heeft v(er)nome(n) dat symoen om
//
zeke(re) gedingen die hij ind(en) raide van brabant/
hangen(de) hadde (et)c(etera) bynne(n) loven(e) niet meer v(er)ke(re)n/
en dorfte oft noch come(n) en soude (et)c(etera)/
Soe heeft deselve wijle(n) jan van hercke d(air)nae/
tot loven(e) alsulken raet gehadt dat hij mett(er)/
stadt brieve den selve(n) symoen(e) dede bescrive(n)/
dat deselve symoen bij alsoe hij e(n)nige brieve/
hadde d(air) hij wijlen ja(n)ne van hercke en(de) sijne(n)/
borge(n) mede meynde in toecomen(de) tijden te prame(n)/
dat hij alsd(an) die brochte omtr(int) diest opt(en) xviii/
dach septembr(is) a(n)no lxxxi Weten(de) oft hij symoen/
die brieve int recht niet en brochte dat alsdan/
de wet oft stad de brieve van onw(er)den houd(en)/
soud(en) Ende want symoen d(air) niet moegelijck/
oft zekerlijck en doerfte come(n) soe sandt hij sijn/
brieve vand(en) x rinsgulden(en) lijftocht(en) den brieff/
vand(en) geloeften vand(en) x voirs(creven) r(ins)g(ulden) aff te lossen(e)/
en(de) oick den brieff dair mede de stadt van loven(e)/
ten versueke desselfs jans van hercke den selve(n)/
symoen(e) mede bescreve(n) hadde Welke brieve/
ond(er) wet van loven(e) liggen sub hanckart/
Item soe sandt deselve symoen sijn brieve bij/
ja(n)ne van udekem om deselve brieve int recht/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) ov(er) te geven(e)/
Item is oick wair dat deselve jan van hercke/
ten tijde dat hij symoen(e) die lijfrinte bekinde/
van wijlen ja(n)ne van wesenbeke sijns brued(er)s/
weg(en) sculdich was omtr(int) lx rinsguld(en) die/
deselve jan den selve(n) symoen(e) geloeft hadde te/
betalen(e) en(de) noch niet betaelt en heeft/
Item deselve jan was ten selve(n) tijde den selve(n)/
symoen(e) oick noch sculdich lxxx rinsguld(en) welck/
lxxx rinsgulden(en) de selve jan den selve(n) symoen(e)/
geloefde te betalen(e) ten tijde dat hij de rinte v(er)borchde/
gelijck den br(ieve) d(air)aff inne hielt/
Item wat v(er)volge bij des voirs(creven) symoens procur(eur)s/
voir wet van loven(e) gevolght es om navolgen(de)/
hue(re)n scepen(en) brieve(n) voe(r) hen gepasseert tot egheene(n)
//
executien oft betalingen en hebben co(n)nen gecome(n) (et)c(etera)/
Item es wair dat bijde wethoude(re)n van loven(e) te/
div(er)se tijden ende oick nu inde weeke voe(r) palme(n)/
lestleden brieve v(er)leende d(air) desselfs wijlen jans/
van hercke borgen mede bescreve(n) werd(en) Welck/
brieve tyebout d(er) stadt bode aende borgen droech/
gelijck hij te meer stond(en) gedaen heeft/
Item de borgen wae(re)n tot loven(e) come(n) des vrijdaighs/
voe(r) palmsondach en(de) maecten al(dair) mechtich ja(n)ne/
van udekem en(de) willem(me) van leefdale Ende wat/
desselfs symoens p(ro)cur(eur)s v(er)volchden egheen recht oft/
executie en hebben co(n)nen gecrijg(en)/
Ende de voirs(creven) laur(eys) voir he(m) selve(n) ende met he(m)/
de voirs(creven) augustijn vand(en) velde als sijn en(de) sijnd(er)/
mede erfgename(n) procur(eur) hebben ten selve(n) daige/
h(ier)op om ve(r)ificatien ende clernissen van hue(re)n acte(n)/
ende rechte(n) te doen(e) navolgen(de) den voirs(creven) leste(n) appointem(en)te/
in gescrifte voir den selve(n) raide alh(ier) ov(er)geg(even) de pointe(n)/
articulen en(de) int(er)rogatorien metten ve(r)ificatien claerniss(en)/
en(de) depositien van dien soe die h(ier)nae int lange/
genarreert en(de) begrepen staen van woerde te woirde/
Int(er)rogatorien laureys van hercke voir hem/
ende oick inden name hubrechts de/
portene(re) zijns zwag(er)s tegen symoen(e) van/
wesembeke oft gheerde duegens zijne(n)/
procur(eur)/
Ierst begheert de voirs(creven) laureys gevisiteert te hebben(e)/
tvonnesse vande(n) scepen(en) tusschen henr(icke) vasont den/
jongen als procur(eur) symoens van wesembeke t(er)/
eenre ende janne van hercke t(er) ande(re) staende ger(e)/
gistreert in dyerste came(r) septembr(is) xviii a(n)no/
lxxxi/
Item begeert de voirs(creven) laureys gevisiteert te hebben(e)/
twee gecanceleerde en(de) doirsneden(en) scepen(en) brieve(n) va(n)/
loven(e) beyde vand(en) daet duysent vierhondert liiii
//
septembr(is) xxiiii den eene(n) van thien rinsgulden(en)/
lijfpen(sien) der vier coirvorste(r) mu(n)ten voir dat(um) sbriefs/
gemu(n)t ten live jans van tsestich ende meest(er)s golijns/
zijns zoens ende den ande(re)n oick van thien r(ins)gul(den)/
lijfpen(sien) ten live johannen vande(n) wolputte werdi(n)ne/
des voirs(creven) jans van tsestich ende lijsbette(n) hue(re)r/
docht(er) et sup(er)stit(is) bekint bij ja(n)ne van hercke/
des voirs(creven) laureys vader doen drossete van/
rethy gheerde van wesembeke oem des voirs(creven)/
symoens doen rintmeester shee(re)n van salme(n) in/
vorslair ende woute(re)n van wesembeke vad(er) des/
voirs(creven) symoens doen rintmeest(er) desselfs hee(re)n tot/
rethy voirs(creven) vallende al den xxiiii dach septembr(is)/
Begeert voirt gevisiteert te hebben(e) eene(n) scepen(en)/
brief van loven(e) bekint xii april(is) a(nn)[o] lxxvii ten live/
d(er) voirs(creven) johannen vande(n) wolputte doen weduwe/
des voirs(creven) jans van tsestich bijde(n) voirs(creven) woute(re)n/
van wesembeke symoene van wesembeke zijne(n)/
sone ende willem(me) van dyeve(n) zwag(er) desselfs symoe(n)s/
van thien geliken rinsgulden(en) lijfpen(sien) ten selve(n)/
daghe en(de) t(er)mijne voirs(creven) vallen(de) gelijc de yerste/
brieve(n) voirs(creven) met oick den a(n)nexe dair aen/
vand(en) daet lxxvii octobr(is) xviii D(air)mede symoens/
w(er)dynne met sijne(n) consente huer oick v(er)oblig(er)de/
voir deselve lijfpen(sien)/
Begeert voirt gevisiteert te hebben(e) tregist(er) va(n)d(en)/
jae(re) lxxvii april(is) xii voirs(creven) et li(br)[o] lxxvi in t(er)cia/
came(r)a d(air)mede deselve wout(er) ende sijn zone ende/
behouwede sone voirs(creven) hen doen oick v(er)obligeerd(en)/
aen meeste(re)n golijne van tsestich oick in thien/
gelijcke rinsgulden(en) lijfpen(sien) tot zijne(n) live vallen(de)/
oick opden selve(n) xxiiii dach septembr(is) gelijck/
de voirs(creven) yerste brieve(n) vallen met oick den a(n)nexe/
d(air)aen gehangen d(air)mede huer oick symoens werdynne/
hier inne mede v(er)obligeerde opden voirs(creven) xviii/
dach octobr(is) a(n)no lxxvii/
Begeert voirt deselve laureys gevisiteert te hebben(e)/
tselve regist(er) oft p(ro)thocol vand(en) jae(re) van lxxvii
//
xii april(is) dat staet li(br)[o] lxxvi in 3[a] came(r)a dair men/
m(er)kelijck bevi(n)den sal in m(ar)gine hoe dat die twee/
leste brieve(n) van lijfpen(sien) werdden versedt ende oick/
blijct m(er)kelijck uute(n) twee yerst(en) brieve(n) ende uut/
desen twee v(er)sette(n) brieve(n) dat die pe(n)ni(n)ge valdaghe/
ende live ten tijde vand(en) selve(n) versette(n) leven(de) al gelijck/
luyden ende dat alsoe al een rinte uut(er) yerst(er) gesprote(n)/
sijn moeste ende dat doen t(er) tijt jan van tsestich/
ende lijsbeth sijn docht(er) die dande(r) live wae(re)n/
inde yerste brieve begrepen doot wae(re)n/
Begeert voirt deselve laureys gevisiteert te hebben(e)/
de voirs(creven) yerste gecancelleerde scepen(en) brieve(n) vanden/
xx rinsgulden(en) d(air)men opden rugghe van dien m(er)kelijc/
bevinden zall hoe opden selve(n) dach octobr(is) xviii a(n)no/
lxxvii als symoens werdynne huer mede v(er)oblig(er)t/
hadde voir beyde de v(er)nyeuwede brieve(n) voirs(creven) de/
selve symoen ten selve(n) rechte ov(er)nam voir scepen(en) va(n)/
loven(e) van meest(er) gilijne des macht hebben(de) beyde/
de oude ende yerste zed(er) gecancelleerde brieve voirs(creven)/
slaende soe wel opden voirs(creven) woute(re)n van wesembeke/
sijne(n) vader gheerde van wesembeke zijne(n) oem als/
opden voirs(creven) van hercke ende oick hoe deselve symoen/
die alsoe ov(er)hebben(de) t(er) stont dede vonnessen/
Begeert voirt gevisiteert te hebben(e) tregist(er) va(n) scep(enen)/
van loven(e) in 3[a] came(r)a vand(en) daet lxxvii octobr(is) xx/
dairt blijken sal dat bij versettingen de voirs(creven) symoen/
die d(air)inne sijns selfs ende zijns wijfs heffen ende/
dispositie behielden den voirs(creven) van hercke en(de) sijn/
borgen slinckelijck en(de) onwetelijck in nyeuwer obligat(ien)/
gesproten alleene uuten voirs(creven) oude(n) ende yerste/
obligatien dair dese uut v(er)nyeuwet sijn betogen/
heeft des deselve van hercke yerst gewae(r) wardt/
als hij deselve ende obligatien van symoene voirt/
ov(er)creech gecancelleert ende hoe deselve symoen/
deen van dien obligatien te weten die doen alleene/
stont ten live johannen vande(n) wolputte mits/
der doot van lijsbetten hue(re)r docht(er) mede dede/
setten ten live meest(er)s golijns ende die doen alleene
//
stont ten live meest(er) golijns mits der doot van zijne(n)/
vader liet hij die d(air)op alleene staen ende hoe/
dese pe(n)ni(n)gen ende valdaige al gelijck sijn den/
ouden brieve(n) zond(er) enige discordan(cien) and(er)s dan/
inde v(er)anderi(n)ge en(de) additie van meer live(n) gelijc/
vo(r)e/
Beg(eer)t voirt gevisiteert te hebben(e) de kennesse ged(aen)/
bij symoene voir scepen(en) van loven(e) aprilis xxii a(nn)[o]/
lxxxix et li(br)[o] lxxviii d(air)mede hij hem bekinde genoech/
gedaen te zijne van wegen der edelre vrouwen/
grevi(n)ne(n) van salmen vand(er) hellicht vand(en) xx r(ins)g(ulden)/
lijfpen(sien) die de voirs(creven) van hercke tande(re)n tijden/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) bekint hadde ten/
live d(er) weduwen jans van tsestich ende golijns/
huers zoens van welken xx rinsg(ulden) lijfpen(sien)/
de voirs(creven) vrouwe johanne grevi(n)ne ende wijle(n)/
h(er) jacop greve tot salme(n) huer sone den voirs(creven) van/
hercke a(n)no lxiiii iiii[ta] novembr(is) geloeft hadde(n)/
scadeloes tontheffen gelijck d(er) selv(er) vrouwe(n) dat/
oick als dese selve kennesse dat m(er)kelijck v(er)claert/
met vonness(en) vand(en) cancell(ie)r en(de) raidt van/
brabant xvi nove(m)br(is) a(nn)[o] lxxviii aengewesen/
was te doen(e) ende hoe deselve symoen der/
voirs(creven) vrouwen hue(re)n procur(eur) den voirs(creven) van/
hercke ende alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de)/
vand(er) selv(er) hellicht der zelv(er) xx rinsguld(en) ende/
alle(n) acht(er)stelle(n) van dien volcomenlijc quijtscelt/
geloven(de) deselve d(air)aff nu(m)mermeer aen te spreken/
Begeert voirt gevisiteert te hebben(e) een/
kennesse h(ier)nae augusti xxi a(n)no lxxix gedae(n)/
voir scepen(en) van loven(e) bijden selve(n) symoene hoe/
hij vanden voirs(creven) janne van hercke laur(eyse) zijne(n)/
sone ende henr(icke) portene(re) ontfaen hadde vijftich/
rinsgulden(en) te xxiiii stuv(er)s tstuck drie plecke(n) voir/
den stuv(er) uut saken van thien rinsgulden(en)/
lijfpen(sien) gemu(n)t voir dat(um) der brieve(n) die gemaict/
wae(re)n a(nn)[o] lxxvii octobr(is) xx staende ten live des
//
voirs(creven) meest(er) golijns van vijff jae(re)n verloepen nochtan/
dat dese brieve soe oudt niet en wae(re)n datme(n) uut/
saken van dien vijff pachten hadde connen geeyssche(n)/
mair wae(re)n die gesproten uut scepen(en) brieve(n) van oude(re)n/
daten dair die live soe niet inne en stonden als/
de voirs(creven) symoen die gelijck vo(r)e fraudeleuselijck/
hadde doen v(er)ande(re)n v(er)setten en(de) v(er)nyeuwen ende/
welke lijfpen(sie) altijt vallen(de) was opte(n) xxiiii dach/
septembr(is) Ende d(air)mede symoen hem bekinde genoech/
gedaen ende schout dairaff volcomelijc quijte de/
voirs(creven) drie p(er)soenen hue(r) goede en(de) alle ande(re) des quitan(cie)/
behoeven(de)/
Begeert voirt gevisiteert te hebben de geluften d(air) inne/
de voirs(creven) symoen die den voirs(creven) van hercke fraude/
leuslijck betogen heeft augusti xxi a(n)no lxxix va(n)d(en)/
thien rinsgulden(en) lijfpen(sien) ten live meest(er) golijns/
bekint octobr(is) xx a(n)no lxxvii af te legge(n) vanden/
xxiiii daige septembr(is) eod(em) a(n)no lxxix doen naistcomen(de)/
ov(er) een jair v(er)volgen(de) met hondert en(de) thien gelike/
rinsgulden(en) hoe wel tverhael vand(en) yerste(n) vonnesse/
tusschen p(ar)tien voirmaels te weten a(n)no lxxxi septe(m)br(is)/
xviii gewesen narre(re)n mach dese gelufte te zijne/
a(n)no lix augusti xxi dwelck uut dolinge(n) v(er)suemt(en)/
ende quad(en) toesiene gebuert es Op welke x/
articulen voirs(creven) de acten ende brieve(n) gevisiteert/
zijnde die alsulck bevonden sijn als de selve/
articulen van dien uutwijsen ende begrijpen/
Gedraeght hem de voirs(creven) laureys tot uwer/
he(re)n discretie ende den rechte ende oick tot allen/
den voir obligatien van outs en(de) nyeuts gemaect/
dat sijn vader ende sijn erfgename(n) ind(er) selv(er) obliga/
tien groetelijck gefraudeert soude(n) sijn en(de) buyte(n) den/
rechten wege slinckelijc geleyt op datmen d(air)op/
letten woude des hij bijden reden(en) voirs(creven) hoept/
neen dair deselve van wesembeke en(de) buyte(n) den/
rechte den selve(n) zijne(n) vad(er) ghinck steken a(nn)[o] lxxix
//
augusti xxi in obligatien van afquite(n) van lijfrinte(n)/
van thien rinsguld(en) d(air)aff hij selve d(air) te vo(r)en in april/
gelijck dat blijct ind(en) voirs(creven) kennesse(n) d(air)aff bij symoene/
gedaen selve ontfaen hadde vand(en) grevi(n)nen wege(n)/
soe vele pe(n)ni(n)gen als om d(air)mede deselve een hellicht/
te wete(n) des voirs(creven) meest(er) golijns hellicht af te legge(n)/
het en blijct oick nerge(re)ns mair de contrarie van dien/
sal blijcken bijde(n) article naebescreve(n) dat symoen/
met dien pe(n)ni(n)gen bij hem voir dafquite(n) der eend(er)/
hellicht d(er) lijfpen(sien) voirs(creven) ontfange(n) gelijck vo(r)e afleyt/
de hellicht ten live van joha(n)nen vand(en) wolputte/
nae beg(ri)p der ond(er) brieve(n) doen noch staen(de)/
Begeert voirt deselve laureys alnoch gevisiteert/
te hebben(e) hoe meest(er) golijn ende peet(er) van dormale/
sijn zwag(er) beyde als naiste erfgenamen der voirs(creven)/
johanne(n) vand(en) wolputte doen aflivich sijnde a(n)no/
lxxx nove(m)br(is) xiii kinden voir scepen(en) van loven(e)/
ontfangen te hebben van vrouwe ysabeele(n) grevi(n)ne/
tot salmen uut handen jans opten berch huers/
rintmeest(er)s de so(m)me van thien gouden rinsguld(en)/
die der selv(er) johanne(n) der moed(er) vielen a(nn)[o] lxxix/
xxiiii septembr(is) vand(en) thien gouden rinsgulden(en)/
lijfpen(sien) die deselve joha(n)ne hadde tot hue(re)n live/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(en) daet xiiii[c] lxxvii/
xii in aprill aen woute(re)n van wesembeke symoene/
zijne(n) sone willem(me) van dyeve(n) ende katlijne(n) van/
dyeve(n) symoens werdynne Scelden(de) d(air)aff en(de) van/
allen acht(er)stelle d(er) selv(er) lijfpen(sien) ende oick vand(er)/
pri(n)cipaeld(er) rinten want die verstorve(n) es/
volcomelijck quijte de voirs(creven) verobligeerde p(er)soene/
de voirs(creven) vrouwe van salmen hue(re)n rintmeest(er)/
ende alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) Geloven(de)/
deselve d(air)aff nu(m)mermeer aen te spreke(n) mair d(air)aff/
tege(n) eene(n)yegelijcken inne te staene ende gerecht/
warant te zijne Ende op dit voirs(creven) xii[te] article/
de quitan(cie) van dien rijpelijck gevisenteert sijnde/
es die oick bevonden soe tselve article begrijpt/
Item begeert de voirs(creven) laureys gevraecht te/
hebben meeste(re)n golijne van tsestich en(de) pete(re)n/
zijne(n) zwag(er) oft hen nyet kenlijck en es dat
//
de voirs(creven) drierhande vestich(eit) dyerste bekint bij/
janne van hercke gheerde ende woute(re)n van wese(m)beke/
gebruede(re)n d(air)nae de tweeste v(er)nyeuwede vestich(eit)/
bij woute(re)n van wesembeke symoene ende zijne(n)/
zwag(er) ende d(air)nae oick bij symoens w(er)dynne bekint/
ende ten derden male mits ov(er)crigen(de) d(er) oud(er) brieve(n)/
de v(er)nyeuwede vestich(eit) die symoen (contra)rie en(de) and(er)s/
dan de voirbrieve(n) gecregen heeft van ja(n)ne van/
hercke ende sijn borgen Alle comen spruyten(de) uuten/
selve(n) yerste(n) obligatien vanden yersten xx rinsgul(den)/
lijfpen(sien) Hier op seecht meest(er) golijn dat hij wel weet/
dat de tweeste vestich(eit) die wout(er) van wesembeke/
symoen ende sijn w(er)di(n)ne ende zijn zwag(er) gedaen/
hebben spruyten(de) compt uut(er) yerst(er) vestich(eit) peet(er) en/
weet(er) nyet aff dan bijd(er) quitan(cie) bij hem gegeven/
Item den selve(n) oft hen nyet kenlijck en es dat de/
thien rinsgulden(en) lijfpen(sien) staende ten live vand(en)/
voirs(creven) johanne(n) ende lijsbetten hue(re)r docht(er) mits der/
doot vand(er) selv(er) lijsbette(n) ende dair nae vand(en) voirs(creven)/
johannen der moed(er) geheelijck verstorve(n) sijn ende/
dat mijn vrouwe van salmen noch de hue(re) noch/
oick de voirs(creven) symoen noch de zijne die noyt af/
en leyden soe zij dat beyde oick voir scepen(en) gelijc/
vo(r)e gekint hebben Dit xiiii[te] article hebben de/
getuyge(n) voirs(creven) geaffirmeert alsoe te wesen/
Item begeert deselve laureys m(er)kelijck gelet te/
wordden hoe dat blijct ind(er) voirs(creven) lest(er) gep(ro)duceerd(er)/
quitan(cie) dat vand(en) voirs(creven) thien rinsgulden(en) lijfpen(sien)/
mett(er) doot der voirs(creven) johanne(n) verstorve(n) bij janne/
opden berch inden name van m(ijnre) vrouwen den/
pacht betaelt wart die d(air)aff viel a(n)no lxxix septe(m)br(is)/
xxiiii en(de) voirt opde kennesse bij symoene gedaen/
april(is) xxii a(nn)[o] lxxix et li(br)[o] lxxvi lange dair te vo(r)en/
d(air) mede symoen bekinde ontfaen te hebben de pe(n)ni(n)ge(n)/
vand(en) afquiten der eend(er) hellicht vanden xx r(ins)gul(den)/
lijfpen(sien) Scelden(de) van dien ende allen acht(er)stelle der/
selv(er) hellicht volcomelijck quite m(ijn) vrouwe(n) ja(n)ne va(n) hercke
//
ende alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) Wair uut/
m(er)kelijck blijct dat hij dese hellicht niet ontfange(n)/
en hadde voir dafquiten vand(er) hellicht opd(er) voirs(creven)/
johanne(n) lijff staende want men moeste van m(ijnre)/
vrouwen wegen gelijck vo(r)e dair nae noch de/
nae gevallen pachten betalen ende vo(r)e dede/
symoen quitan(cie) van alle(n) acht(er)stellen vand(er) eend(er)/
hellicht der geheeld(er) lijftochten beyde van p(ri)ncipale/
ende pachte van dier dwelck te verstaene moet/
sijn vand(er) lijftocht die sculdich was navolgen(de)/
den ouden yersten brieve(n) alleene op meest(er) golijns/
lijff staende ende niet opden brief op sijnd(er) moed(er)/
lijff staende gem(er)ct datmen vand(er) moed(er) lijftocht/
noch pachten betaelde die nae dafleggen d(er)/
selv(er) eend(er) hellicht gelijck vo(r)e vielen/
Item de voirs(creven) laureys beg(eer)t oick dat de hee(re)n/
m(er)kelijck letten willen hoe symoen den voirs(creven)/
janne van hercke sijne(n) vad(er) gelijck vo(r)e augusti/
xxi a(nn)[o] lxxi stac inde voirs(creven) gelufte van afquite(n)/
de voirs(creven) lijfpen(sie) den voirs(creven) meest(er) golijne bekint/
nochtan dat hij symoen selve gelijck vo(r)e in/
aprill dair te vo(r)en bekint hadde hem genoech/
gedaen te zijne vand(er) hellicht d(er) geheeld(er) lijfpen(sien)/
voirs(creven) ende den acht(er)stellen van dien Dwelck/
sijn moeste vand(er) hellicht die alleene op meeste(re)n/
golijne stont ende niet die op sijn moeder stont/
want die d(air)nae hue(re)n duerdach bleef lopen(de) en(de)/
met hue(re)r doot versterff/
Item men sal vrage(n) meeste(re)n golijne ende pete(re)n oft/
hen kenlijck es dat de thien rinsgulden(en) opd(er) moed(er)/
lijf staen(de) in hue(re)n leven(e) afgeleeght hebbe(n) geweest/
Dit affirme(re)n de getuyge(n) van dien als vo(r)e dat/
dit verstorve(n) es ende d(air)o(m)me nyet afgequijt/
Den selve(n) wie zeker d(er) moed(er) doot meest(er) golijn/
sijn thien rinsgulden(en) die van outs nae sijns vad(er)s
//
doot op hem bleven staende betaelt heeft ende hoe/
lange die betaelt sijn geweest ende oft die afgequijt/
sijn oft niet ende bij wien ende met wat pe(n)ningen/
ende oft sijn moeder oft hij ande(r) brieve(n) zedert zijns/
vaders doot vand(er) voirs(creven) geheeld(er) lijfpen(sien) gehadt hebbe(n)/
dan de yerste oude brieve ende d(air)nae de brieve die/
wout(er) van wesembeke symoen ende sijn zwag(er) ende/
symoens werdi(n)ne hen vernueghde(n) nae doot van/
janne van tsestich ende lijsbetten zijnd(er) docht(er) den eene(n)/
alleene ten live van sijnd(er) moed(er) ende den ande(re)n/
alleene van hem meest(er) golijne voirs(creven) Op dit article/
claert pet(er) voirs(creven) dat hij d(air)af nyet en weet Meest(er)/
golijn voirs(creven) claert h(ier)op dat sijn moed(er) sterf anno/
lxxix alte(r)a? kath(er)ine ende d(air)nae werdden he(m) sijn/
pachten vand(en) thien rinsgulden(en) die op he(m) stond(en)/
betaelt van symoene tot int jair van lxxxii incluys/
en(de) doen xviii julii wert he(m) van symoens wegen/
afgeleecht deselve sijn thien rinsgulden(en) lijfpen(sien)/
en(de) vervolghde(n) den selve(n) symoene d(air)om te meer/
want hij wel wiste dat symoen voir dafquite(n)/
vand(er) eend(er) hellicht d(er) twintich rinsguld(en) lijfpen(sien)/
de pe(n)ning(en) gehave(n) hadde/
Item uut(er) quitan(cien) bij symoene gegeve(n) den voirs(creven)/
van hercke en(de) sijne(n) borg(en) augusti xx a(nn)[o] lxxix/
vanden vijftich rinsgulden(en) van vijff jae(re)n v(er)loepe(n)/
tsjaers thien rinsgulden(en) bliket clair dat dat/
verloep niet gevallen en conste gesijn uut saken/
vanden v(er)nyeuwede(n) brieve(n) gepasseert octobr(is) xx/
a(nn)[o] lxxvii want uut saken vande(n) selve(n) v(er)nyeuwed(en)/
brieve(n) mair eene(n) pacht doen gevallen en const gesijn/
ende d(air)om moeste(n) dand(er) vier jae(re)n van dien gevalle(n)/
sijn uut saken vand(en) ouden brieve(n) wair bij het claer/
es dat symoen doen noch de oude brieve(n) van/
weerde(n) hielt nochtan soude hij g(er)ne mette(n) nyeuwe(n)/
v(er)nyeuwede(n) brieve(n) dair uut gesprote(n) ende dair/
inne hij een lijff meer bracht heeft dant behoirde/
den selve(n) van hercke belasten ende de v(er)storve(n)/
thien rinsgulden(en) die opd(er) moed(er) lijf stonde(n) tzijne(n)
//
p(ro)fijte behouden dair nochtan symoens eygen vad(er)/
ende oem soe diepe inne verbonden stonde(n) als jan/
van hercke ende dair hij symoen selve nochtan/
gelijck vo(r)e hem gekint heeft vand(er) geheeld(er) hellicht/
d(er) xx rinsgulden(en) lijfpen(sien) en(de) allen acht(er)stelle(n) van/
dien geheelijck v(er)nueght te zijne Op welck xix/
article voirs(creven) de br(ieven) van quitan(cien) gevisiteert sijnde/
bevonden sijn alsulck als tselve article uutwijst/
ende begrijpt/
Seeght oick laureys dat symoen nu(m)mermeer en/
soude conne(n) doen geblijken dat wijlen jan van/
hercke sijn vader in symoene oyt gehoude(n) was/
Dairom hij hem de voirs(creven) v(er)nyeuwede lijfpen(sie)/
sculdich soude sijn geweest and(er)s dan tselve/
v(er)nyeuwen alleene gebuert es ende gesprote(n) uute(n)/
voirs(creven) oude(n) brieve(n) die symoen om zijne(n) vader en(de)/
oem te v(er)schoene(n) ende ja(n)ne van hercke d(air)mede/
te belaste(n) soe hij gedaen heeft met subtilicheyd(en)/
ov(er) hem met rechte ov(er)creech hem d(air)mede bedwingen(de)/
totten v(er)nyeuwen d(er) zelv(er) brieve(n) dair hij een lijff/
meer inne dede setten gelijck vo(r)e dant behoirde/
ende nochtan salmen op alle nae brieve(n) vind(en)/
dat die als v(er)nyeuwt uute(n) oude(n) yerste(n) brieve(n)/
altijt ten selve(n) valdaige vallende ende mette(n)/
selve(n) prijse van pe(n)ni(n)gen gesedt zijn en(de) dat de/
v(er)nyeuwede brieve buyte(n) hue(re)n tijde vanden/
valdaghe v(er)nyeuwet sijn/
Welck processen acten infor(ma)tien ende getuygeniss(en)/
van beyde den p(ar)tien van voe(r) ende nae int/
lange ov(er)sien sijnde bijd(en) raide vand(er) stadt ende/
ripelijck d(air)op geledt wesen(de) heeft den selve(n)/
raidt t(er) p(rese)ntien vand(en) voirs(creven) g(eer)de duegens/
als procur(eur) vand(en) voirs(creven) van wesembeke ae(n)/
legge(r) t(er) eenre en(de) van janne van udekem als/
procur(eur) des voirs(creven) laureys ende sijnde(r) mede erfg(enamen)
//
verweerde(re)n t(er) ande(re) uutgesproken voir recht dat/
symoen met sijne(n) scepen(en) br(ieven) beleyde ende voirnemen(e)/
verdoelt es om te comen tot sijnd(er) conclusien begrepe(n)/
ind(er) aenspraken bij he(m) oft zijne(n) procur(eur) gedaen inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) nae alle/
voir gesciedenissen acten van quitan(cien) getuygeniss(en)/
scepen(en) brieve(n) ende ande(re)n clairnissen die in dien/
(contra)rie van symoens voirnemen(e) sijn bevond(en) Act(um)/
et ita det(er)mi(n)atu(m) in cons(ili)[o] opidi P(rese)ntibus h(er)meys/
sub(stitu)[to] hove burg(imagistr)[o] pynnock buetsele scabinis et/
plu(r)ib(us) aliis de cons(ili)[o] maii xxvii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters