SAL7384, Act: V°111.3-R°112.1 (190 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°111.3-R°112.1  
Act
Date: 1490-08-25

Transcription

2018-11-28 by fernand BERTRAND
Item jan oeghe metse(r) heeft geloeft he(re)n diericke/
hey prieste(r) inne te staene vand(en) hue(re)n va(n) desselfs/
he(re)n diericx huyse in s(in)te qui(n)tens strate gelege(n)/
dwelck roelof van velpe des voirs(creven) jans zwag(er)/
tege(n) den selve(n) he(re)n diericke gehuert heeft tsjaers/
om acht rinsschegulden(en) d(air)af zijne(n) t(er)mijn noch/
due(re)n sal van omtrint drie weke(n) voir s(in)te/
jansmesse lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van twee/
jae(re)n Ende soe vele te doen(e) dat den gebue(re)n/
vand(en) selve(n) erve alsulke(n) vrede gebue(re)n sal d(air)/
dit erve sculdich es den vrede te houde(n) dat de/
selve gebue(re)n gheen reden(en) hebbe(n) en sulle(n) dair/
o(m)me te clagen(e) en(de) oick dat hij den wijng(ar)t/
ald(air) sal houde(n) en(de) stelle(n) in goede(n) state ende/
nyet late(n) vergaen en(de) voirt dat hij den chijs/
uute(n) goed(en) gaen(de) soe in tijts in afslaghe vand(en)/
voirs(creven) hue(re)n betale(n) sal dat deselve goede d(air) voe(r)/
nyet uutgewonne(n) en sulle(n) wordden en(de) dat hij/
sijn uut(er)ste diligen(cie) doen sal dat die goede/
nyet onverhuert en(de) ombewoent en sulle(n) blive(n)/
en(de) oft(er) yet inne van doren vinste(re)n oft and(er)ss(ins)
//
voirtaene gebroken oft verlore(n) wordde dat hij/
dat sal doen repare(re)n en(de) van desnu aen tgestijpte/
gebroke(n) es d(air)af blijft de voirs(creven) h(er) dierick op sijn/
beloep tott(er) compst vand(en) voirs(creven) roelofve en(de) oft/
roelof acht(er) bleve sal dat gebreck in hem selve(n)/
v(er)smelte(n) Ende de voirs(creven) jan sal bove(n) des voirs(creven)/
steet den voirs(creven) he(re)n diericke(n) doen make(n) een/
goede vinste(r) inde(n) stal d(air) die ewech en(de) verloe(re)n/
es en(de) verdiene(n) met werck(en) aen tvoirs(creven) huys de/
acht stuv(er)s die h(er) dierick van rasteme(n)te om de/
have te doen beslaen gegeve(n) heeft Ende h(ier)op/
heeft h(er) dierick geconsenteert trasteme(n)t tsijne(n)/
v(er)sueke op desselfs roelofs have bynne(n) zijnen/
plate(n) wesen(de) geschiet afgedaen te werdde(n) cor(am)/
hove burg(imagistr)[o] augusti xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters