SAL7384, Act: V°289.2-R°290.1 (526 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°289.2-R°290.1  
Act
Date: 1491-01-14

Transcription

2019-10-27 by fernand BERTRAND
Acht(er)volgen(de) den vonnesse gewesen bij scepen(en) van/
loven(e) septembr(is) xviii a(n)no lxxxi tusschen henricu(m)/
vasont den jonge(n) als procur(eur) symoens va(n) wese(n)beke/
aenlegge(r) t(er) eenre ende ja(n)ne van hercke drossete/
van rethy verweerde(r) t(er) ande(re) d(air)mede de selve/
scepen(en) met hue(re)n vonnessen t(er) manissen smeyers/
deselve sake wesen ind(er) stadt hande(n) en(de) tott(er)/
stadt t(er)mi(n)acien ende dat de brieve van beyde/
p(ar)tien souden blive(n) onder de wet ende dat de/
voirs(creven) van hercke op sijn gelufte tande(re)n tijden/
gedaen geslaect soude blive(n) vand(er) vroente(n) tot/
dat de t(er)mi(n)acie d(air)inne geloepen soude sijn om/
dan te gesciede(n) des behoiren soude Es bijden/
voirs(creven) raide op heden tussche(n) gheerde doegens/
als procur(eur) des voirs(creven) symoens t(er) eenre ende/
laureyse van hercke wettich sone des voirs(creven)/
wijlen jans en(de) augustijne [vacat] cleermake(r)/
als procur(eur) desselfs laureys en(de) sijnd(en) medeerfg(enamen)/
verweerde(re)n t(er) ande(re) nae dien dat hierop en(de)/
om h(ier)aff p(ar)tien expeditie van rechte doen(de) zeke(re)/
ma(n)dementen uute(n) rade mijns genad(ichs) he(re)n op/
zeke(re) penen bijd(en) voirs(creven) symoen(e) van wesenbeke/
sijn verworven en(de) geexecuteert inde selve/
wethoude(re)n ende al int lange gevisiteert/
de geheele acten die vande(n) voirs(creven) processe ind(en)/
voirs(creven) jae(r) van lxxxi inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) verhandelt sijn geweest
//
ende opden selve(n) daet ind(en) scepen(en) registre van loven(e)/
ald(air) int lange metten reden(en) en(de) justificatien van elk(er)/
p(ar)tien saken ende conclusien verhaelt staen met oick/
den wairheyd(en) die de p(ar)tien oft enige van hen voird(er)/
ald(air) ofts behoefde bijleyden noch ongehoirt sijnde/
geappointeert en(de) uutgesproken dat nae alle deselve/
voirgesciedeniss(en) ende bedingen tusschen p(ar)tien geschiet/
a(n)no lxxxi voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) septembr(is) xviii/
voirs(creven) elck vanden selve(n) p(ar)tien des tot zijnd(er) materien/
ende bedingden in dien soude moegen dienen(de) sijn/
van cleernissen van brieve(n) getuygenissen en(de) and(er)ssins/
tselve sullen ov(er)geven ende in rechte produce(re)n bynne(n)/
eenen zeke(re)n gelegen(en) daige die zij d(air)aff zullen moegen/
nemen om d(air)entinden alle cleernissen gehoirt en(de) ov(er)sien/
wesende bijd(er) wet alhier geappointeert te wordd(en)/
als behoe(re)n sal op tvoirneme(n) der selv(er) p(ar)tien alsd(an) bedingt/
Act(um) in cons(ili)[o] opidi januarii xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters