SAL7384, Act: R°554.3-R°555.1 (979 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°554.3-R°555.1  
Act
Date: 1491-06-13

Transcription

2021-02-04 by fernand BERTRAND
Item hubrecht helsscheviers woenen(de) te du(n)berge en(de)/
lijsbeth van maelcote sijn wijff in p(rese)ntia hebbe(n) genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben van arnoldo kyp ind(en)/
name ende van wege(n) jouffr(ouwen) johanne(n) van kersbeke/
zijnd(er) huysvrouwe(n) de woeni(n)ge metten lande(n) beemde(n)/
eeussele(n) d(air)toe hoiren(de) te duetsele en(de) d(air) omtrint gelege(n)/
alsoe v(er)re jan wijle(n) truydens en(de) sijn wijff tot hue(re)r
//
aflivicheyt gehoude(n) hebben ende niet voirde(r) Te houd(en)/
te bewoene(n) ende te wynne(n) van halfm(er)te dat was/
int jair xiiii[c] lxxxviii eene(n) t(er)mijn van nege(n) jae(re)n/
lanck d(air)nae deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de)/
Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vijftich grijpe(n)/
xiii stuv(er)s ende een derdel payments ten tijde/
van betali(n)gen cours hebben(de) voir elke g(rij)pe ge(re)kent/
half te kersmesse ende half te halfm(er)te te betalen(e)/
ende te loven(e) inde(n) wissel te leve(re)n jairlijcx als/
v(er)volghde schout Behoudelijck dat zij dierste/
twee jae(re)n gestaen sulle(n) elcx jairs d(air)aff vive(n)twintich/
g(rij)pen te betalen(e) ov(er)mits dat de lande en(de) goede/
om des orloege(n) wille qualic bedreve(n) en(de) gewonne(n)/
lagen It(em) sulle(n) de voirs(creven) gehuyssche(n) om de huysi(n)ge/
ald(air) staende te houde(n) van wande en(de) van dake/
jairlijcx leve(re)n vijftich bolste(re)n walms ende die/
te hue(re)n coste ende laste opde huysinge ten meeste(n)/
p(ro)fijte doen verdecken ende de wande houde(n)/
vand(er) und(er)ster rijckele(n) ned(er)weert op hue(re)n cost/
wel en(de) loffelijck ende die alsoe laten Ende de voirs(creven)/
wynne(n) en zullen opde goede de leste drie jae(re)n/
vand(en) voirs(creven) t(er)mijne gheen have(r) moegen saeyen/
It(em) de voirs(creven) wynne(n) sulle(n) de voirs(creven) goede thue(re)n/
afsceyde(n) wel ende cusbairlijck bevreedt late(n) en(de)/
die loffelijck wynne(n) en(de) mesten gelijck reengenoete(n)/
en(de) die thue(re)n afsceyden(e) laten besaeyt ende gemest/
op getidege voren ende de brake en(de) stortte op/
een vore o(m)megedaen It(em) de voirs(creven) wynne(n) zulle(n)/
hue(r) berri(n)ge moege(n) neme(n) aen heggen hagen/
en(de) truncboeme(n) opde voirs(creven) goede t(er) mi(n)ster scade(n)/
ende ten behoirlike(n) tijde zond(er) inde bosschen/
der voirs(creven) jouffr(ouwen) e(n)nichssins gericht te zijne/
It(em) zullen de voirs(creven) wynne(n) alle jae(re) opt goet plante(n)/
willege pote(n) soe v(er)re die opt goet vallen ende die/
beheyme(n) en(de) tot dien voir elke v(er)droeghde willeghe/
die zij afhouwe(n) zullen moege(n) plante(n) twee va(n)d(en)/
selve(n) arde ende de willege truncke de goede/
mede te bevrede(n) ende niet voirde(r) It(em) de voirs(creven)
//
wynnen zullen tstroe vande(n) voirs(creven) goede(n) comen(de)/
slijten te meste maken ende dat op dlant vue(re)n/
tslants meeste(n) profijte uutgenome(n) den walm voirs(creven)/
It(em) de selve wynne(n) zullen moegen heye maeyen/
opder jouffr(ouwen) bossche(n) ende die te meste maken op/
dat he(m) gelieft It(em) ende oft de voirs(creven) arnoldus/
meer walms cochte ende opde voirs(creven) huyse v(er)decte/
oft oick aende huyse ald(air) staende van oude(n) wercke/
ty(m)merde d(air)af zullen de wynne(n) ongelast bliven/
behoudelijck dat zij d(air)toe halen zullen en(de) leve(re)n/
theene(n) dacroeyen en(de) leem ende thout nairde(r) vue(re)n/
totte(n) wercke Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) cor(am)/
duffle vynck junii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters