SAL7384, Act: V°142.2-V°143.1 (230 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°142.2-V°143.1  
Act
Date: 1490-09-16

Transcription

2018-12-28 by fernand BERTRAND
Item jouffr(ouwe) katlijne vand(er) eycken weduwe meest(er)/
jans wile(n) van duysborch cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia heeft/
genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben tege(n) henr(icke)
//
vand(er) horst als procur(eur) des goidshuys vand(er) banck/
de goede hiernae bescreve(n) houden(de) omtrint negen/
en(de) een halff boende(re)n en(de) xxv roede(n) lants geleg(en) inde/
p(ro)chie van leefdale alsoe als de voirs(creven) wijle(n) meest(er)/
jan van duysborch en(de) sijn huysvrouwe voirs(creven) die/
tot h(ier)toe gehoude(n) hebben Te houde(n) te hebben en(de) te/
wynne(n) van halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van tweelff/
jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel v(er)volgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbynne(n) te weten(e) dyerste jair d(air)af om/
en(de) voe(r) twee mudde(n) rocx goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n)/
loven(en) cu(m) va(n)no et pe(n)na It(em) tweeste jair vande(n) selve(n)/
t(er)mijne om en(de) voe(r) drie mudden rocx d(er) mate(n) als voe(r)/
It(em) tderde jair vande(n) selve(n) t(er)mijne insgelijcx om/
en(de) voe(r) drie mudde(n) rocx d(er) mate(n) als bove(n) En(de) dand(er)/
negen jae(re)n v(er)volgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynne(n) om en(de)/
voe(r) seven mudde(n) rocx goet en(de) payabel cu(m) va(n)no et/
pe(n)na Alle jae(re) s(in)t andriesmesse apostels te betalen(e)/
en(de) t(er) banck oft te loven(en) te leve(re)n dairt m(ijn) vrouwe(n) des/
voirs(creven) goidshuys best believe(n) sal des sal de voirs(creven) wed(uw)[e]/
oft hue(r) wynne den montcost hebbe(n) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
It(em) is vorweerde dat de voirs(creven) weduwe jairlicx/
betale(n) sal ten gewoenlike(n) tijde s(in)te remeys bede/
te leefdale in afslaghe vand(en) voirs(creven) pachte alsoe in/
tijts dat m(ijn) vrouwe(n) noch den goidhuyse dair/
bij gheene schade en geschiede want oft dair scade/
bij geschiede soe soude de voirs(creven) weduwe die/
sculdich sijn en(de) moeten dragen It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) weduwe de voirs(creven) landen houd(en)/
wynne(n) en(de) werve(n) sal wel en(de) loflijck gelijc reeng(enoten)/
bove(n) en(de) beneden en(de) die bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne wel/
en(de) loflijck twee werve(n) ov(er)mesten en(de) bynne(n) den lesten/
drie jae(re)n en sal zij die niet moegen hoervruchte(n)/
mair sal die laten te hue(re)n afscheyden gelijck sij/
die aenveerde te hue(re)n aencome(n) Te weten(e) ierst/
ix dach(mael) lants gelege(n) opt kerssele(re)nvelt tusschen/
de goede sgodshuys van hafflige(m) op deen zijde/
en(de) de goede des voirs(creven) gods(huys) vand(er) banck op/
dande(r) besaeyt met rogghe It(em) viere boende(re)n/
lants stortte eens o(m)me gedaen gelegen opten/
blanckaert bove(n) blanckaertsblock tusschen de
//
goede der hee(re)n van hafflighem op deene de/
goede henr(ix) mette(n) gelde en(de) der kinde(re)n pipe(n)poy/
op dande(re) strecken(de) tot opde vuersche heerstrate/
It(em) een half boend(er) lants storte(n) eens o(m)me gedae(n)/
acht(er) de wyeghe tusschen de goede d(er) kinde(re)n/
pipenpoy in beyden zijden It(em) noch vi dach(mael)/
lants stortte(n) eens o(m)me gedaen gelegen opt boschvelt/
tussche(n) de goede der hee(re)n van hafflighem op deen/
zijde en(de) de goede des voirs(creven) godshuys va(n)d(er) banck/
op dande(re) It(em) vijff vierdel lants braken geheel/
gelegen op douwe velt geheete(n) den bieliepoel/
tussche(n) de goede van hafflighem op deene en(de)/
de goede der sielmessen van leefdale op dande(re)/
It(em) een dach(mael) lants braken geheel geleg(en) opten/
moelenwech tusschen willem pols lant in beyde(n)/
zijden It(em) noch een block lants houden(de) omtrint/
drie dach(mael) geheete(n) den blanckaert tussche(n) de/
goede der he(re)n van hafflighe(m) op deene en(de) de/
goede d(er) voirs(creven) weduwe(n) op dande(re) en(de) dat/
is nu driesch Ende alle dese vorweerden/
condicien en(de) geloften voirs(creven) heeft de voirs(creven)/
weduwe geloeft (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) buetsele septe(m)br(is)/
xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters