SAL7384, Act: V°347.2-R°348.1 (629 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°347.2-R°348.1  
Act
Date: 1491-02-16

Transcription

2020-03-08 by fernand BERTRAND
H(er)co h(abet) q(uia) fecit fi(eri)/
Allen den gheene(n) doen condt dat herco luytken/
jacopssone van schagen in hollant nu t(er)tijt student/
ind(er) eerwerdig(er) univ(er)siteyt van loven(e) in p(rese)ntia/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) claese m(er)tenssone sijne(n) oem Alle/
zijn jairguld(en) sculd(en) chijsen rinten pachte(n) rechte(n) opco/
minge(n) prouffijte(n) en(de) v(er)valle(n) goed(en) beruerlijck ende/
omberuerlijck die hij tegewoirdich uutstaen(de) en(de)/
liggen(de) heeft oft namaels sal moege(n) hebbe(n) te wat/
plaetss(en) dat sij en(de) hoedanich die sijn oft wair sij/
bevonden sulle(n) moege(n) werdde(n) Te mane(n) teyssche(n)/
opte bue(re)n en(de) tonfange(n) en(de) ofts noot sij met rechte/
te v(er)volge(n) die en(de) alle(n) saken q(ue)stien en(de) gedinge(n)/
d(air)uuyt spruyten(de) te sollicite(re)n te r(e)co(n)venie(re)n te lit(is) conteste(re)n/
te bedinge(n) sceydinge en(de) deylinge d(air)aff behoirlijck/
tege(n) sijne(n) stiefvad(er) geheete(n) jan claessone oick te/
schagen woenen(de) te versueken(e) te v(er)volgen(e) ende te/
neme(n) volcomen renu(n)ciacie en(de) v(er)tijding(en) in sijne(n)/
name te doene te mane(n) en(de) te v(er)sueken dair/
en(de) alsoe dat behoe(re)n sal al nae recht costume/
en(de) usaige vand(er) voirs(creven) plaetsen van schagen/
oft eld(er) dair dat soude moege(n) behoeve(n) reael/
possessie in sijne(n) name van sijne(n) gedeelte/
te neme(n) dat te hante(re)n te hantplichte(n) te gebruyck(en)/
en(de) totten meeste(n) orbe(re) van hem te beke(re)n de land(en)/
te v(er)hue(re)n en(de) met jairschae(re)n uut te geve(n) en(de) ten/
hoochste(n) te bestad(en) en(de) alle ande(r) erffelijcke en(de)/
oick gereede goede ten hoochsten prijse erffelijck/
te vercoepen oft uut te geve(n) en(de) alle guedingen/
vesticheyd(en) zekerheyd(en) v(er)tijdenissen en(de) solempni/
teyte(n) van rechte d(air)toe dienen(de) d(air)inne te doene/
die d(air)toe nad(er) selv(er) banck(en) recht soude moegen/
behoe(re)n volcome(n) quitan(cien) in al te geve(n) compositie/
en(de) mynlijcke yeffeni(n)ge d(air)af te maken(e) Ende
//
voirtaene generalijck en(de) specialijck d(air)inne en(de)/
in des e(n)nige van dien e(n)nichssins aencleve(n)/
sal moege(n) te doene en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven)/
herco selve d(air)inne doen en(de) vorde(re)n soude moege(n)/
oft hij telk(er) tijt en(de) plaetsen selve p(rese)nt tegewoirdich/
en(de) voirooge(n) wa(r)e Promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo/
iusto calculo en(de) dat deselve geconstitueerde/
van sijne(n) coste(n) laste(n) schad(en) en(de) int(er)est(en) die hij hier/
inne te lijde(n) sal moege(n) hebbe(n) en(de) uuyt te leggen/
die hem aen sijn wed(er)p(ar)tie niet r(e)compenseert/
en wordde vand(en) selve(n) herco oft sijne(n) voirs(creven)/
goed(en) gerestitueert en(de) ger(e)compenseert soude wordd(en)/
sond(er) argelist cor(am) duffle hoeve(n) februarii xvi
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters