SAL7384, Act: R°74.1-V°74.1 (126 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°74.1-V°74.1  
Act
Date: 1490-08-05

Transcription

2018-09-03 by fernand BERTRAND
It(em) gheert vande(n) bossche in p(rese)ntia heeft gekindt ende gelijdt/
gehave(n) te hebbe(n) ende ontfangen van janne vand(er) hallen/
romboute scelkens ende janne de poirte(re) ende henricke de/
raymake(re) als kercmeesters van s(in)te katlijne(n) opde(n) keyberch/
de juweele(n) hier nae bescreven Te weten(e) twee kelcke(n)/
den eene(n) wegen(de) mette(n) buydele negenthien onchen en(de)/
den ande(re)n xviii onche(n) metten buydele Item noch eene(n)/
kelc mette(n) buydele niet gewegen It(em) drie missaele/
It(em) eene(n) papie(re)n boeck It(em) eene(n) sangboeck It(em) twee/
monstrancien de naeste wegen(de) xxii onchen silv(er) v(er)gult/
dande(re) wegen(de) acht onche(n) It(em) twee grote kandeleers/
va(n) latoene It(em) twee kendeleers met drie pijpe(n) It(em)/
vier kendeleers met twee pijpe(n) It(em) twee ty(n)ne(n) kendeleers/
It(em) twee groote te(n)ne(n) kendeleers It(em) twee latoenen/
kendeleers It(em) vier latoene(n) kendeleers It(em) drie cleyn/
latoene(n) kendeleers It(em) een latoene(n) wywat(er)vat It(em) een/
lavoir It(em) vijf pair appulle(n) It(em) een wijnwaelpot/
It(em) twee te(n)nen potte(n) It(em) een scotele It(em) een bloet bedde/
met eend(er) coetsen It(em) een hael It(em) een hangen(de) yser/
It(em) vier gordijne(n) roet ende gruen It(em) vi witte rijclede(re)n/
It(em) drie mantele(n) voir onse vrouwe It(em) drie ma(n)telen/
voir s(in)te claes It(em) vi ma(n)tele(n) voir tcruce It(em) eene(n)/
mantel voir s(in)t joseph It(em) viii messegeweede met/
twee rocke(n) It(em) xxiii outair dwele(n) It(em) ix repe(n) It(em)/
xviii doeken It(em) vijf syen doeke(n) It(em) drie syen he(m)men/
It(em) iiii groet pelle It(em) vier witte vaste(n) clede(re)n It(em) drie/
altair clede(n) diemen voir hangt It(em) tweelf snut/
doecke(n) It(em) drie sitte cussen(en) It(em) thien cussen(en) It(em) eene(n)/
vierwagen It(em) een wieroocvat It(em) een vierpanne/
Ende heeft geloeft die talle(n) tijde(n) den kercmees(ter)s ongeschint/
ende ongemi(n)dert wed(er) te leve(re)n in soe goede(n) state als hem
//
die gelevert sijn behalve(n) den slijten(e) ende voirt/
inne te staene voir alle(n) hynder last scade oft acht(er)deel/
die in oft aende kercke oft hue(re)n juwele(n) orname(n)ten/
oft anderssins bij zijnd(er) versuemte(n) sculde(n) oft ocsuyne/
van qualic sluyte(n) oft and(er)ss(ins) zond(er) argelist gebue(re)n oft/
aengedaen sulle(n) moege(n) wordde(n) It(em) es ond(er)sproke(n)/
tussch(en) de voirs(creven) kercmeeste(re)n ende coste(r) dat zij/
va(n) malca(n)de(re)n sulle(n) moege(n) sceyde(n) soe wa(n)neer hen/
dat gelieve(n) sal behalve(n) dat de ghene die alsoe/
sceyden wilt dat hij dat den ande(re)n sculdich sal/
sijn te cu(n)dige(n) een half jair [zesse weken] te vo(r)en Es cond Ende/
hier voe(r) sijn borghe andries vande(n) berghe en(de) henrick/
vand(en) ryen als pri(n)cipael sculders ombesun(der)t en(de) elc/
voir al Et p(ri)mus cor(am) kersmake(re) buetsele augusti/
qui(n)ta
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-01 by Dieter Peeters