SAL7384, Act: V°335.1 (611 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°335.1  
Act
Date: 1491-02-09

Transcription

2020-02-12 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien gecome(n) bijde(n) raide vand(er) stadt/
tussche(n) d(er) weduwen roelofs wijle(n) van b(er)them/
t(er) eenre ende adriaene v(er)heylwige(n) als rintmeeste(r)/
ons gened(ichs) hee(re)n van des(er) stadt t(er) ande(re) die ald(air)/
den selve(n) rintmeest(er) en(de) oick joh(ann)em heyms wissele(r)/
ontbod(en) hadde versueken(de) te hebben(e) alsulke(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
als hue(r) wi(n)ne gestelt tot hue(re)n behoeff opde wissel/
de welke de voirs(creven) rintmeest(er) gerasteert ende/
geco(m)mert hadde en(de) oick gepant tot hue(re)n huyse/
voe(r) zeke(re) gebreken van chijse als hij p(rete)ndeerde/
van ons gened(igen) hee(re)n wege(n) uut hue(re)n goed(en) gaende/
d(air)aff hij betalinge begeerde want sij den pant/
ons gened(ichs) hee(re)n vand(en) vruchte(n) ontvreemt hadde/
soe hij seyde dwelck de selve weduwe ontkinde/
seggen(de) oick al wairt alsoe dat sij die ontvrucht/
hadde dat hij volge(n) soude sijn recht opden/
pant als dat nae recht en(de) p(ri)vilegien van des(en)/
lande en(de) nae ond(er) costume(n) behoirde en(de) niet/
hue(re)n p(er)soen oft ande(re) hue(r) goed(en) oft pe(n)ninge(n) va(n)d(en)/
pand(en) wesen(de) huer des gedragen(de) tott(er) stadt/
t(er)mi(n)acien en(de) uuytspraken en(de) besund(er)t totte(n) lxxxii/
articule vand(en) incompst de voirs(creven) rintmeest(er)/
altijt de (con)tr(a)rie sustine(re)nde als bove(n) Es geappointeert/
dat der voirs(creven) weduwen hue(r) pe(n)ni(n)gen ombelet/
volgen sulle(n) vand(en) wissele(r) ond(er) hem staen(de) en(de)/
oick de voirs(creven) pande tot hue(re)n huyse gehaelt/
behalve(n) heeft de rintmeest(er) and(er)s e(n)nich recht/
te huerw(er)t op hue(re)n p(er)soen oft hue(r) goede pande/
wesen(de) voe(r) de rinte mijns gened(ichs) hee(re)n oft ande(r)/
actien dat hij dat sal moege(n) volgen met rechte/
dair en(de) alsoe dat behoirt In cons(ili)[o] opidi febr(uarii)/
ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters