SAL7384, Act: V°116.3-V°117.1 (202 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°116.3-V°117.1  
Act
Date: 1490-09-01

Transcription

2018-11-28 by fernand BERTRAND
Nae dien dat philips vand(en) breyne als procur(ator)/
he(re)n henrix van wittham hee(re) van bout(er)schem ridd(er)s
//
geleydt nae des(er) stadt recht uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en) have/
en(de) erve giel(ijse) garrijn godfroit wijle(n) garrijn willam/
van cherain en(de) lijsbette(n) weduwe jans wijle(n) guedt/
wair die gelegen sijn hem onlanx lede(n) mett(er)/
stadt open(en) br(ieven) aen alle(n) officie(re)n heeft doe(n) leve(re)n/
alle d(er) selv(er) p(er)soene(n) goed(en) namelijck ond(er) cumptich/
incourt pyetrain quaetrebbe en(de) lijsmeel gelege(n)/
gelijck dat bij pauwele bierma(n) d(er) stadt bode te/
voete ond(er) zijne(n) eedt behoirlijck voir wet gecleert/
en(de) gerappoerteert es en(de) de voirs(creven) ph(ilip)s als procur(ator)/
ten daghe van rechte d(air)toe dienen(de) oft tot ande(re)n/
verstreken(en) daighe van rechte d(air) inne gecontinueert/
comen es inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) en(de) heeft ald(air) doen lesen tvoirs(creven) beleydt/
d(air)mede hij als procur(ator) des voirs(creven) he(re)n henricx/
totten voirs(creven) goede geleydt is voir een so(m)me/
van hondert en(de) eene(n)dertich rinsscheguld(en) en(de)/
dat gedaen heeft hij gesustineert dat hem als/
procur(ator) voirs(creven) en(de) sijne(n) beleyde voir de voirs(creven) so(m)me/
de voirs(creven) goede sculdich wae(re)n vonnislijck ae(n)ge/
wesen te wordde(n) hem des gedragen(de) totte(n) rechte/
Te voirde(re) oick want men vand(er) selv(er) scult gheen/
bewijssenisse van betalinge(n) en soude conne(n) gedoe(n)/
mair hij p(rese)nteerde die bij eede vande(n) ghene(n)/
dien dat behoerde te doen behoirlijck ve(r)ifice(re)n/
Dair tege(n) willem van leefdale als procur(ator) va(n)d(en)/
voirs(creven) [vacat] he(m) v(er)antwerden(de)/
met ald(er)hande redene(n) van groote(n) verliese die/
sijn meest(er)s hebbe(n) soude(n) te betalen(e) soe vele in zwae(re)n/
gelde als de voirs(creven) so(m)me beloept nae gelegentheyt/
van de(n) greyne dair uut de pe(n)ninge(n) spruyten(de)/
come(n) en(de) in dien sijn meest(er)s met lichte(n) gelde nyet/
en soude(n) moege(n) gestaen conclude(re)nde alsoe dat/
sij billix met lichte(n) gelde gestae(n) soude(n) oft dat/
men de ooghe d(air)op hebben soude en(de) sculdich/
wae(re) te hebben bijd(er) stadt dair hij versochte/
de saken gebracht te wordde(n) o(m)me aldair te
//
inquire(re)n de r(e)delijcheyt en(de) gelegentheyt va(n)/
scheens d(air) uut de voirs(creven) so(m)me spruyten(de) qua(m)/
met meer redene(n) in beyde sijde(n) gealligeert/
Soe hebbe(n) de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen/
smeyers p(ar)tien met hue(re)n vonnesse van des(er) q(ue)stie(n)/
versonden voir den raide va(n)d(er) stadt en(de) ten/
beslichte en(de) moderacien der selv(er) de(n) welke(n)/
raidt p(ar)tien gehoirt int langhe elke in sijne(n)/
voirnemen(en) geappointeert en(de) uutgesprok(en)/
heeft voir ooghe(n) geleet de scepen(en) brieve va(n)d(en)/
voirs(creven) geloefd(er) so(m)me(n) dbeleyt en(de) alle procedue(re)/
va(n) rechte d(air)uut gespruyt dat deselve ver/
werd(er)s gehoude(n) sulle(n) sijn den moet des voirs(creven)/
he(re)n henrix te crigen(e) va(n)d(er) scult voirs(creven) en(de)/
dat deselve geleydde met sijne(n) beleyde aen/
deselve goede de gebreke(n) in dien sal moege(n)/
verhale(n) In cons(ili)o opidi septe(m)br(is) p(ri)ma
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters