SAL7384, Act: V°335.2-V°336.1 (612 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°335.2-V°336.1  
Act
Date: 1491-02-09

Transcription

2020-03-08 by fernand BERTRAND
Alsoe als van wegen d(er) kerckmeest(er)s van s(in)te/
machiels div(er)se versueck brieve(n) vand(er) stadt/
tot drien toe vervolgen(de) deen dande(r) dairaff/
den leste(n) dach van rechte inde(n) leste(n) brieff begrepe(n)
//
d(air)mede dofficie(r) uuyt(er)lijck op sijn exces bescreve(n)/
es geweest op heden diende gescreve(n) sijn geweest/
aende meye(r) van s(in)te aechte(n)rode om behoirlijck/
ond(er) hem bedwongen te hebben he(re)n ja(n)ne van gave(re)/
hee(re) van s(in)te aechte(n)rode (et)c(etera) ridde(r) zijne ond(er)sate(n) om/
van he(n) voldaen te hebbe(n) seke(re) contracte(n) en(de) gelufte(n)/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) van sestich rinssche/
gulden(en) erffelijck bijde(n) selve(n) hee(re)n ja(n)ne voirmaels/
verpant op zeke(r) zijne moelen(e) en(de) ande(r) goed(en) gelege(n)/
s(in)te aechte(n)rode tarke(n)nez en(de) d(air)omtr(ent) d(air)aff deselve/
kercke tot behoef vande(n) dienste goids en(de) seve(n) getijd(en)/
ald(air) de actie hadde en(de) van welcke(n) contracte(n) deselve/
kercke gebreck hadde en(de) o(n)voldaen was in div(er)se/
manie(re)n bezund(er)t ind(en) pechtene(re)n vand(en) moelen(en)/
en(de) ande(re)n goed(en) ond(er)pant wesen(de) voe(r) de voirs(creven) rinte/
voe(r) scepen(en) van loeven(e) niet te hebbe(n) gebracht soe/
dat behoirt ende oick vand(er) waerscap en(de) genoech/
doen d(er)selv(er) ond(er)pande(n) die voe(r) chijs goed(en) tond(er)/
pande gesedt en(de) gewarandeert wae(re)n nochtan/
datmen bevi(n)den soude dat e(n)nige van dien/
(contra)rie vande(n) selve(n) contracte leengoed(en) wae(re)n en(de)/
oick van dat die ond(er)pand(en) navolgen(de) den selve(n)/
contracte niet goet genoech en wae(re)n met meer/
ande(r) gebreken Soe sijn op heden bijde(n) raide/
vand(er) stadt gecompareert henrick vand(er) borch/
en(de) jan boxhore(n) als kerckmeest(er)s d(er) kercke(n)/
voirs(creven) met symone deckers hue(re)n clerck des/
voirs(creven) steet te kynne(n) geven(de) en(de) clagen(de) hoe zij/
tot gheend(er) execucien van desen alnoch nyet en/
hadden conne(n) gerake(n) hoe wel nochtan mijn hee(re)/
voirs(creven) on(der) zijne(n) officie(r) voirs(creven) zed(er)t den yersten/
versueck hadde geweest t(er) eenre zijde(n) en(de) baltazar/
meye(r) van s(in)te aechte(n)rode voirs(creven) t(er) ande(re) aldair/
deselve kerckmeest(er)s opgedaen en(de) te kynne(n) geg(even)/
en(de) geclaecht hebben(de) des voirs(creven) steet versochte(n)/
assisten(cie) van rechte en(de) executie vand(en) scepen(en)/
br(ieven) en(de) versueck voirs(creven) en(de) dofficie(r) bekynnen(de)
//
genoech gelijck vo(r)e versocht te hebbe(n) geweest/
nam sijn ontschult op de gaerde die die/
beledt hadde alsoe dat hij die niet en hadde/
conne(n) gedoen oick en hadde hij den wijn/
niet gehave(n) mair mijn hee(re) selve bij welke(n) reden(en)/
en(de) uuytweg(en) hij en meynde niet tot mesgrijpe/
gestelt te wordde(n) oft inde versueck br(ieven) gehoud(en)/
te sijne de wed(er)p(ar)tie de contrarie sustine(re)nde en(de)/
gehoirt boudewijne bellens den bode die dexecucie/
hadde vervolcht de br(ieven) gedrage(n) gecleert hebben(de)/
dat hij den wijn des meyers lieuten(ants) ald(air) in/
p(rese)ntien van smeyers wijf hadde gegeve(n) en(de) oick/
hoe he(m) mijn hee(re) ald(air) tegemoete comen(de) selve scerpelijck/
gevraecht hadde oft hij de bode hadde geweest/
die de br(ieven) hadde gebracht hij he(m) geantwerdt/
hadde jay bijde(n) welke(n) genoech cleer was en(de) te/
spreke(n) wijt hoe wel de voirs(creven) officie(r) h(ier)mede/
hadde gesimuleert Es den selve(n) officie(r) open/
baerlijck inde(n) selve(n) raide gelast soe vele/
te doene ten lancxste(n) tussche(n) dit en(de) vrijdaige/
oft sat(er)daige naistcomen(de) dat mijn hee(re) selve/
in p(er)soene h(ier) ind(er) stadt come mette(n) kerckmeest(er)s/
spreken en(de) vande(n) voirs(creven) gebreke(n) met he(n) ov(er)come/
en(de) hue(re)n moet crige alsoe dat zij des van hem/
te vrede(n) moege(n) zijn den selve(n) meye(r) vercle(re)nde/
oft h(ier) inne gebreck valt dat hij sculdich sal sijn/
selve d(air)voe(r) inne te staene en(de) dair voe(r) alsnu/
gevange(n) te gane en(de) te blive(n) soe lange dat/
deselve gebreken geheelijck sulle(n) sijn voldaen/
en(de) aldus es hij op geluefte en(de) eede die hij gedae(n)/
heeft van wed(er) inne te come(n) ind(er) vroente(n) joes/
peysman ten lancxste(n) tussche(n) dit en(de) den voirs(creven)/
sat(er)daige naistcomen(de) oft d(er) voirs(creven) kerckmeest(er)s/
moet te hebben oft doen hebbe(n) gelijck voirs(creven)/
steet In cons(ili)[o] opidi cor(am) ambob(us) burg(imagis)[t(ris)] et plu(r)ib[(us)]/
aliis de cons(ili)[o] februarii ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters